בקשה לדחיית המשך משפט

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לדחיית המשך משפט:  א. בפני בקשה לרשות ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה מיום 24.2.02 (כב' השופטת ח' רוטשילד) בתמ"ש 89570/98, לפיה דחתה השופטת קמא את בקשת המבקשת לדחות את המשך המשפט לתאריך נוסף כדי לחקור שלושה עדים אחרונים של המבקשת.   אני מחליטה לדון בבקשת רשות הערעור כבערעור.   ב. הנסיבות הדרושות לענייננו הן כדלהלן: בבית המשפט לענייני משפחה מתנהל דיון בתביעת המשיב כנגד המערערת שעניינה פינוי וקבלת חזקה בדירה. לטענת המשיב, מתגוררת המערערת בדירה השייכת לו ולטענת המערערת, הובטח לה על ידי אבי המשיב, עמו חיה המבקשת 10 שנים עד לפטירתו, כי תהא לה זכות מגורים בדירה לכל ימי חייה.   התביעה הוגשה לבית משפט שלום בחודש נובמבר 97', ומתנהלת בבית משפט לענייני משפחה מיום 17.11.98. בית משפט קמא קבע כי כל עדי המערערת ישמעו באותו יום. במהלך הדיונים בתיק בוטלו ישיבות שנקבעו לשמיעת הוכחות, כמפורט בהחלטת בית משפט קמא, לבקשת המערערת ומטעמיה. מכל מקום, ביום 11.10.01, לאחר שבוטלה ישיבת ההוכחות שנקבעה באותו יום בשל העדרה של המערערת, לטענתה מחמת מחלה, קבע בית משפט קמא כי ביום 21.2.02 ישמעו כל עדי המערערת.   ג. ביום 18.2.02, שלושה ימים קודם למועד ההוכחות, הגישה המערערת לבית המשפט "הודעה ובקשה" בה הודיעה כי רק שניים מעדיה יוכלו להגיע לישיבה הקבועה ואילו שלושה עדים אשר הגישו תצהירי עדות ראשית מטעמה לא יוכלו להתייצב לדיון. שתיים מהעדות שוהות בחו"ל והעד דני טורה, בנה של המערערת, לא יוכל להתייצב מאחר שבתוקף תפקידו כמנהל פנימיה לילדים ולנוער בשם "נחלת יהודה" - " הריהו טרוד מעל הראש בארגון הסדר ואבטחת חגיגות פורים...". (ר' החלטת בית משפט קמא עמ' 2). מאחר שלא יכלו כל עדי המערערת להתייצב במועד שנקבע, עתרה המערערת לפיצול שמיעת העדויות. בית משפט קמא דחה את הבקשה וקבע כי הדיון יקויים במועדו כפי שנקבע.   ד. ביום 21.2.02 התייצבה המערערת ועדה אחת מטעמה בלבד. ב"כ המערערת שב ועתר כי יקבע מועד נוסף לשמיעת העדים שלא התייצבו. ב"כ המשיב התנגד לבקשה.   בית משפט קמא דחה את הבקשה לקביעת מועד נוסף לשמיעת העדויות, וקבע כי "... העדים אשר שנים מהם הינם ילדי הנתבעת, ידעו על מועד הדיון שנקבע עוד בחודש אוקטובר 2001, דהיינו כ- 4 חודשים לפני מועד ישיבת ההוכחות האחרונה ואין ספק שהיה עליהם לכלכל צעדיהם ותוכניותיהם כך שיוכלו להתייצב במועד שנקבע. הגשת הבקשה שלושה ימים לפני המועד שנקבע לדיון והעמדת בית המשפט בפני עובדה מהווים זילות בוטה בבית המשפט ובהחלטותיו כמו גם בתובע".   בית המשפט קבע כי תצהירי עדות ראשית של העדים שלא התייצבו לא יהוו חלק מחומר הראיות והורה על הגשת סיכומים בכתב.   על החלטה זו של בית המשפט בקשת הרשות הערעור שבפני.   ה. לטענת המערערת, הגיעה לכל ישיבה של בית המשפט בליווי עדיה, פרט לישיבה אחת עקב מחלה, אולם השופטת קמא "בשל יחסה העוין למבקשת החליטה כי כל עדי המבקשת ישמעו באותו יום". (סעיף 3א לבקשת רשות הערעור).   לדעת המערערת, הביע בכך בית משפט קמא, מראש, את חוסר אמונו המוחלט במערערת ובעדיה. לטענת המערערת, בישיבת יום 21.2.02 אומנם הגיעה רק אחת העדות ושלושה עדים נוספים לא יכלו להתייצב. בנה של המערערת שהוא מנהל הפנימיה לא יכול היה להנתק מתפקידו עקב המצב הבטחוני.   עוד לטענת המערערת, אין כל נימוק הגיוני להחלטת בית משפט קמא לשמיעת כל העדים באותו יום, ויש לקבל את בקשת רשות הערעור ולאפשר את חקירת העדים במועד אחר.   כן טוענת המערערת, כי בן נוסף של המערערת נוכח בדיון, אולם לא הגיש תצהיר עדות ראשית, והשופטת לא קיבלה את ההצעה לפיה יחקר בחקירה ראשית ונגדית בו במקום ובכך, לדעת המערערת "שגה בית המשפט שלא העיד את זה בהתעלמו מכך שעדותו רלוונטית ויכולה היתה להסב תועלת גדולה ביותר למבקשת" (סעיף 5ב להודעת הערעור).   ו. סבורה אני כי דין הערעור להדחות.   בפני בית משפט קמא מתנהלת תביעת המשיב מזה זמן. בית משפט קמא נתן הוראות ברורות לעניין אופן שמיעת הראיות, ואינני סבורה כלל ועיקר, כי הוראת בית המשפט קמא לפיה כל עדי המערערת ישמעו באותו מועד מצביעה, כטענת המערערת, על חוסר אמונו של בית המשפט במערערת ובעדיה. בשלב זה של הדיון אינני סבורה כי יכולה ערכאת הערעור להתערב בשיקוליו של בית משפט קמא מדוע מבקש לשמוע את כל העדים של אחד הצדדים באותו יום ללא פיצול. החלטת בית המשפט מעוגנת בסמכותו לנהל את הדיון באופן נכון ויעיל, ועל פני הדברים לא נראה כי המדובר בהחלטה שרירותית ובלתי נתנת לביצוע.   מקובלת עלי עמדת בית משפט קמא, כי הגשת בקשה שלושה ימים קודם למועד שנקבע לדחיה נוספת של מועד עדותם של עדי המערערת, ויתרה מזאת, העמדת בית המשפט בפני עובדה קיימת למרות דחיית הבקשה מהווה זלזול בבית המשפט ובהחלטותיו.   מועד הדיון היה ידוע למערערת ולעדים מטעמה, ששנים מהם הם ילדיה ארבעה חודשים קודם למועד שנקבע, ומקובלת עלי עמדת בית המשפט קמא כי היו צריכים לכלכל את צעדיהם כך שהדיון לא ידחה פעם נוספת.   אינני סבורה כי מן הראוי, כאמור, להתערב בשלב זה של ההליך בדרך ניהול ההליך על ידי בית משפט קמא, ובמיוחד כך שאינני מוצאת כל פסול בהחלטות בית משפט קמא, ומאידך, נראה לי על פני הדברים כי התנהגות המערערת לא היתה ראויה, שלא לומר מזלזלת.   ז. אשר על כן, הערעור נדחה.ב  המערערת תשלם למשיב הוצאות ההליך ושכר טרחת עו"ד בסך 3,000 ₪ שישאו ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד מועד תשלומם בפועל.    דחיית מועד דיון