דמי אבטלה למי שעובד אצל אבא שלו

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דמי אבטלה למי שעובד אצל אבא שלו: .1תביעת התובע לקבלת דמי אבטלה נדחתה מהטעם שבין התובע למעסיקו (שהנו אביו) לא התקיימו יחסי עובד ומעביד, לכן הוגשה התביעה. .2א. האב הנו קבלן בנין ושיפוצים המעסיק פועלים שכירים מעת לעת לפי הצורך, כן מוסר עבודות לקבלני משנה. ב. האב העסיק את בנו בתקופות שונות בעבודות פשוטות וכן בהסעות עובדים, בסופו של דבר פיטר אותו עקב סכסוכים שהיו ביניהם, וכן עקב סיום הפרויקט. ג. האב ביצע עבודות במקומות שונים בארץ כגון בישוב טפחות, אשחאר, אשקלון וכדומה. ד. התובע קיבל מהאב משכורת חודשית (מפורט בתלושי המשכורת שצורפו לתצהירו ת/1). .3בסיכומיו בקש ב"כ הנתבע לדחות התביעה מהטעמים הבאים: א. "תלושי שכר" הוצאו כולם, ביום .1/3/95 ב. התובע לא עבד באופן סדיר אצל האב, לכן הנתבע דחה את התביעה. מפנה לנ/ 1(הודעת הבן) וכן לנ/ 2(הודעת האב). ג. מהודעות התובע והבן עולות הסתירות הבאות: 1) לדברי האב לא עסק התובע בהסעת פועלים, כגירסת התובע, אלא את ההסעות ביצע ראיד אבו ליל. 2) לדברי האב, התובע היה נעדר מהעבודה "מתי שהוא רוצה" ולא היה מודיע לאביו, גירסה הסותרת את דברי התובע כי היה מודיע לאביו על העדרויותיו הואיל והיה עליו לבצע את ההסעות. יחד עם זאת הסתירות הנ"ל עולה מהודעות התובע להאב כי התובע נוכח בעבודה בהתאם לשיקולי נוחיות וללא ציות להוראות האב. התובע עשה את כל העולה על ראשו ולא כפי שמחייב ביצוע העבודה, היה בא לעבודה "מתי שהוא רוצה" ובשעה הנוחה לו והיה עוזב את העבודה מתי שמצא לנכון ולא ביצע את העבודות שהוטלו עליו. ד. התובע קיבל "שכר" ללא קשר לעבודתו ולא במועד קבוע אלא סכומים שונים בכל עת שהיה זקוק לכסף. התובע לא קיבל תלושי שכר אלא התלושים הוצאו כולם ביום 1/3/95ע"מ שיוכל להגיש תביעה לדמי אבטלה. ה. התובע והאב ניסו - בעדותם בבית הדין, לשכתב את גירסותיהם אך הודעתם הוגשו בהסכמה תוך שהם מאשרים את תוכנן. יש להעדיף את הגרסאות העולות מהודעות על הגרסאות המשוכתבות שהועלו בבית הדין. ו. האב טען בבית הדין כי פיטר את התובע גם עקב צימצום בעבודה אך עיון בטפסי דווח (נ/4) מלמד שבזמן ה"פיטורין" עומס העבודה היה יותר כבד מאשר בתקופה הקודמת, והמסקנה המתבקשת מכך היא שהתובע כלל לא ביצע עבודה נחוצה ל"מפעל". ז. בתצהירו טען התובע כי בסמוך לאחר "פיטוריו" התחיל ללמוד בקורס חשמל מוסמך וכי ביקש מהמוסד לשלם לו דמי אבטלה בגין תקופת ההכשרה המקצועית. עובדה זו מלמדת על הסיבה האמיתית ל"פיטורין" הפיקטיביים, היינו התובע היה בא מפעם לפעם למקום העבודה של אביו במסגרת עזרה משפחתית ומקבל סכומי כסף להוצאותיו ללא קשר לתרומתו. .4בסיכומיו התייחס התובע להגדרת "עובד" בחוק, כן התייחס למועד הוצאות התלושים, לגרסתו הוצאו במועד אך משום שלא היה ברשותו העותקים, הוצאו שוב, מכאן תאריך ההדפסה האחיד, כן התייחס לדוחות העסקת עובדים כפי שהוגשו למל"ל. מבקש להעדיף גירסת התובע והמעביד. לענין התשלום במזומן, משום שמדובר בעסק קטן, אין מדובר בפגם מהותי. מבקש להכיר בתביעה. .5א. מחקירת המעביד (האב) בפני חוקר המוסד עולה כי התובע היה עובד לא ממושמע, אך מכאן אין להסיק שלא התקיימו יחסי עובד ומעביד בין הצדדים. ב. דווקא טענות האב כלפי בנו מחזקות הגירסה כי התקיימו יחסי עובד ומעביד בין הצדדים, הואיל ואחרת לשם מה התלונות. בד"כ מעביד בא בטענות למי שצריך לבצע עבודה, ולא למי שלא צריך לבצע עבודה. ג. מהעדויות שהוצגו בפנינו, וכן מההודעות בפני חוקר המוסד מתברר שהתובע ביצע עבודות פשוטות (נקיון, העברת חומרים וכד') באתרים שונים. התובע פרט האתרים בהם עבד וכן התייחס לשמות עובדים (הן בעדות בפנינו והן בחקירות), ועדותו בענין זה לא הופרכה. ד. בעדות בפנינו התייחס האב לבנו, כי הוא הבן עבד בחריצות אך כמו כל ילד התמרד, התמרדות שהביאה לחיכוך, ומכאן לפיטורין (עמוד 7). ה. אכן מחקירת האב בפני חוקר המוסד עולה כי הבן נעדר, אך יחד עם זאת הוסיף, כי הוסכם על שכר חודשי שבא לידי ביטוי בתלושים. מהודעת הבן (נ/1) עולה, שלעיתים יצאו לעבודה ב-00: 6בבוקר וחזר ב-00: 18או 00: 19כך שההעדרות, אם היתה, מתקזזת עם השעות הרבות זאת לגירסת התובע, גירסה שלא הופרכה. ו. מבחן ההשתלבות סובל יחסים בין האב לבנו, וישום מבחן ההשתלבות בנסיבות הענין מוביל למסקנה כי התקיימו יחסי עובד ומעביד בין הצדדים. ז. הטענה כי התלושים הוצאו במועד מסויים דינה להדחות, מהטעם שהדפסתם במועד מסויים אינה מעידה על אי אמיתותם, לכל היותר ולצורך התביעה נתבקש שחזור התלושים (כטענת התובע בסיכומיו), למרות שאלה הוצאו מידי חודש בחודשו. עובדה, שהמעביד דווח מידי חודש בחודשו על מספר העובדים ושילם המיסים המגיעים (נ/4). ח. נ/ 4אינו יכול לבטא היקף העבודה, לאור גירסת המעביד כי הוא מעסיק עובדים לתקופות קצרות ולפרויקט מסוים. בנוסף, האב נמק פיטורי הבן בסיכסוכים, ככל הנראה זאת הסיבה האמיתית לפיטורין. ט. ב"כ הנתבע מתייחס להגדרת עובד בסעיף 1לחוק. בנ"ל התייחסנו למבחן ההשתלבות ואפשרות ישומו בנסיבות הענין. בחקירה נגדית של האב מוצאים תשובה לסיפא בסעיף 1הנ"ל, שאם העבודה לא היתה נעשית ע"י בן משפחה, היא היתה נעשית ע"י אחר, זאת בתשובה כדלהלן: "אני נשאל אם אתה לא היית עובד אם הייתי לוקח מישהו אחר, ואני משיב שכן" (עמ' 7)". .5בהתייחס לאמור לעיל, הננו להצהיר כי בין התובע לאביו התקייימו יחסי עובד ומעביד, לפיכך, יש להכיר בתקופה הנטענת כתקופת אכשרה לצורך קבלת דמי אבטלה. .6נתן היום 01/06/97בהעדר - לשלוח לצדדים פסק הדין בדואר. בנסיבות הענין, על הנתבע לשלם לתובע הוצאות בסכום של -. 300ש"ח. .7כל צד רשאי להגיש ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30יום מקבלתו.דמי אבטלה