זכות עמידה בעתירה נגד חיוב ארנונה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא זכות עמידה בעתירה נגד חיוב ארנונה: החלטה זו דנה בטענת המשיבה לסילוק העתירה על הסף מחמת העדר זכות עמידה, העדר יריבות, חוסר סמכות עניינית ואי מיצוי הליכים. העובדות העותרים 1 ו- 2 (להלן: "העותרים") הינם הבעלים הרשומים של נכס מקרקעין, הידוע כחלקה 14 בגוש 7937 בתחום השיפוט של המועצה המקומית (קדימה - צורן) (להלן: "המקרקעין"). העותרת מס' 3 (להלן: "העותרת") היא חברה פרטית אשר בעלי מניותיה הם העותרים 1 ו- 2 ובני זוגם. ביום 24.11.03 השכירו העותרים לעותרת את המקרקעין לתקופה של 9 שנים, והעותרת הקימה על המקרקעין ארבעה מבנים למטרות אחסנה. ביום 8.12.03 השכירה העותרת לחברת דובק בע"מ (להלן: "דובק") שלושה מתוך ארבעת המבנים שהקימה על המקרקעין. מטרת השכירות נקבעה בחוזה לאחסנת טבק על פי דרישות כל דין. במהלך התקופה, ועד לקבלת השומה המתוקנת נשוא החלטה זו, כפי שיפורט להלן, חוייב הנכס ע"י המשיבה בגין ארנונה כשהוא מסווג על ידה בסיווג "מחסנים" לפי שטח של 4,536 מ"ר. החיוב אשר שולם ע"י דובק למשיבה בגין ארנונה לשנת 2007 היה בסך 90,311.76 ₪ לפי תעריף של 19.91 ₪ למ"ר. ביום 3.1.08 קיבלה דובק שומה מתוקנת (צורפה כנספח א' לעתירה) ובה דרישה לתשלום בסך כולל של 2,039,918 ₪ בגין הפרשי ארנונה. החיוב נשוא השומה כלל חיוב רטרואקטיבי והפרשי ריבית והצמדה לפי חוק הרשויות המקומיות. ביום 17.2.08 הגישו העותרים והעותרת את העתירה הנוכחית, נשוא החלטה זו, כנגד שומת הארנונה המתוקנת. ביום 23.3.08 וביום 21.4.08 הגישה העותרת השגות על השומות המתוקנות לשנים 2007 ו- 2008. ביום 22.7.08 נשלחה לב"כ העותרת תשובת מנהל הארנונה של המשיבה, הדוחה את ההשגות, והמדברת בעד עצמה. הצדדים הגיעו להסכמה לפיה הם מבקשים כי בית המשפט ידון קודם בטענות המקדמיות שהעלתה המשיבה כדלקמן: העדר זכות עמידה והעדר יריבות. חוסר סמכות עניינית ואי מיצוי הליכים. בטענות אלה דנה החלטה זו. דיון המשיבה טוענת כי אין לעותרים זכות עמידה ולא מתקיימת יריבות בינם לבין המשיבה. לטענתה, חברת דובק היא המחזיקה בנכס, אליה נשלחה הודעת השומה, היא החייבת בתשלום הארנונה ורק היא רשאית להגיש השגה על הארנונה לפי סעיף 3(א) לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו-1976. משום כך אין לעותרים ולעותרת זכות עמידה בעתירה זו. לא מצאתי לקבל עמדה זו של המשיבה. הזכות להגיש השגה לפי חוק הרשויות המקומיות הנ"ל איננו פוגע בזכותו של עותר לפנות בעתירה מינהלית כנגד הרשות, אם מוגשת העתירה על פי דין ועל פי ההלכה. בענייננו, העותרים הם הבעלים של הנכס והעותרת היא השוכרת "הראשית" של הנכס, ויש להם אינטרס ממשי בסיווג הנכס והארנונה המוטלת עליה. שינוי בסיווג הנכס, בשטחו וכל שינוי המשפיע על גובה הארנונה נמצא במתחם האינטרסים של העותרים והעותרת. לאור האמור לעיל, אינני מקבלת את טענת המשיבה להעדר זכות עמידה והעדר יריבות בין העותרים לבין המשיבה. המשיבה טוענת לחוסר סמכות עניינית ואי מיצוי הליכים מטעם העותרים. שני הצדדים מסכימים כי מסלול ההשגה והערר מיועד לתקיפת החלטות הרשות המקומית בנושאים עובדתיים, בעיקר, ואילו שאלות כגון אי חוקיות וסבירות מקומן בפני בית המשפט המינהלי. ראה סעיף 17 לעתירה שם מציינים העותרים והעותרת כי בידיהם טענות עובדתיות נוספות כנגד השומה המתוקנת "אשר יועלו במסלול הקבוע לכך בדין, קרי, בדרך של השגה שבדעת העותרים להגיש במסגרת המועדים הקבועים לכך בדין (90 יום מקבלת השומה המתוקנת)". העותרים טוענים כי ביסוד העתירה עומדות טענות משפטיות, אשר לפי הדין הסמכות לדון בהן מסורה לבית המשפט לעניינים מנהליים. העותרים מצביעים על טענתם בעניין אי חוקיות ואי סבירות וסוברים כי מקומן של טענות אלה בבית המשפט המינהלי. המשיבה טוענת, כי טענתם העיקרית של העותרים והעותרת נוגעת לשינוי סיווג הנכס וזה מסור לסמכותו הייחודית של מנהל הארנונה וועדת הערר. עיון בשומת הארנונה המתוקנת מגלה כי אין בה פירוט מדוע תוקנה הארנונה, למעט הודעה לאקונית לפיה הוברר כי "הסיווג לפיו חויבתם אינו תואם את המצב הנתון על פי דין". על פי חוקי ההקפאה לא רשאית העירייה לשנות את סיווגם של נכסים. יחד עם זה, על פי ההלכה והפסיקה, ניתן לתקן סיווג נכס שנובע מחמת טעות. מתגובת המשיבה לא מצאתי אפשרות לקבוע אם מדובר בתיקון טעות של סיווג, המותרת על פי דיני ההקפאה, או שמא מדובר בשינוי סיווג האסור לפי דיני ההקפאה. אי לכך אני משאירה נושא זה לדיון במסגרת העתירה והחלטה לגביו תינתן במסגרת פסק הדין. טענות העותרים והעותרת בעניין החיוב הרטרואקטיבי והפרשי הצמדה, מקומן בבית המשפט המינהלי והן יידונו במסגרת העתירה. סוף דבר, נדחות טענות המשיבה לסילוק על הסף של העתירה מחמת העדר זכות עמידה והעדר יריבות. הדיון בעתירה יתייחס לנושא שינוי הסיווג, החיוב הרטרואקטיבי והפרשי הצמדה וריבית. ארנונה