נכס נפקד

מהו נכס נפקד? סעיף 1 לחוק נכסי נפקדים, תש"י-1950 מגדיר "נפקד" ו-"נכס נפקד" כדלהלן: (ב) "נפקד" פירושו - (1) אדם אשר - בכל עת בתוך התקופה שבין יום ט"ז בכסלו תש"ח (29 בנובמבר 1947) ובין היום בו תפורסם אכרזה, בהתאם לסעיף 9(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, כי מצב החירום שהוכרז על ידי מועצת המדינה הזמנית ביום י' באייר תש"ח (19 במאי 1948) חדל מהתקיים - היה בעל חוקי של נכס שבשטח ישראל או נהנה ממנו או החזיק בו, בעצמו או ע"י אחר, ובכל עת בתוך התקופה האמורה - (I) היה אזרח או נתין של לבנון, מצרים, סוריה, סעודיה, עבר הירדן, עיראק או תימן, או (II) נמצא באחת הארצות האלה או בכל חלק של ארץ-ישראל שמחוץ לשטח ישראל, או (ה) "נכס נפקד" פירושו - נכס אשר - בכל עת בתוך התקופה שבין יום ט"ז בכסלו תש"ח (29 בנובמבר 1947) ובין היום בו תפורסם אכרזה, בהתאם לסעיף 9(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, כי מצב החירום שהוכרז על ידי מועצת המדינה הזמנית ביום י' באייר תש"ח (19 במאי 1948), חדל מהתקיים, - נפקד היה בעלו החוקי או נהנה ממנו או מחזיק בו, בעצמו או על ידי אחר; אך אינו כולל מטלטלים המוחזקים על ידי נפקד ופטורים מעיקול או מתפיסה בהתאם לסעיף 3 לפקודת הפרוצדורה האזרחית, 1938; (ו) "נכס מוקנה" פירושו - נכס המוקנה לאפוטרופוס לפי חוק זה; מעמדו של נכס כ"נכס נפקד" נגזר ממעמדו של בעל הזכויות בנכס כנפקד. "נכס נפקד" הוא נכס אשר "אדם נפקד" היה בעליו החוקיים או נהנה ממנו או החזיק בו, בעצמו או על ידי אחר (ע"א 5685/94 עמותת א.ל.ע.ד נ' עיזבון המנוח אלעבסי, פ"ד נ"ג(4) 741, 730). נכס נפקד מוקנה לאפוטרופוס, על פי הוראת סעיף 4 לחוק, מיום פרסום מינויו או מיום שהיה לנכס נפקד, הכל לפי התאריך המאוחר יותר. יודגש כי "נכס נפקד" מוקנה לאפוטרופוס עם התקיימות תנאיו של החוק, ואין ההקנייה מותנית בפעולה משפטית מצד האפוטרופוס (סעיף 4(א) לחוק. כן ראה בג"צ 4713/93 גולן נ' הועדה המיוחדת לפי ס' 29 לחוק נכסי נפקדים, ניתן ביום 7.4.94). נכסי נפקדים