הגדרת "מרכז החיים" פי חוק יישום תכנית ההתנתקות

מהי הגדרת "מרכז החיים" ? ב-ו"ע 138/05 גבריאל סלוק נ' ועדת הזכאות לפי חוק יישום תכנית ההתנתקות , פירט כב' השופט סובל בהרחבה את התפתחות המונח "מרכז חיים", ועמד על משמעותו בדין הישראלי כב' השופט סובל קבע בין היתר, כי: "מרכז החיים הוא מושג נורמטיבי. לפיכך, בירור מקום מרכז החיים איננו בירור עובדתי גרידא. הבירור מערב בתוכו עובדות ומשפט גם יחד. יישום המבחן נעשה באמצעות שני מבחני משנה משולבים: מבחן אובייקטיבי ומבחן סובייקטיבי (ע"פ 3025/00, לעיל, בעמ' 123; דנ"פ 8612/00, לעיל, בעמ' 459; ע"א 4127/95 , לעיל, בעמ' 321-322; בג"ץ 6627/98, לעיל, בעמ' 323). המבחן האובייקטיבי מתחקה אחר הזיקות הפיזיות הקושרות את האדם אל מקום מסוים: מקום המגורים שלו; מקום המגורים של בני משפחתו; המקום שבו מופקת הכנסתו; מקום הימצאות עיקר נכסיו; מקום חיי הקהילה שלו; מקום חינוך ילדיו; ועוד כיוצא בזה נתונים פיזיים הבאים לידי ביטוי מוחשי בשטח. המקום אליו קשור האדם במירב הזיקות האלה הוא מקום מרכז חייו האובייקטיבי. המבחן הסובייקטיבי מתעניין בזיקות הנפשיות הקושרות בין האדם למקום: כוונה לעזוב מקום מגורים או לחזור אליו בעתיד; הסיבה להימצאות במקום מסוים או להיעדרות ממנו; הרגשת שייכות למקום; וכן הלאה." תוכנית ההתנתקות / מפוניםהגדרות משפטיות