קצבת נכות עקרת בית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קצבת נכות עקרת בית: 1. הוגש ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים מיום 1/5/08 לעניין דרגת אי כושר. עניינו של הערעור, בהגדרת סיווגה של המערערת לעניין זכאותה לקצבת נכות. גדר המחלוקת הוא בשאלה האם יש לבחון מעמדה של המערערת כ"משתכרת " או כ"עקרת בית". 2. הרקע לתובענה המערערת, ילידת 1958, עבדה מחודש 6/97 ועד לחודש 8/02 כדיילת מכירות באוסם. לדבריה לקתה במחלות רבות בעקבות העבודה. לטענתה, בעקבות מצבה הרפואי הקשה איבדה את יכולתה לעבוד ובשנת 2002 פוטרה מעבודתה בשל כך. 3. להלן טענות המערערת: א. לטענת המערערת, יש לבחון את מעמדה בהתאם ליום הצמצום בהכנסה או הפסקת הכנסתה - 8/02 - מועד בו הייתה בגדר "משתכרת". ב. וועדה רפואית שהתכנסה בעניינה בחודש 8/02 עת שפוטרה מעבודתה, קבעה לה נכות רפואית מזכה בשיעור של 81% והצמצום בהכנסותיה נבע מנכות זאת . ג. נטען כי טענה זו הועלתה במפורש ע"י ב"כ המערערת בפני הועדה, וכי נפלה טעות בהחלטת הועדה עת בחנה את מצבה של המערערת כעקרת בית. ד. נטען שהועדה לא הפעילה שיקול דעת עצמאי אלא הסתמכה על קביעת ועדה קודמת מחודש ינואר 2008. ה. הועדה התעלמה ממצבה הרפואי של המערערת, ממוגבלותיה הרבות, מהחרשות המקשה תקשורת עם אנשים, ומהיותה תלויה לחלוטין בבן זוגה ובילדיה. ו. היה על הועדה להפעיל שיקול דעת ולדחות את חוות דעת פקיד השיקום. ז. הועדה לא מילאה אחר חובת ההנמקה. ח. יש להעביר לועדה בהרכב אחר. 4. בישיבת 2/9/08 בפני הרשמת ולך, הודיע ב"כ המערערת כי בכוונתו לפנות לועדה ולבקש סיווג המערערת כמשתכרת ולא כעקרת בית. כן הודיע כי בעקבות הליך זה יודיע האם הוא עומד על הערעור. 5. ביום 2/2/09 התקבלה תשובת המשיב כדלקמן: "א. המערערת הגישה תביעתה ביום 19/8/07. ב. בבדיקת הסניף הוברר כי הנ"ל לא צברה, במהלך 4 השנים האחרונות טרם תביעתה, 12 חודשי עבודה רצופים או 24 חודשי עבודה מלוקטים, לכן נבדקה במסלול של עקרת בית ולא של משתכרת. ג. במכתב הדחייה שנשלח למערערת מיום 16/3/08 נעשתה טעות קולמוס ולא סומן אובדן כושר תפקוד במשק הבית". 6. כן הגיש המשיב תגובה לכתב הערעור. אלה טענותיו: המשיב טוען כי בהתאם להוראות סעיף 195 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] (התשנ"ה-1995), סיווג מבוטח נעשה עובר להגשת התביעה. לטענתו, המערערת לא הוכיחה כי הוגדרה כ"נכה מבוטחת" על פי דין. כמו כן, ממועד הפסקת עבודתה כדיילת מכירות באוסם ועד למועד הגשת התביעה לנכות כללית חלפו כ 5 שנים. לפיכך נטען שיש לבחון את מעמדה של המערערת בזמן שהתביעה הוגשה, ועל כן מעמדה הוא כשל עקרת בית. 7. התיק הועבר אליי למתן פסק דין. הצדדים הסכימו שבית הדין יכריע גם בשאלה האם יש לסווג המערערת כשכירה או כעקרת בית. הכרעה 8. זכאות הטוען לגמלה צריכה להבחן על פי מעמדו ביחס לתביעתו לגמלה מהמוסד. בנכות כללית קיים חריג ולפיו, גם מי שהיא בגדר עקרת בית על פי סעיף 238 לחוק, תחשב עדיין כ-"נכה מבוטח", אם היא עבדה כעובדת או כעובדת עצמאית תקופה של 12 חודשים רצופים (או 24 חודשים אף אם אינם רצופים) מתוך 48 החודשים שקדמו להגשת התביעה למוסד (סעיף 195 לחוק). 9. בעניין עב"ל 309/03 אביבה בן ישראל - המל"ל (מיום 17/5/05) נקבע: "ככלל מעמדה של מבוטחת 'נכה' או 'עקרת בית' אכן יקבע על פי מצבה העובדתי ביום הגשת התביעה למוסד. מאידך, כאשר צומצמה הכנסת המבוטחת כאמור בסעיף 195 לחוק עקב נכות רפואית של 40% לפחות כאמור בסעיף 208 לחוק, יבחן מעמדה כ'נכה' או 'עקרת בית' על פי מועד הצמצום בהכנסות כאמור לעיל הנובע מהנכות הרפואית, וזאת בתנאי שהנכות הרפואית הייתה קיימת במועד צמצום ההכנסות (עב"ל 1131/04 המוסד לביטוח לאומי - ציפורה מלכי, לא פורסם)". 10. בהתאם לפסק הדין הנ"ל, תנאי מוקדם לצורך הכרה במערערת כ "משתכרת", הינו כי הצמצום בהכנסותיה נבע מנכותה הרפואית. 11. במקרה דנן, הצדדים חלוקים עובדתית האם המערערת הוכיחה נכות מזכה במועד שבו הפסיקה לעבוד. 12. המערערת טוענת כי נקבע לה נכות מזכה בשיעור של 81% במועד זה. להוכחת טענה זו המערערת צירפה הודעה שנשלחה לה מהמשיב, מיום 16/3/08, בעניין זכאותה לקצבת נכות לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי. בהתאם לרשום שם, נקבע למערערת 81% "משנים". המילה "משנים" לא ברור למה היא מכוונת. האם כוונתה משנת 2002, עת המערערת הפסיקה לעבוד. האם כוונתה לתקופה כלשהי לפני 2002 עת המערערת עדיין עבדה או לתקופה כלשהי לאחר 2002, כאשר המערערת כבר לא עבדה. 13. משכך, יש להחזיר את התיק לוועדה הרפואית, על מנת שזו תבהיר באיזה מועד נקבעו 81% נכות רפואית. בהתאם לקביעה זו, תשוב ותשקול הועדה שמא יש ליישם על המערערת את הוראות סעיף 195 לחוק, כפי שפורשו בעניין עב"ל 309/03 הנ"ל. הועדה תאפשר למערערת ולבא כוחה לטעון בפניה ותנמק החלטתה. 14. הערעור מתקבל כאמור בסעיף 13. המשיב ישלם למערערת הוצאות שכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪ בצירוף מע"מ. נכותקצבת נכותעקרת בית