האם זכאי מתווך לדמי תיווך בהעדר הסכם כתוב ?

בית המשפט פסק כי שמתווך שפעל בניגוד לחוק איננו זכאי לדמי תיווך, לא על פי חוק המתווכים, ולא על פי כל חוק אחר כולל חוק עשיית עושר ולא במשפט.חוק המתווכים קובע הוראות מפורטות וברורות בנוגע לדרך ההתנהלות הראויה של מתווך בכדי ליצור חיוב משפטי של לקוחו כלפיו. התובע לא עמד בכך והוא לא זכאי לכל תשלום על פי הדין. יתכן כי מצב דברים מעין זה עלול לגרום לתוצאות קשות ובלתי הוגנות. כך שמתווך אשר השקיע ממרצו ומזמנו ובשל אי עמידה בהוראה זו או אחרת מהוראות החוק, מנוע מלקבל תשלום בגין עבודתו. הגם שהתוצאה קשה, על בית המשפט לשוות לנגד עיניו את רצון המחוקק כשהסדיר כללים אחידים וברורים לעוסק כמתווך, ולשלול ממנו את דמי עמלו, עת פעל האחרון שלא כדין. יתירה מזו, "אין זו גם מדיניות ראויה להוציא עסקת תיווך אחת מכלל האיסור ולהרשותה, שכן... מה לי עסקה אחת ומה לי עסקאות רבות?" (ע"א 3252/05 טרכטנברג נ' אפריקה ישראל מגורים בע"מ. חוק המתווכים הינו חוק ספציפי, הקובע הוראות מיוחדות באשר לעיסוק בתיווך, וכבר מנימוק זה לא ניתן לשאוב סעד מחוק אחר, כגון מדיני עשיית עושר ולא במשפט או מחוק החוזים (חלק כללי). בעניין זה, הנני מצטרף לפסק הדין של עמיתתי, כב' השופטת אביגיל כהן (בש"א (ת"א) 157166/08 אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ נ' אודין (עמיתי) ניהול ופיתוח עסקי בע"מ , בה פסקה: "חוק המתווכים הינו ההסדר הבלעדי שלאורו יש לבחון את התובענה הן משום שמדובר בדין מיוחד ומאוחר הגובר על דין כללי ומוקדם, והן משום אופיו הקוגנטי של החוק המתווכים" וכן לכב' השופט נעם סולברג שפסק בעניין ת.א. 2433/03 י-ם סימקוביץ ואח' נ' רג'ואן שקבע: "משבאה לעולם הוראת סעיף 9 לחוק, שוב לא יוכל מתווך לזכות בדמי תיווך מכוחו של חוק לבר חוק המתווכים במקרקעין או מכוחו של הדין הכללי. אם לא נאמר כן, מה הועילו חכמים בתקנתם? נמצאנו מסכלים את תכליתו של חוק המתווכים במקרקעין, ומאפשרים למעשה מצב בו מה היה, הוא שיהיה. אותן מחלוקות ואותו מצב של חוסר וודאות אשר שרר לפני חוק המתווכים, ימשיך לשרור גם לאחר חקיקתו. " גם בע"א 3252/05 טרכטנברג נ' אפריקה ישראל מגורים בע"מ בו נבחנה חוקיות הסכם תיווך שנחתם בניגוד להוראות חוק המתווכים ונקבע (בע"מ 18-17 לפסק הדין) נדחתה האפשרות להעניק למתווך תשלום בגין העבודה שביצע מכח דיני עשיית עושר ולא במשפט. בעניין זה קבע כבוד השופט ורדי: "...מתן סעד עקב עשיית עושר ולא במשפט עלול לרוקן מתוכן את חוק המתווכים ותכליתו. לפיכך, אין לכאורה מקום לפסוק שכר ראוי לתיווך על יסוד דיני עשיית עושר ולא במשפט. .... כך גם סעיף 6(א) לחוק עשיית עושר ולא במשפט קובע שהוראות החוק יחולו כשאין בחוק אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון והוראות כאלו קיימות לכאורה בחוק המתווכים (ת"א (ים) מ-2433/03 סמקוביץ נ' רגואן, , כבוד השופט סולברג פס"ד מ-11/1/04). וכן דברי כב' השופט שנלר בפסק הדין: "מעת שחל חוק המתווכים, אך המתווך לא עמד בתנאיו שאז לא יהיה רשאי המתווך לקבל דמי תווך, חרף האמור, בעילה של עשיית עושר ולא במשפט או בעילה אחרת. במקרה שחל חוק המתווכים, ההסדרים שבו הם המחייבים הן לחיוב והן לשלילה".שאלות משפטיותתיווךדמי תיווךחוזה