סמכות בית משפט פטור מתשלום ארנונה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סמכות בית משפט פטור מתשלום ארנונה: זוהי בקשה למתן פסק דין הצהרתי בו יוצהר כי המבקש פטור מתשלום ארנונה למשיבה עבור חיובים בהם חויב בעבר, וזאת לפי פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין). ב"כ המשיבה חולק על סמכות בית המשפט. הוא מבקש להעביר את התובענה לבית משפט השלום בירושלים. פירוט טענת חוסר הסמכות הוא שסכום התובענה איננו עולה עד לגבול סמכותו של בית המשפט (מליון ש"ח). ב"כ המשיבה מפנה לסעיף 51 (א) (2) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד - 1984 (להלן: החוק), וכן על סעיף 75 לחוק. ב"כ המבקש חולק על טענה זו. לדידו, הסמכות נתונה לבית משפט זה. הנימוק לכך הוא, כי לא ניתן להעריך את שווי התובענה בכסף, היות והסעד המבוקש הוא סעד הצהרתי, וכן הסעד מכוון לפני העתיד על מנת לא להטריד את בית המשפט בתביעות חוזרות ונשנות. לאחר שעיינתי בסיכומי ב"כ הצדדים, נראה לי הסמכות לדון בתובענה זו נתונה בידי בית משפט השלום. בסעיף 51 (א)(2) הדן בסמכות בית משפט השלום, נאמר כי: "תביעה אזרחית - למעט תביעות הנוגעות למקרקעין - כשסכום התביעה או שווי הנושא אינו עולה על 1,000,000 שקלים חדשים, ביום הגשת התובענה, והוא אף אם עלה הסכום או השווי לאחר מכן מחמת שערוך או הצמדה". טענתו של ב"כ המבקש כי לא מדובר בסכום כסף מסוים, אלא בסעד הצהרתי גרידא, איננה מקובלת עלי. ברי לכל, כי בקשתו של המבקש היא שלא יחויב בסכום כסף מסוים כלשהו, אותו נדרש לשלם לגבי העבר וההווה. על מנת להצליח בתביעתו, עליו להוכיח כי חל עליו סעיף פטור כלשהו אשר ימחק את החוב אשר הצטבר נגדו. אם כן, בבסיס התובענה עומדת דרישה כספית בסכום ידוע, כאשר אין מחלוקת בין הצדדים שסכום זה איננו מגיע לכדי סמכות בית המשפט. יתרה מזו, אם מטרתו של המבקש לקבל צו הצהרתי, אין מניעה שהוא יפנה את בקשתו זו לבית המשפט המוסמך לדון בתובענה על פי הערך הכספי שלה. העלאת הטענה כי התובענה לא ניתנת להערכה בכסף איננה מכשירה אותה באופן אוטומטי להיכנס בגדר סמכותו של בית משפט זה. זכותו לבקש סעד הצהרתי איננה מתבטלת כאשר הוא פונה לבית המשפט המוסמך. סעיף 75 לחוק מקנה סמכות זו לבית המשפט, וזו לשונו: "כל בית משפט הדן בענין אזרחי מוסמך לתת פסק דין הצהרתי, צו עשה, צו לא-תעשה, צו ביצוע בעין וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו." אי לכך, לאור ערכה הכספי של התובענה, הסמכות לדון בה נתונה בידי בית משפט השלום בירושלים, ולשם אני מורה להעבירנה על ידי מזכירות בית המשפט. ארנונה