ביטול כתב אישום העסקת עובדים זרים

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול כתב אישום העסקת עובדים זרים: 1. בתאריך 04/02/09 ובטרם בוצעה הקראת כתב האישום בעניינה של הנאשמת, העלה בא כוחה טענה מקדמית, לפיה, יש להורות על ביטול כתב האישום מאחר והודעת הקנס מכוחה הוגש כתב האישום, אינה עונה אחר הוראות סעיף 8 לחוק העבירות המנהליות, תשמ"ו - 1985 (להלן:"חוק העבירות המינהליות"), הקובעות כי רק מפקח או רשם שהוסמך או הוכשר לכך ומונה על פי כתב מינוי שמי וספציפי, רשאי להטיל קנסות, כשבמקרה שלפנינו, עיון בהודעת הקנס מלמד כי אין בה כל רישום או איזכור לגבי האדם אשר הטיל את הקנס שכן בהודעה מופיעה חתימה בכתב יד. לביסוס טענתו, הפנה ב"כ הנאשמת למספר החלטות/הכרעות דין/פסקי דין, ביניהם לפסק דין שניתן בתיק עפא (ארצי) 14/06 ניסים סבן נ. מדינת ירראל - משרד התעשייה המסחר והתעסוקה (9/1/07), להכרעת דין שניתנה בתיק פ(ב"ש) 149108 משרד התמ"ת נ. דניאל לוי (14/1/09), לפסק הדין שניתן ב פ. (נצרת) 1088/08 מדינת ישראל - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה נ. מ.ע. גולן בע"מ ומיכאל אלפסי , 11/12/08)10/12/08), פסק דין שניתן על ידי כבוד הנשיאה - השופטת ורד שפר. ב"כ הנאשמת הוסיף וציין כי בהחלטה שניתנה על ידי בתיק פ.(נצרת) 1011/07 מדינת ישראל - משרד התעשייה המסחר והתעסוקה (30/12/08), הורתי, בנסיבות דומות לעניינה של הנאשמת כאן, על ביטול כתב האישום. 2. ב"כ המאשימה טען כי יש לדחות את טענתו המקדמית של הנאשם וזאת תוך שהוא מבהיר "לשאלת בית הדין אני כבר מבהיר כי אני סבור כי די בטיעון שאטען בעל פה כדי לדחות את בקשת חברי" (עמ' 3 שורות 20-19 לפרוטוקול). 3. להלן נימוקי ב"כ המאשימה: א. בניגוד לפסיקה אליה הפנה ב"כ הנאשמת, יש פסקי דין שדחו את הטענה - אחד של כבוד השופטת איצקוביץ, לענין חברת שני א.דא. בע"מ ואח' שהורה על דחיית הטענה וקיום הקראה, תוך חיוב המאשימה בהגשת תצהיר חתום על ידי מי שמזהה את חתימתו ואם יתברר שבמועד חתימתו על הודעת הקנס הוא היה מפקח אז לא יהיה מקום לבטל את כתב האישום ואחר של כבוד נשיא בית הדין האזורי לעבודה בחיפה - כב' השופט ר. כהן אשר הורה על קיום משפט זוטא. ב. פסיקת הארצי, אליה הפנה ב"כ הנאשם, אינה רלוונטית שכן היא לא דנה בסוגיה שלפנינו. ג. סעיף 238 לחסד"פ מתייחס לפגם מזערי שאין בו די כדי להביא לביטול כתב האישום, וזה המקרה המתאים לעניינינו. 4. דיון והכרעה א. כבר בנקודה זו אציין כי טיעוניו של ב"כ המאשימה לא שכנעו אותי שכדי שהמאשימה תוכל לרפא את הפגם שנפל בהודעת הקנס, צריך בית הדין להורות לה להגיש תצהיר של האדם המזהה את חתימתו על הודעת הקנס ו/או לערוך משפט זוטא בענין. ב. כפי שציינתי בהחלטה שנתתי בפ. 1011/07 מדינת ישראל - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה נ. רפאל כהן (30/12/08) מצאתי כי גם במקרה של קיבוץ שדה נחום, מתאימים הנימוקים שהובילו את כבוד הנשיאה - ו. שפר, ליתן את פסק הדין במדינת ישראל - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה נ. מ.ע. גולן בע"מ ומיכאל אלפסי,, ועל כן בהחלטתי זו, בדומה להחלטתי הקודמת, התבססתי על נימוקים אלו. ג. עוד אציין כי מצאתי גם שעניינה הנאשמת, דומה למקרהו של מר רפאל כהן ושל מר אמזלג אילן (אל האחרון התייחסתי בהחלטתי מיום 5/2/09, במסגרת תיק פ. 1010/08), לבד מהעובדה שבמקרה של הנאשמת, בדומה למקרה של מר אמזלג ובשונה מהמקרה של מר כהן, לא ציין ב"כ המאשימה כי הוא מכיר את האדם שחתם על הודעת הקנס וכי מדובר ברכז בכיר שהוא גם מפקח. בנסיבות אלו, ימצאו הצדדים את החלטתי הנוכחית, דומה מאוד להחלטה שנתתי בעניינו של מר כהן רפאל ושל מר אמזלג אילן. ד. מושא כתב האישום, העומד בבסיס הטענה המקדמית הינו עבירה של העסקת עובדים זרים שלא על פי היתר כדין, בניגוד לסעיף 4 לחוק עובדים זרים התשנ"א - 1991. כתב האישום הוגש ביום 20/2/08, לאחר שהומצאה לנאשמת הודעה על הטלת קנס מנהלי קצוב (להלן: "הודעת הקנס") לפי סעיף 8 לחוק העבירות המנהליות והנאשמת הודיעה על רצונו להישפט.   ה. עיון בהודעת הקנס מיום 28/11/05 מלמד שבמקום המיועד לרישום "שם המפקח" הוטבעה חותמת של "משרד התעשייה המסחר והתעסוקה יחידת סמך עובדים", ובמקום המיועד לחתימה מופיעה חתימה בלתי מזוהה. ו. בפסק דינו של בית הדין הארצי בעפ"א 00020/08 אהרון דגן נ' משרד התמ"ת (ניתן ביום 02/10/08), נקבעו הדברים הבאים: "1. הוברר כי ההודעה על הטלת קנס מנהלי קצוב שנשלחה למר אהרון דגן ביום 07/06/06 רשום : שם המפקח :רכז קנסות" ו "החתימה המלאה" אינה נושאת את שם החותם האלמוני. 2. רכז קנסות אינו מפקח או רשם כמשמעותם בחוק העבירות המנהליות, תשמ"ו - 1985 אשר לפי סעיף 8(א) הימנו, להם בלבד הסמכות להטלת קנס מנהלי קצוב. 3. משכך הוא, הודעת הקנס אינה תקפה והיא בטלה מעיקרה. 4. ככל שהמדינה תמצא לנכון להמשיך ולחקור בעבירה המיוחסת למר דגן, אין כל מניעה כי תעשה כן ומר דגן אהרון ישתף פעולה ויתייצב לחקירה ככל שידרש. 5. באמור לעיל אין כדי למנוע מהמדינה לשלוח הודעת קנס לאחר מיצוי החקירה כאמור". ז. סעיף 8 לחוק העבירות המינהליות, שכותרתו "הטלת קנס מינהלי קצוב" קובע כדלקמן: (א) היה למפקח או לרשם יסוד סביר להניח כי אדם עבר עבירה שדינה קנס מינהלי קצוב לפי סעיף 2(ב) או סעיף 2(ג), רשאי הוא להטיל עליו את הקנס המינהלי שנקבע לאותה עבירה. (ב) הודעה על הטלת הקנס תומצא לנקנס לפי טופס שנקבע, ותכיל את הפרטים הבאים: (1) שם הנקנס ומענו; (2) תיאור תמציתי של העובדות המהוות את העבירה; (3) ציון המקום והזמן שבהם נעברה העבירה, במידה שאפשר לבררם; (4) ציון הוראות החיקוק שבהן נקבעה העבירה; (5) הקנס המוטל". תקנה 4 לתקנות, שכותרתה "הודעה על קנס מנהלי קצוב" קובעת את הדברים הבאים: "(א) הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב, כאמור בסעיף 8(ב) לחוק, והודעה על בקשה להישפט, כאמור בסעיף 8(ג) לחוק, יהיו לפי טופס 4 שבתוספת או הספח שלו, לפי הענין". נוסחו של טופס 4, שלפיו, על פי התקנות, יש לערוך את הודעת הקנס, הינו כדלקמן - "הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב לפי סעיף 8 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 משרד אל: השם המען: א. בתאריך עברת עבירה מינהלית כמפורט להלן: במקום* ב. לפי סעיף 8(א) לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985,אני מטיל עליך את הקנס המינהלי הקצוב בסך ג. (1) עליך לשלם את הקנס האמור תוך שלושים ימים מקבלת הודעה זו, זולת אם תוך מועד זה תודיע כמפורט בסעיף ה' להלן, כי ברצונך להישפט בבית המשפט על העבירה. (2) עם תשלום הקנס תכופר העבירה; ואולם לא יהיה בכך כדי לפטור אותך מחובותיך על פי כל חיקוק, ואם חולטו טובין בקשר לעבירה, בא הקנס המינהלי בנוסף לחילוט. (3) אם תוך המועד האמור לא תשלם את הקנס וגם לא תודיע כי ברצונך להישפט, יווספו לקנס הפרשי הצמדה ותוספת פיגור בהתאם לסעיף 17 לחוק. (4) כל עוד לא שילמת את הקנס האמור רשאי תובע להגיש בשל העבירה כתב אישום לבית המשפט אם הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת. את הקנס יש לשלם רק באמצעות טופס זה באחד מסניפי הבנקים המפורטים להלן: ד. אם לא תשלם את הקנס במועד, ניתן יהיה לגבות את הקנס, הפרשי ההצמדה ותוספת הפיגור בהתאם לפקודת המסים (גביה), וכן ניתן יהיה כעבור ששה חדשים לבקש מבית המשפט כי יוטל עליך מאסר בפועל במקום הקנס, כי יבוטל או יימחק, או לא יחודש רשיון, היתר או רישום שבקשר אליו נעברה העבירה. ה. אם ברצונך להישפט בבית המשפט על העבירה, עליך למלא את הספח המצורף להודעה זו, לחתום עליו ולשלוח אותו למען הרשום בו בדואר רשום או למסור אותו לעובד שבמשרדי ולקבל אישור בכתב על המסירה, תוך המועד שנקבע לתשלום הקנס כמפורט לעיל. העדים:* שם המפקח/הרשם חתימה אני מאשר את קבלת ההודעה חתימה" מהנוסח הנ"ל, עולה כי מתקין התקנות קבע, בתוקף סמכותו על פי החוק, שהודעת קנס תעשה לפי נוסח שהוגדר בתקנות, ונוסח זה כולל את שמו וחתימתו של המפקח או הרשם אשר החליט על הטלת הקנס. ח. על אופיה ומהותה של הודעת הקנס נאמרו ע"י בית הדין הארצי לעבודה הדברים הבאים: " הודעה על הטלת קנס בגין עבירה מינהלית לפי חוק עבירות מינהליות (להלן גם: הודעת קנס) כמוה כ"כתב אישום" בלבוש מינהלי. על כך למדים אנו מהוראתו של סעיף 8(א) לחוק לפיה: "היה למפקח או לרשם יסוד סביר להניח כי אדם עבר עבירה שדינה קנס מינהלי קצוב לפי סעיף 2(ב) או סעיף 2(ג), רשאי הוא להטיל עליו את הקנס המינהלי שנקבע לאותה עבירה". הנחת הרשם או המפקח לקיומו של "יסוד סביר" לכך שנעברה העבירה מושא הודעת הקנס, מבוססת על חומר החקירה שערכה הרשות, ובהסתמך על אותו חומר, על הודעת הקנס להכיל פרטים אלה: שם הנקנס ומענו; תיאור תמציתי של העובדות המהוות את העבירה; ציון המקום והזמן שבהם נעברה העבירה; ציון הוראות החיקוק שבהן נעברה העבירה; והקנס המוטל [סעיף 8(ב) לחוק]. ביקש הנקנס להישפט, הופכת הודעת הקנס, ככתבה וכלשונה ל"כתב אישום" בהליך הפלילי שיינקט כנגד הנקנס". (הדגשים הוספו א.י.) (ראה, עפא' 14/06, ניסים סבן נ' משרד התמ"ת, ניתן ביום 09/01/07). ט. עולה מכל האמור לעיל כי הודעת הקנס הינה בעלת תוקף רק מקום בו חתומה היא ע"י גורם המוסמך על פי החוק להטיל קנס מנהלי קצוב (דהיינו מפקח או רשם כהגדרתם בחוק), ואשר שמו מפורט בה. מאחר ובמקרה שלנו חתומה הודעת הקנס על ידי גורם לא ידוע, שנרשם שהינו "רכז בכיר" - הרי שאין לה כל תוקף. הואיל והודעת הקנס הינה הבסיס לכתב האישום, היא הלבוש המנהלי שעליו מושתת כתב האישום כשבוחר הנאשם להישפט, ומשבטלה היא - דינו של כתב האישום להתבטל גם הוא.   מסקנה זו, מתיישבת גם עם קביעתו של בית הדין הארצי בעניינו של מר אהרון דגן, קביעה אשר התייחסה, אמנם, להחלטה שניתנה על ידי כבוד השופטת יעל אנגלברג -שהם, במסגרת בש (ב"ש) 1045/07 דגן אהרון נ. מדינת ישראל - משרד התעשייה המסחר והתעסוקה (החלטה מיום 20/11/07) בקשר לבקשה להארכת מועד להישפט בגין קנס מינהלי, אולם הקביעות שבה, רלוונטיות גם במקרה שלנו, הווה אומר מקום שכבר הוגש כתב אישום, על יסוד הודעת קנס שנפלו בה פגמים. 5. אשר על כן הריני מקבלת את טענתו המקדמית של ב"כ הנאשמת ולפיכך מורה על ביטול כתב האישום, שהוגש כנגד הנאשמת. עובדים זריםהעסקת עובדים זריםביטול כתב אישוםמשפט פלילי