בקשה לעיכוב חילוט ערבות בנקאית

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא צו עיכוב חילוט ערבות בנקאית: 1. י. מושקוביץ חברה קבלנית לבניין (1988) בע"מ (להלן - מושקוביץ), ביקשה את חילוט הערבות בסך מיליון ש"ח שנתן בנק הפועלים לתשורה ייזום ובניין בע"מ (להלן - תשורה). 2. ביום 5.4.99 הגישה תשורה בקשה לעיכוב תשלום הערבות הבנקאית, וביום 16.4.99 נתתי צו עיכוב חילוט הערבות, תוך הצעה לצדדים להידבר ביניהם, ולאפשר למושקוביץ ליתן פירוט מפורט של הוצאותיה, שבגינן הוגשה הבקשה לחילוט הערבות. 3. ביום 1.9.99 הודיעו המנהל המיוחד ונאמן של תשורה כי קיימו שלוש ישיבות עם מושקוביץ - ולא הגיעו לעמק השווה. 4. המנהל המיוחד והנאמן הבהירו לבית המשפט את נקודות המחלוקת בין הצדדים, וטענו כי לדעתם יגיע למושקוביץ לכל היותר סכום של 483,291 ש"ח מתוך הערבות, וזאת לאחר שמושקוביץ תשלם את כל התשלומים המגיעים לעובדים, לקבלנים, ולספקים באתר, המגיעים כדי 1,132,780 ש"ח. 5. סביר להניח כי למושקוביץ יש קשיים בתשלום חובות לעובדים, לקבלנים ולספקים - כל עוד לא קיבלה מתשורה את המגיע לה. 6. בנסיבות אלו נוצר מעגל קסמים: מושקוביץ זקוקה לכספים שהמנהל המיוחד והנאמן מאשרים כי תשורה חייבת למושקוביץ כדי לשלם בהם את חובותיה; אך המנהל המיוחד והנאמן אינם מוכנים לתת למושקוביץ את הכספים המאושרים על ידיהם, עד שזו לא תשלם תחילה כספים אלה, ואת כל שאר חובותיה לעובדים, לקבלנים ולספקים (וכאמור מדובר בסכום של 1,132,780 ש"ח). 7. כדי לפרוץ מעגל קסמים זה אני מציעה כי בשלב זה תודיע מושקוביץ למנהל המיוחד ולנאמן מי הם נושיה ובאיזה סכומים, והמנהל המיוחד והנאמן ישלמו לאותם בעלי חוב ישירות את חובותיה של תשורה, (המוכרים על-ידי המנהל המיוחד והנאמן), מתוך כספי הערבות הבנקאית המיועדים למטרה זו, וזאת הן כדי להקטין את חובות מושקוביץ לנושיה, והן כדי למזער את נזקם של נושי מושקוביץ. 8. לגבי היתרה ניתן יהיה לקיים דיון לאחר מכן, אם מי מהצדדים יבקשו זאת. ערבותחילוט ערבותחילוטבנקערבות בנקאית