סכסוך עם בן הזוג של עובד

לקראת קיץ 95', טוענת התובעת כי עקב סכסוך בין בעלה לבין מנהלת חב' מוסדות חינוך, דרשה המנהלת מהנתבעת כי התובעת לא תמשיך לעבוד במתנ"ס. הנתבעת טוענת כי ביקשה מהתובעת לעבור למקום עבודה אחר בשל אי שביעות רצון מביצוע עבודות הנקיון, אך הודתה כי יתכן שהדבר אירע בשל פניית המנהלת הקשורה בבעלה של התובעת. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סכסוך עם בן הזוג של עובד: .1 לפני תביעה לפיצויי פיטורין לפי חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג - 1963 (להלן - החוק), וכן תביעה לשכר עבודה, פדיון חופשה, דמי הבראה, ודמי חגים. .2 הנתבעת היא חברה להשמת כח אדם, אשר העסיקה את התובעת בעבודות נקיון במתנ"ס קליין בחולון. התובעת טוענת כי עבדה אצל הנתבעת בתקופה שבין נובמבר 90' ועד .31.8.95 היקף עבודתה של התובעת היה ארבע שעות ביום - חמישה ימים בשבוע. .3 התובעת טוענת כי בחלק מהתקופה היו לה בעיות גב, ולפיכך - החל בעלה (העובד במתנ"ס כאב בית ומועסק על ידי חברת מוסדות חינוך) לסייע לה בעבודות הנקיון. .4 לקראת קיץ 95', טוענת התובעת כי עקב סכסוך בין בעלה לבין מנהלת חב' מוסדות חינוך, דרשה המנהלת מהנתבעת כי התובעת לא תמשיך לעבוד במתנ"ס. הנתבעת פנתה אל התובעת, והציעה לה מקום עבודה חילופי. לטענת התובעת - הוצע לה לעבוד בתל אביב בבנין של בזק ברח' קרליבך או ברח' חשמונאים. התובעת טוענת כי סירבה להצעה, בגלל שבמקום החדש לא יוכל בעלה או בני משפחתה לעזור לה בעבודת הנקיון, והתפטרה מעבודתה. .5 התובעת טוענת כי התפטרה בשל בעיות בריאות, ולפיכך - היא זכאית לפיצויי פיטורין. כן טוענת התובעת, כי עבדה שלושה ימים בחודש יולי 95' (בימי שישי בשבוע) אך לא שולם לה שכר עבורם. כמו כן - לא שולמו לה דמי הבראה וחופשות, ודמי חגים. .6 הנתבעת טוענת כי ביקשה מהתובעת לעבור למקום עבודה אחר בשל אי שביעות רצון מביצוע עבודות הנקיון, אך הודתה כי יתכן שהדבר אירע בשל פניית המנהלת הקשורה בבעלה של התובעת. הנתבעת טוענת כי התובעת מעולם לא פנתה אליה ולא הודיעה לה כי יש לה בעיות בגב. .7 כן טוענת הנתבעת כי מקום העבודה החילופי שהוצע לתובעת היה בלשכת רישום המקרקעין בחולון, המרוחקת מרחק נסיעה של שתי תחנות מביתה של התובעת. המקום שנקיונו נדרש קטן ב- % 50מגודל המתנ"ס ולפיכך - מדובר בעבודה קלה יותר. .8 לגבי השכר, דמי ההבראה, חגים ופדיון חופשה, טוענת הנתבעת כי שילמה לתובעת את כל מה שמגיע לה והדבר אף מופיע בתלושי המשכורת. לאחר שמיעת העדויות, וקריאת הפרוטוקול המוצגים וטעוני הצדדים אני קובעת כדלקמן: .1 לתיק הוגש מכתב הנתבעת מיום 24.9.95, ממנו עולה כי הנתבעת הודיעה לתובעת בדיעבד כי החל מיום 5.9.95תועבר לעבוד בבזק כורש ג' ברח' לינקולן 16, תל אביב. גירסת הנתבעת כי הציעה לתובעת מקום עבודה חליפי בחולון אינה עולה בקנה אחד עם האמור במכתב זה. .2 מאידך - הצעה חליפית של מקום עבודה בתל אביב אינה מהווה הרעה בתנאי עבודתה של התובעת. התובעת טוענת כי לא יכלה לעבוד בתל אביב בשל מצב בריאותה. .3 כבר נפסק כי - "כלל אחד, אשר לו יש ליתן את הדעת עת באים ליישם את הסעיף הוא שאותו מניע להתפטרות, אותו קשר סיבתי בין מצב הבריאות ובין ההתפטרות, יפעל למעשה במעמד ההתפטרות, ולא יהא בחינת אפשרות שלא פעלו מכוחה. לשון אחר, אין די בכך שבמצב בריאותו של העובד היה כדי להוות גורם סיבתי או אחר הגורמים הסיבתיים להתפטרות, אלא שצריך, כי יהא ברור כי אותו גורם פעל למעשה" (דב"ע לג/8- 3טוטנאור בע"מ נ' אליהו לפידות פד"ע ד' 321). .4 עוד נפסק כי - "עובד המתפטר לרגל מצב בריאותו שהוא או של בן משפחתו, צריך שיודיע על סיבת ההתפטרות עם התפטרותו, על מנת לאפשר למעביד להציע תנאי עבודה ולהשפיע על 'שאר הנסיבות', כך שלא תהא סיבה מספקת להתפטרות". (דב"ע לג/2- 3חיים זילבר נ' גלובוס בע"מ פד"ע ד' 153). .5 כמו כן נפסק כי - "על מנת לבסס תביעה זו על העובד להוכיח באמצעות תעודות רפואיות כי מצב בריאותו או מצב בריאות בן משפחתו אינו מאפשר לו בתנאי העבודה ויתר נסיבות הענין להמשיך בעבודה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ולכן מהווים סיבה מספקת להתפטרותו עם זכות לפיצויים; אולם במקרים בהם עצם מחלת העובד, או השפעת מחלתו על כושר עבודתו אינם שנויים במחלוקת, אין בהכרח להמציא תעודה רפואית" (ע"א 80/60ל. אונגר נ' פיינר את יוסף ואח' פ"ד יז' 2005). .6 הנטל להוכיח את זכאותה לפיצויי פיטורין מוטל על התובעת. כבר נפסק כי "מבחינת נטל ההוכחה - הרי 'על העובד להוכיח שהוא מצוי בתוך מסגרת הזכאים לפיצויים... הרוצה להוציא עובד ממסגרת הזכאים לפיצויי פיטורים, עליו הראיה כי יש לשלול מהעובד פיצויי פיטורים" (דב"ע לג/58- 3האוניברסיטה העברית, ירושלים נ' בתיה מינטל פד"ע ה' 65). .7 התובעת, לא טענה כי בעת שהוצעה לה העבודה, לא היתה מסוגלת לעבודות נקיון. התובעת טענה כי אילו עברה לעבוד בתל אביב, לא יכול היה בעלה ובני משפחתה לסייע לה בעבודות הנקיון. משמעות טענה זו היא כי התובעת לא התפטרה בשל מצב בריאותה, אלא בגלל שמקום העבודה שהוצע לה לא מאפשר לבני משפחתה לבוא ולסייע לה. בכך - לא הרימה התובעת את הנטל המוטל עליה על פי ס' 6לחוק פיצויי פיטורין. .8 התעודה מהמחלקה לרפואה תעסוקתית ניתנה לתובעת רק ביום 15.11.95, לאחר התפטרותה, והיא מחזקת את גירסת הנתבעת כי תעודה זו כלל לא הוצגה בפניה על ידי התובעת. מכל מקום - גם מדברי התובעת עצמה עולה כי יכלה להמשיך בעבודות הנקיון בעזרת בני משפחתה ולא היתה מתפטרת מעבודתה במתנ"ס קליין בחולון אילולא ביקשה הנתבעת להעבירה למקום עבודה אחר. התביעה לפיצויי פיטורין - נדחית. .9 באשר לתביעה לשכר עבודה - התובעת טוענת כי ביולי 95' עבדה 3פעמים בימי שישי. לתיק הוגשו תלושי משכורת של התובעת. מתלושי המשכורת עולה כי במשכורת יולי 95', שולמו לתובעת 96ש"ח עבור 3ימי שישי לפי 32ש"ח ליום, וזאת בנוסף למשכורתה הרגילה. .10כן עולה מתלושי המשכורת כי לתובעת שולמו ימי הבראה ופדיון חופשה בגין 10ימים. כבר נפסק כי "נטל ההוכחה בדבר יתרת החופשה הוא על המעביד. מחובתו של המעביד לדעת כמה ימי חופשה הוא חייב לעובדו, וכמה נתן למעשה, ולנהל פנקס חופשה ולרשום בו את הפרטים הדרושים כאמור בסעיף 26" (ראה דיון לא/22- 3ציק ליפוט נ' חיים קסטנר פד"ע ג' 215). .11הנתבע הרים את נטיל ההוכחה באשר לתשלום פדיון חופשה, הבראה ודמי חגים כעולה מתלושי המשכורת. התובעת טענה כי שכרה פוצל באופן מלאכותי. עיון בתלושי המשכורת מעלה כי התובעת קיבלה שכר העולה על השכר הקבוע בחוק שכר מינימום לתקופה הרלבנטית. (יש לזכור כי עבדה 3שעות ביום). .12יש לציין כי גם בתביעתה של התובעת נכתב בהערה כי "על פי תלושי השכר שולמו לתובעת כל הזכויות המגיעות לה, אולם התובעת אמורה היתה לקבל את השכר נטו, כפי שהוא מופיע בתלושי השכר ובנוסף לכך את יתר זכויותיה, אך כאמור, בפועל גולם שכר עבודתה של התובעת, בין היתר, על ידי הזכויות המבוקשות בסעיפים 4ו- 5לכתב התביעה". לטענה זו אין כל אחיזה בעדותה של התובעת או במסמכים כלשהם. .13על פי כל האמור לעיל - אני דוחה את תביעת התובעת. מאחר שהנתבעת לא היתה מיוצגת - אין צו להוצאות. הצדדים רשאים להגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי בירושלים, וזאת תוך 15יום מקבלת פסק הדין.סכסוך