בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים: 1. זוהי בקשת רשות ערעור על החלטת ראש ההוצל"פ בירושלים (כב' הרשם אורי פוני) מיום 25/11/98 בה נדחתה בקשת המבקש, הזוכה בתיק הוצל"פ, למינוי כונס נכסים למשיבה, היא החייבת באותו תיק. טעמה של הבקשה הוא בכך כי המשיבה, החייבת, שינתה את כתובתה ומקום מגוריה לא נודע. היא ניהלה בעבר מזנון במשרד ראש הממשלה ונותרה זכאית לסכומי כסף ממשרד זה המגיעים לכדי כ60,000- ש"ח שאותם לא דרשה לקבל ולפיכך הזוכה לא יכול להניח ידו עליהם. ראש ההוצל"פ דחה בקשה למינוי כונס נכסים לצורך הגשת דרישת תשלום למשרד ראש הממשלה בשם החייבת מהטעם שהחשבוניות נמצאות אצלה וכתובתה אינה ידועה וממילא לטעמו, אין ערך מעשי במתן הצו. לפיכך דחה את הבקשה. הערעור נסב על החלטה זו. 2. טענות המבקש הן כי אין זה מתקבל על הדעת שחייב יוכל לסכל צו עיקול שיפוטי על ידי כך שיימנע ממימוש כספים המגיעים לו תוך תקווה שצו העיקול יפקע. יתר על כן, במקרה זה נציג צד ג' הודה שהמעסיק חב לחייבת כ60,000- ש"ח ולכן אין צורך בחשבוניות מס כראייה לגובה החוב. אשר למילוי חובות הוצאת חשבוניות המס והעברת כספי מע"מ לאוצר - לכך ניתן למצוא פתרון על פי החוק. 3. נתתי דעתי לנימוקי הבקשה ובאתי לידי מסקנה כי יש לדחותה. אלה הטעמים: מינוי כונס נכסים אפשרי כל אימת שהכונס יכול להיכנס לנעליו של החייב ולפעול בשמו ובמקומו. במקרה שלפנינו, ברי כי לצורך הצגת חשבון מפורט למעסיקה של החייבת - משרד ראש הממשלה - יש צורך במלוא הנתונים החשבונאיים שאינם, ולא יכולים להיות מצויים בידי כונס, באם יתמנה. זאת, מאחר שעקבות החייבת לא נודעו ובלא בירור פרטים עמה אין אפשרות להיכנס לנעליה. דרישת תשלום מפורטת לא ניתן, על כן, להציג למעסיק, גם אם ימונה כונס נכסים. 4. אשר ל"הודאת" נציג המעסיק כי חוב המעסיק כלפי החייבת מגיע, על פי ההערכה, לכ60,000- ש"ח - אין זה ברור האם רשאי משרד ממשלתי על פי ההנחיות והנוהלים המחייבים אותו להיענות לדרישת תשלום בלא שמוגש לו פירוט תשלומים הנתמך במסמכים ועל סמך הערכה בלבד. יש לזכור כי מדובר בגורם ממשלתי הפועל על פי מערכת נוהלים ובקרה. יחד עם זאת, אם ניתן על פי הנוהלים לשלם כספים גם על פי הערכה, יוכל המשרד הממשלתי להקצות את סכום התשלום המשוער לצורך מימוש העיקול גם בלא מינוי כונס נכסים. מכל מקום, קשה לראות מהו הבסיס עליו ניתן להשעין מינוי כונס נכסים לפחות בשלב זה ומה תועלת יביא מינויו שלא ניתן להשיג בהידברות ישירה בין הזוכה המבקש לנציג המעסיק. אין גם להתעלם מהחובה לשלם את שכרו של כונס כזה, ולא ברור מהו המקור ממנו ישולם שכר כזה, באם ימונה. 5. לאור זאת, לא נראה לי כי יש מקום להתערב בהחלטת ראש ההוצל"פ, ואני דוחה את הבקשה. ראוי, עם זאת, כי המבקש יקדיש מאמץ לאיתורה של החייבת, משמסלול פעולה זה עשוי להניב תוצאות מעשיות יותר. 6. הבקשה נדחית. אין צו להוצאות. הוצאה לפועלכינוס נכסיםמינוי כונס נכסים