טעות בתוצאות בחירות

ביום 27.11.98התברר לפקידת הבחירות כי בקביעת תוצאות הבחירות נפלה טעות. הטעות נבעה מכך שבשגגה התעלמו ועדת הבחירות ופקידת הבחירות, מהתקשרות (הסכם עודפים - לפי ס' 45לחוק) שנקשרה כחוק קודם לבחירות, בין הרשימה "יד" לבין הרשימה "פז". קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא טעות בתוצאות בחירות: .1ביום 10.11.98 התקיימו הבחירות לרשויות המקומיות, על פי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה- 1965(להלן - החוק), והערעור דנן נוגע לבחירות למועצה המקומית בישוב חורפיש. על תשעת המושבים במועצה המקומית התמודדו 12רשימות. תוצאות הבחירות סוכמו בפרוטוקול מיום 12.11.98שנערך ונחתם כדרוש על פי הוראת ס' 66(א) לחוק, והן פורסמו בילקוט הפרסומים מס 4707מיום .3.12.98הנתונים הם אלה: קולות כשרים 2386; המכסה (הקולות הכשרים למנדט) היא - 265קולות; המחסום (לפי % 75מהמכסה) - 199קולות; אף רשימה לא עברה את המכסה; שתי רשימות לא עברו את החסימה לאחר שכל אחת מהן קיבלה קול אחד בלבד; 10הרשימות האחרות עברו את המחסום; המודד לחישוב חלוקת המושבים (קולות כשרים משתתפים חלקי מס' המנדטים, 2384/9) הוא 264קולות; לגדולה שברשימות ניתנו 233קולות; לאחרונה ניתנו 225קולות. לאור הנ"ל, קבע הפרוטוקול האמור, ובהתאם לו הפרסום, כי בתשעת המושבים במועצה המקומית חורפיש זכו תשע הרשימות הראשונות, כל אחת במושב אחד, ואילו האחרונה, שסימנה האות צ, וראש רשימתה הוא המערער, לא זכתה במנדט. .2ביום 27.11.98התברר לפקידת הבחירות כי בקביעת תוצאות הבחירות נפלה טעות. הטעות נבעה מכך שבשגגה התעלמו ועדת הבחירות ופקידת הבחירות, מהתקשרות (הסכם עודפים - לפי ס' 45לחוק) שנקשרה כחוק קודם לבחירות, בין הרשימה "יד" לבין הרשימה "פז". לו היו לוקחים בחשבון את ההתקשרות, היו תוצאות הבחירות, במה שנוגע לחלוקת המנדטים, משתנות כדלקמן: בספירת הקולות לצורך חלוקת המנדטים יש לספור את קולות הרשימות המתקשרות (יד ו-פז) כאילו מדובר ברשימה אחת; לשתיהן יחד 488קולות, ( 241של רשימת יד ו- 247קולות של רשימת פז); אף רשימה לא זכתה בשני מנדטים, לרבות הרשימה המשותפת; כל רשימה זכתה במנדט אחד. רשימת צ' שקודם לכן לא זכתה במנדט, זכתה כעת במנדט אחד; בעוד שקודם לכן זכתה יד במנדט אחד ופז זכתה במנדט נוסף, זכו שתיהן כעת רק במנדט אחד. מבחינה אישית, משמעות הדבר היא כי המערער מר מרעי, ראש רשימת צ - זכה במושב במועצה; זכיתו של מר ראדי עזאם, נציג רשימת פז, במושב במועצה, נשארת בעינה, ואילו המשיב מס' 3חיר אל-דין אחמד, נציג רשימת יד - מפסיד את מושבו, הואיל ומבין שתי הרשימות, יד ו-פז, פז קיבלה יותר קולות מ-יד. .3פקידת הבחירות הודיעה לנוגעים בדבר על הטעות במכתבה מיום .27.11.98על פי הייעוץ המשפטי שניתן לה, עמדתה היא כי לא ניתן לתקן את הטעות בחישוב חלוקת המנדטים, לאחר החתימה על הפרוטוקול לפי ס' 66לחוק והעברתו לפירסום ברשומות, אלא בדרך של ערעור בחירות, אותו היה בדעתה להגיש. המערער הקדים אותה והגיש את הערעור דנן, ופקידת הבחירות סבורה שהדין איתו, כמפורט בתצהירה מיום 6.12.98וכרשום בפרוטוקול בטיעוני עו"ד גלייטמן. .4המשיב מס' 3, לו טען מר כמאל בטוב טעם, סבור שיש לדחות את הערעור. הוא טוען כי גם לאור הסכם ההתקשרות, עליו לא חתם המשיב מס' 3, שאף טען בלשון רפה שלא ידע על קיומו, אין לשנות את חישוב חלוקת המנדטים, ואין זה מתקבל על הדעת, שהמערער, שזכה ל- 225קולות בלבד, יזכה למושב במועצה, בעוד שהמשיב שזכה ל- 241קולות, יפסיד את מושבו. .5נציין כבר עתה, שאין לקבל כל טענה כנגד ההתקשרות, אשר דבר קיומה פורסם ברבים, וקוימו לגביה כל ההליכים הנדרשים בחוק על מנת ליתן לה תוקף בבחירות. ברי כי נציג הרשימה יד חתם על ההסכם, ודי בחתימתו לחייב את הרשימה. עומדת מניעות כלפי המשיב מס' 3, לטעון עכשיו נגד ההתקשרות, לאחר שעד לבחירות לא מחה ולא טען בנידון זה, מאומה. .6בעת שרשימה מתקשרת בהסכם התקשרות, אין היא יכולה לדעת מה תהיה התוצאה הקונקרטית של ההתקשרות בחלוקת המנדטים, ואיזו השפעה תהיה להתקשרות על החלטת הבוחרים בהצבעתם בבחירות. המקרה הנדון כאן הוא יוצא דופן, שעה שההתקשרות לא הביאה רווח לאחד מן המתקשרים, ויריבו זכה ביתרון בגללה. אך בכך שבסיטואציה מיוחדת ואולי נדירה מביאות הוראות החוק לתוצאה "מוזרה", אין די כדי להביאנו למסקנה שיש לראותן כנוגדות את הוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, והשאלה אותה יש לבדוק היא האם החישוב המתוקן של חלוקת המנדטים תואם את הדין החל על נושא זה, כמפורט בסעיפים 67, 68ו- 69לחוק. .7עיון בחוק מראה כי הוא מוליכנו בשביל ברור ומדויק, כמוגדר בו לענין הקולות הכשרים, המכסה - ס' 67(1); הרשימות המשתתפות - ס' 67(2); המודד - ס' 67(3); חלוקת המדטים על פי המודד - ס' 67(4); עודף הקולות - ס' 67(5); מנדט נוסף לאור העודף - ס' 67(6); הגרלה כאשר העודף שווה - (ס' 677), ובאשר להתקשרות קובע ס' 68לחוק כדלקמן: "(א) שתי רשימות מועמדים שהתקשרו ביניהן בהסכם בדבר חלוקת מנדטים כאמור בסעיף 45(א), יחשבו, לענין סעיף 67(4) עד (7), כרשימה אחת בעלת מספר הקולות הכשרים שקיבלו שתיהן יחד ובעלת המנדטים שזכו בהם שתיהן יחד, ובלבד שכל אחת מהן בפני עצמה קיבלה את מספר הקולות האמור בסעיף 67(2). (ב) המנדטים שזכו בהם שתי הרשימות הקשורות יחולקו ביניהן לפי שיטת החלוקה הקבועה בסעיף 67לגבי חלוקת כל המנדטים בין כל הרשימות". ובעיניננו: כל אחת מן הרשימות המתקשרות זכתה במספר קולות העולה על 75אחוזים מן המכסה. בכך נתמלאה דרישת ס' 68(א) סיפא לחוק. יש לראות, לצורך חלוקת המנדטים, את שתיהן כרשימה אחת. יחד, הן קיבלו 488קולות. המודד הוא 264קולות. לאחר הזכיה במנדט אחד, נותר לרשימה המשותפת עודף של 224קולות. עודף זה אינו מביא עמו, בהתחשב בתוצאות הבחירות במקרה דנן, מנדט נוסף, לאחר שכל המנדטים חולקו על פי המודד ועל פי עודפי הקולות שבידי הרשימות, שעה שהעודף של הרשימה המשותפת הוא הקטן ביותר מבין עודפי כל הרשימות. המפסיד הוא דווקא המשיב מס' 3, שכן רשימתו יד זכתה ב- 6קולות פחות מן הקולות בהן זכתה הרשימה המקושרת עמו, פז. נציין, כי לו היתה הרשימה המשותפת זוכה בקול אחד נוסף, או יותר, היה בדבר כדי לשנות את תוצאת הבחירות. .7במהלך הדיון הופניתי על ידי המשיבים אל שני תקדימים, אשר לטענת עוה"ד כמאל ודקואר תומכים בעמדתם. ברע"א 6988/93שרה כהן נ' ועדת הבחירות מועצה מקומית אזור, דינים עליון כרך לז 686, ואל רע"א 180/89עדה קרל נ' ועדת הבחירות למועצת עיריית פתח-תקווה ואח’, פ"ד מד חלק ראשון, עמ' .265נראה לי כי ההלכות שנקבעו שם אינן סותרות את התוצאה אליה הגעתי כמפורט לעיל. בפרשת כהן הנ"ל, נדחתה טענה לקיומו של "אחוז חסימה פנימי", שיש לגוזרו מאחוז החסימה בשיעור של 75אחוזים מן המכסה, כקבוע בס' 67(2) לחוק, לגבי הרשימות המשתתפות, ולהחילו ביחסים בין שתי הרשימות המתקשרות לבין עצמן, ונקבע כי החשוב הוא כי כל אחת מהן אכן עברה את אחוז החסימה, על מנת להיכלל ברשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים, וכך הוא בעניננו. בפרשת עדה קרל הנ"ל, נדון אופן החלוקה של המנדטים בין הרשימות המקושרות, ונקבע כי יש לחלק את המנדטים ביניהן על פי ההלכה שנקבעה בב"ש 75/84מלול נ' רייך ואח’, פ"ד לד (2) 29, בו אומצה שיטת "המודד הפנימי". גם הלכה זו אין לה השפעה על המקרה דנן, שכן במקרה שלפנינו לא נותר כל מנדט לחלק, לאחר שהרשימה המשותפת זכתה רק במנדט אחד. .8לסיום ראוי לצטט ממה שנאמר בפרשת עדה קרל הנ"ל: "התוצאה הסופית, לפי כל צורת חלוקה, היא, במידה מסוימת, פרי המקריות, ונמצא, כי כל אחת משתי הרשימות עשויה לעתים להרוויח ולעתים להפסיד בעת החלוקה הפנימית, הן לעומת המצב שבו הייתה נתונה אלמלא ההסכם... והן כאשר ישנו הסכם... מבחינה זו, יש בהסכם העודפים סיכוי וסיכון. זאת על המתקשרים בהסכם ועל בוחריהם לדעת. ואכן, על דבר קיומו של ההסכם יודע הבוחר מראש... מזוית הראיה שלו, הרי הוא יודע, כי בבוחרו ברשימה, הקשורה בהסכם כזה, נוטל הוא על עצמו סיכון, שקולו יסייע לרשימה אחרת דווקא, אך הוא גם פותח לרשימה המועדפת עליו "סיכוי" ממשי, שתתחזק בשל עודפי הקולות של בוחרי הרשימה האחרת". השיטה שקבע המחוקק, המקריות, וגם הצבעת הבוחר, במקרה דנן, גרמו לכך כי הסכם ההתקשרות בין סיעת יד לסיעת פז פעל לרעת שתי הרשימות הללו. מכך נהנה המערער, אך זה הדין ותוצאה זו יש לכבד. .9לאור האמור, ובכפיפות לתוצאות הדיון בערעורי בחירות נוספים לגבי המועצה המקומית חורפיש, אני מקבל את הערעור, ומורה על תיקון תוצאות הבחירות למועצה המקומית חורפיש, באופן שרשימת צ ורשימת פז זכו כל אחת מהן במנדט, ואילו רשימת יד לא זכתה במנדט במועצה המקומית. חברי המועצה הנבחרת יהיו אלה המנוים במכתבה של פקידת הבחירות, מיום .27.11.98 .10לאור האמור, אין צורך לדון בבקשה שבהמרצת פתיחה 473/98, ואני מורה על מחיקתה. הדיון בערעור בחירות 481/98יימשך רק לענין הפתקים והקולות, ולא לענין השינוי בחלוקת המנדטים בגלל הסכם ההתקשרות הנ"ל.בחירות