חוב למוסך על תיקונים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חוב למוסך על תיקונים: התובעת טוענת, בכתב התביעה, כי הנתבעת מסרה לה מכונית מסוג פורד סיירה מס' רישוי 87-565- 13(להלן: "הרכב") לשם ביצוע תיקונים שאותם ביצעה כמפורט בחשבונית מס' 12092, המצורפת לכתב התביעה (להלן:ב"התיקונים") (להלן:ו"החשבונית") התובעת מבקשת מבית המשפט לחייב את הנתבעת לשלם לה בעבור ביצוע התיקונים כמפורט להלן: סך -.221,3 ש"ח קרן נכון ליום 30.5.94 סך -.249 ש"ח הפרשי הצמדה וריבית עד ליום 20.11.94(יום הגשת התביעה) סה"כ -.470, 3ש"ח הנתבעת מודה כי הינה הבעלים הרשום של הרכב אך מוסיפה כי הרכב היה, במועד ביצוע התיקונים, ברשות ובשימוש בעלה וכי אין לה רשיון נהיגה. הנתבעת מכחישה כי מסרה את הרכב לתובעת לשם ביצוע תיקונים. ע.ת. 1, זנון מלמדסון, העיד כי הרכב הגיע למוסך של התובעת עם נזקים של פח, סרן קדמי, מכונאות וצבע וכי בנה של הנתבעת הוא זה שהביא אליו את הרכב וביקש ממנו לתקנו וכי הוא ביצע את התיקונים הנקובים בחשבונית ת/.1 ע.ת. 1הכחיש כי הרכב נמסר לו על ידי מוסך עופרים. בחקירתו הנגדית העיד ע.ת. 1כי איננו מכיר את הנתבעת וכי היא לא חתמה על חשבונית או קבלה. ע.ה. 1, שושנה פרץ, העידה כי הינה בעלת הרכב וידוע לה שהרכב עבר תאונה בעת שבעלה נהג בו (להלן:ב"התאונה"). בחקירתה הנגדית העידה ע.ה. 1כי הסכימה לביצוע התיקונים ברכב. ע.ה. 2, פרץ אלברט, העיד כי הרכב היה ברשותו וכי הוא זה שנהג ברכב בעת שארעה התאונה. ע.ה. 2העיד כי מסר את הרכב למוסך עופרים וכי שמאי מטעם חברת הביטוח הגיע ישירות למוסך עופרים. ע.ה. 2העיד כי נציג מוסך עופרים התקשר בנוכחותו לחברת הבטוח על מנת לקבל אישור בדבר קיומו של ביטוח לרכב כל זאת מאחר ומוסך עופרים אמור היה לקבל את התשלום ישירות מחברת הביטוח במסגרת הסדר מוסכים. ע.ה. 2העיד כי ידוע לו שהרכב היה במוסך התובעת וגם אצל פחח בשם עודד ברחוב הכדר באזור התעשיה בנתניה. ע.ה. 2העיד כי לפחח שילם בנפרד. ע.ה. 2העיד עוד כי הגיע מחברת הביטוח למוסך עופרים שיק שהיה משוך לפקודת פרץ שושנה ועל כן הפקידה אותו אישתו בחשבונה ומשכה את סכומו מחשבונה. ע.ה. 2העיד כי שילם למוסך עופרים בהתאם לחשבונית נ/2, ונ/.3 ע.ה. 2העיד כי את החשבונית ת/ 1לא ראה לפני שקיבל לידיו את כתב התביעה בתיק זה. בחקירתו הנגדית העיד ע.ה. 2כי מוסך עופרים מסר את הרכב לתובעת וכי לפי מה שראה בחשבוניות נ/2, נ/ 3של מוסך עופרים לא כלולות עבודות שבוצעו על ידי התובעת. ע.ה. 3, פרץ עודד, העיד כי הינו בנה של הנתבעת וכי הוא היה במוסך התובעת בעת שזו ביצעה עבודות תיקונים ברכב. בחקירתו הנגדית העיד ע.ה. 3כי לא הוא הביא את הרכב אל התובעת. לאחר שקראתי את טענות הצדדים ושמעתי את עדויותיהם אני סבור כי אין מחלוקת בין הצדדים באשר לעצם ביצוע העבודה ברכב הנתבעת על ידי התובעת. כמו כן אין מחלוקת על גובה התשלום שלו זכאית התובעת בגין ביצוע העבודה. המחלוקת הינה על מי מוטלת החובה לתשלום בעבור ביצוע העבודות המפורטות בת/.1 הנתבעת טוענת כי איננה חייבת לשלם לתובעת בעבור התיקון מאחר ולא היה ביניהם כל הסכם באשר לביצוע התיקון ברכבה ואולם אין הנתבעת מצביעה בברור על גורם כלשהו שעליו חלה חובת התשלום. מדבריה ומדברי העדים מטעמה עולות טענות מעורפלות בדבר הסכם לתשלום החוב נשוא התביעה בין מוסך עופרים לבין התובעת. אקדים ואומר כי דחיתי את גרסת הנתבעת ועדיה וקיבלתי במלואה את תביעת התובעת ואפרט: בנ/ 6שהינו מסמך של חברת הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ, שהיתה המבטחת של רכב הנתבעת נרשם: "סכום התביעה המאושר: -.655, 11ש"ח" בפועל הוכיחה הנתבעת תשלום של -.865, 7ש"ח (חשבונית נ/2, נ/3) למוסך עופרים וגם אם הייתי מקבל את טענתה , שלא הוכחה באמצעות ראיה נוספת מלבד עדות ע.ה. 2, כי שולמו -.000, 1ש"ח נוספים לפחח בשם עודד הרי שעדיין שילמה הנתבעת בסך הכל -.865,8, -.790, 2ש"ח פחות משיעור הנזק שהוכר על ידי חברת הביטוח שלה ושאת תמורתו קיבלה הנתבעת בפועל. עיון בחשבונית נ/2, נ/ 3מראה בברור כי העבודות שאותם ביצע מוסך עופרים ושבעבורן נדרש תשלום של -.865, 7ש"ח אינן כוללות את העבודות שאותן ביצעה התובעת ואשר מפורטות בחשבונית ת/.1 אין ספק כי הנתבעת בעצמה ו/או בנה ו/או בעלה ידעו כי התובעת מבצעת בעבורה עבודות תיקון ברכב. כך אף העיד בנה של הנתבעת, ע.ה. 3: "אני הייתי במוסך מקסיקו כדי לראות את האוטו כשהוא היה בזמן תיקון התאונה." גם בעלה של הנתבעת, ע.ה. 2העיד: "ידוע לי שהאוטו היה במוסך מקסיקו". מטענותיה של הנתבעת עולה כי הסכום שאותו שילמה למוסך עופרים אמור היה לכלול גם את התשלום בעבור התיקונים שביצעה ברכב התובעת. לא קיבלתי טענה זו של הנתבעת. אין ספק כי הדבר הטוב ביותר להוכחת טענה מסוג שכזה היתה להזמין לעדות את נציג מוסך עופרים ואולם הנתבעת בחרה שלא לעשות כן מטעמים השמורים עמה. אני סבור כי טענה זו של הנתבעת איננה מתישבת עם העובדות והראיות נ/2, נ/ 3מטעם הנתבעת אשר מצביעות על כך שהנתבעת ידעה בברור שהסכום אותו היא משלמת למוסך עופרים איננו כולל את התשלום בעבור התיקונים שאותם ביצעה התובעת. בסיכומו של דבר אני סבור כי יש בהמנעותה של הנתבעת מלשלם את ת/ 1הינה בבחינת נסיון לעשות עושר ולא במשפט. לאור האמור לעיל אני קובע כי הנתבעת תשלם לתובעת סך -.470, 3ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 2.11.94ועד לתשלום המלא בפועל. בנוסף תשלם הנתבעת לתובעת את הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסך -.500, 3ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה ריבית ומע"מ. ההוצאות מיום הוצאתן ושכ"ט מהיום והכל עד לתשלום המלא בפועל. חובמוסך