ביקורת בית משפט קמא על ערכאת הערעור

האם בית משפט קמא יכול להעביר ביקורת על ערכאת הערעור לאחר שהתיק הוחזר אליו ? מה הדין של התייחסות בית משפט קמא לקביעות ערכאת הערעור ? נפסק כי אין גם מקום כי בית-משפט קמא יעלה, במסגרת גזר הדין, תהיות בדבר מסקנותיה וקביעותיה של ערכאת הערעור, גם אם לדידו, קביעות אלו אינן עולות בקנה אחד עם השקפתו או דעתו - כפי שמצאו ביטויין בהכרעת הדין. נפסק כי מעת שערכאת הערעור הגיעה למסקנה כי יש להרשיע את המשיבים בעבירות שיוחסו להם בכתב האישום, אין עוד תוקף להכרעת הדין המזכה של הערכאה הדיונית. משהוחזר הדיון לבית-משפט קמא, לצורך שמיעת הטיעונים לעונש, ולגזירת עונשם של המשיבים, לא היה מקום לכך שבית-משפט קמא יתייחס ויפנה בגזר הדין לקביעות בהכרעת-דינו, כאילו הכרעה זו נותרה עדיין שרירה וקיימת. השוו בהקשר זה לדברי כב' השופטת מ' נאור ברע"פ 1533/04 קפלן נ' מדינת ישראל (לא פורסם - 20.11.05, פיסקה 4). כפי שנקבע בפרשת סלבר - אליה היפנה בית-משפט קמא בגזר הדין, אין השופט בערכאה הדיונית רשאי ליתן החלטה אשר, לידיעתו, אין לה סיכוי לעמוד בערעור, בשל היותה מבוססת על השקפה שנסתרה בפסק הדין שניתן על-ידי הערכאה הגבוהה.ערעור