תביעה נגד משרד הביטחון להחזר הוצאות אחזקת רכב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה נגד משרד הביטחון להחזר הוצאות אחזקת רכב: .1 לפני תביעה להחזר הוצאות אחזקת רכב לתקופה שבין 7.5.95- 3.8.95, בגין מכונית סיטרואן מספר רישוי 04-286-.41 .2 העובדות הן: א. התובעת השתמשה עד יום 7.5.95ברכב פיג'ו 405שמספרו 04-351- 47שהיה רשום ע"ש התובעת ובן זוגה ושולם לה בגינו הוצאות אחזקת רכב. ב. ביום 7.5.95דיווחה התובעת ליחידת כח אדם בנתבע כי רכב הפיג'ו נמכר, וכי היא זכאית, להחזר הוצאות אחזקת רכב עבור מכונית סיטרואן מספר 04-286- 41(להלן - הסיטרואן). ג. בתקופת שלושת החודשים שבין ה- 7.5.96ל- 3.8.95קיבלה התובעת החזר הוצאות אחזקת רכב בגין הסיטרואן. ד. לנתבעת הוברר שהסיטרואן רשומה במשרד הרישוי, בנוסף לתובעת ובן זוגה, על שם חמותה של התובעת, ולפיכך - ניכתה הנתבעת ממשכורתה של התובעת את הוצאות אחזקת הרכב ששילמה לה עבור התקופה הנזכרת בס' ג' לעיל. ה. ביום 3.8.95ביטלה התובעת את רישום חמותה במשרד הרישוי ומאותו יום ואילך המשיכה לקבל החזר הוצאות אחזקת רכב. ו. התובעת פנתה לנתבע ודרשה להחזיר לה את הוצאות אחזקת הרכב בגין התקופה הנזכרת בס' ג', והנתבע השיב כי בהתאם להוראות החשב הכללי, לא ניתן לשלם תשלום אחזקת רכב במקרה שהרכב אינו רשום במשרד הרישוי על שמה של התובעת ו/או בן זוגה. .3 השאלה העומדת בפני היום - האם העובדה כי חמותה של התובעת היתה רשומה במשרד הרישוי כבעלים של הסיטרואן בנוסף לרישומם של התובעת ובעלה כבעלי הרכב שוללת זכות התובעת לקבל החזר הוצאות הרכב בתקופה הנ"ל. .4 על יחסי העבודה בין התובעת לנתבעת חל התקשי"ר בסעיף 26.121לתקשי"ר נקבע כי: "עובד רשאי לתבוע החזר הוצאות נסיעה בתפקיד בתחבורה ציבורית או בדרך אחרת בהתאם להוראות החשב הכללי בנושא נסיעות בתפקיד והחזר הוצאות נסיעה". .5הוצג בפני חוזר של נציב שרות המדינה מיום 14.4.80המצורף (נספח ג' לסיכומי הנתבע). בחוזר נקבע בסעיף 1כדלקמן: מטרת הנוהל ליצור שיטה של החזר הוצאות הנסיעה ברכב פרטי לצורך מילוי תפקיד בשירות המדינה תוך כדי השגת היעדים הבאים:ו...". ובסעיף 3: "ביסוד הנוהל עומד העקרון שעל המעסיק להחזיר לעובד הוצאות שנגרמו לו תוך ביצוע תפקידים חיוניים, שלצורך ביצועם נדרש מהעובד קיומה של רמת ניידות מסויימת". .6ס' 20לחוזר הנ"ל קבע מי זכאי לקבל החזר הוצאות ובאילו תנאים: "בנוסף לכל תנאי אחר, תשלום החזר הוצאות מותנה בכך שלעובד רכב (או לבן זוגו) בבעלותו המלאה וכן שברשותו רשיון נהיגה בר תוקף ברכב זה. העובד ידרש להצהיר על קיום תנאי זה". .7בסעיף 25לחוזר הנציב נקבע: "הוראות ביצוע יפורסמו ע"י החשב הכללי כולל פירוט התעריפים". בחוזר אל החשבים במשרדי הממשלה (נספח ד' לסיכומי הנתבעת) נקבע בסעיף 7 שכותרתו "החזר הוצאות רכב": "בפסקה 2: 3שבחוזר תש"מ/ 63מה - 15באפריל 1980נאמר כי: תשלום החזר ההוצאות מותנה בכך שלעובד רכב כשיר ומורשה בבעלותו המלאה (או בבעלות בן זוגו) במשך כל השנה, ושהוא בעל רשיון נהיגה בר תוקף ברכב זה". להסרת כל ספק מובהר בזה, כי לענין החזר הוצאות רכב - ב"בעלותו המלאה (או בבעלות בן זוגו)" - הכוונה היא: שבמשרד הרישוי הרכב רשום על שם העובד או על שם בן זוגו.". ההדגשה - במקור. .8בסעיף 8לאותו חוזר חשבים נקבע במפורש: "נא להביא תוכן חוזרנו זה לידיעת כל בעלי הרכב במשרדכם ולוודא במיוחד שהנוסח המלא של סעיף 7לעיל יישלח לכל העובדים הזכאים להחזר הוצאות אחזקת רכב". .9 כבר נפסק רבות כי למעביד "פררוגטיבה" לנהל את מפעלו בדרך הטובה ביותר תוך פעולה בתום לב ושמירת כללי הסכם העבודה (ראה דיון לח/102- 3צים חב' השיט הישראלית נ' זאב נעמן ואח' פד"ע י' עמ' 225, וכן בדיון מו/170-3א מדינת ישראל נ' דוד מצגר פד"ע יט' עמ' 237). כלל זה נקבע גם בדיון מח/2- 3אורי גנני נ' אמירים פד"ע יט' עמ' 419, 424 שם נקבע: "למעביד הפרורגטיבה לנהל את מפעלו על הצד הטוב והמועיל ביותר לפי הבנתו ושיפוטו". .10במקרה דנן חלות על יחסי העבודה בין הצדדים הוראות התקשי"ר, אשר מהוות את תנאי חוזה העבודה של כל עובד מדינה. כבר נפסק כי "הוראות התקשי"ר הן בגדר תנאים וחוזה העבודה שלכל עובד מדינה, במידה שהן מתייחסות אליו. מן המפורסמות, כי המדינה והעובדים גם יחד נוהגים על פי הוראת התקשי"ר ומקבלים עליהם את דינן. הוראות אלה מעניקות שורה שלמה שלמה של טובות הנאה לעובדי המדינה. ואין להתנער מן ההגבלות שבאותן הוראות לגבי הנאות אלה". ראה ע"א 376/67בן ציון נוריאלי נ' מדינת ישראל פ"ד כא' (2) 689, וכן בספרו של כב' הנשיא גולדברג "דיני עבודה" עמ' 6-.4 .11הוראת החשב הכללי, מקורה בסמכות שהוענקה לו על ידי התקשי"ר, ואשר באה לידי פירוט בחוזר נציב שירות המדינה. אני מקבלת את טענת ב"כ הנתבעת כי החשב לא עסק בפרשנות הוראת הנציג אלא נתן הוראות לביצועה. .12אכן, הרישום במשרד הרישוי הינו דקלרטיבי בלבד, ובמקרה דנן הוסכם כי מבחינה קניינית הרכב הינו של בני הזוג משה ויהודית מנדלבאום. יש סבירות רבה בטענת הנתבעת, כי ההגיון העומד מאחורי הוראת התקשי"ר (והוראות הנציב והחשב בעקבותיה) הוא, כי קיים צורך באחידות, כדי למנוע מצב בו יאלץ המעביד בכל פעם לבדוק את מידת זכותו הקנינית של העובד לגבי הרכב, במקרה בו קיים רישום בעלות על שם אדם נוסף פרט לעובד או בן זוגו. .13רישום של אדם נוסף כבעלים של הרכב, יגרום למצב בו יאלץ המעביד להתמודד בכל פעם עם הוכחה ממשית של בעלות, ועם השאלה האם אין הזכות הקנינית ברכב נתונה לאחר, אדם או תאגיד. .14זאת ועוד - מתן הטבה של הוצאות אחזקת רכב לעובד אשר אדם נוסף רשום כבעליו של הרכב יחד עמו, עלול ליצור כפילות בתשלום הוצאות אחזקת רכב לגבי אותו רכב. .15מאחר שמדובר במתן הטבה לעובד על ידי מעבידו, זכאי המעביד לקבוע כללים אחידים למתן אותה הטבה, אשר ימנעו מהמעביד את הצורך לנהל בכל מקרה דיון לגופן של זכויות. .16סביר יותר לדרוש מהעובד הטוען להחזר הוצאות רכב בבעלותו, לפשט את דבר ההוכחה המוטלת עליו ולרשום את הרכב על שמו או על שם בן זוגו בלבד. התובעת עצמה העידה כי כך נהגה בעבר, ואילו הפעם - לא עשתה כן מתוך היסח הדעת. אם נאזן את האינטרס של העובד ושל המעביד - נגיע למסקנה כי אינטרס המעביד לפישוט דרך ההוכחה למתן ההטבה עולה על אינטרס העובד הנדרש לעשות פעולה פשוטה לקבלת הטבה זו. אשר על כן - אני דוחה את התביעה. התובעת תשלם לנתבעת הוצאות משפט בסך 000, 1ש"ח וזאת תוך 30יום ממועד קבלת פסק הדין. לאחר מועד זה ישא סכום ההוצאות הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. משרד הביטחוןאחזקת רכבצבארכב