הגדלת קצבה מיוחדת לנכים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הגדלת קצבה מיוחדת לנכים: 1. מדובר בתביעה לשינוי והגדלת קצבה מיוחדת שמקבל התובע עפ"י תקנות הביטוח הלאומי (מענק מיוחד וקצבה מיוחדת לנכים), תשכ"ה - 1965.   2. התובע זכאי לקצבה מיוחדת להחזקה אישית עקב נכותו בגין פגיעה בעבודה, עפ"י סעיף 10(א) לתקנות הנ"ל, החל מ-1.6.99. עקב החמרה במצבו הרפואי נקבעו לתובע 100% נכות עפ"י החלטת הועדה הרפואית לעררים מיום 10.7.01. בעקבות החלטה זו טוען התובע, כי זכאי להגדלת הקצבה המיוחדת.   3. ביום 14.8.01 נקבע ע"י רופא המוסד, כי למרות ההחמרה במצבו של התובע בגין מחלת האסטמה הכרונית, ולאחר עיון בתיק הנכות של התובע ובפרוטוקול הועדה הרפואית לעררים, המסקנה, כי אין שינוי תפקודי בעקבות החמרת המצב הרפואי, ולפיכך אין התובע זכאי להגדלת ושינוי הקצבה המיוחדת בשיעור 25% שקיבל עד לאותו מועד.   התובע טוען, כי זכאותו להגדלת הקצבה נשללה בשל בעיות אורטופדיות שנבחנו, אולם טוען, כי בעקבות החמרת המצב סובל יותר מהתקפים וזקוק לתרופות נוספות, ומבקש, כי בית הדין יפנה אותו למומחים-יועצים רפואיים מטעם בית הדין.   4. בדיון שהתקיים בפני כב' השופט הראשי נטען, כי לאחר שיוגש דו"ח צוות השיקום לבית הדין והצדדים יביעו עמדתם, יינתן פסק דין.   5. הנתבע טוען בכתב הגנתו, כי התובע אינו זכאי להגדלת הקיצבה, שכן אין שינוי בתיפקודו בומידת התלות בזולת בביצוע פעולות היום יום עקב ההחמרה במצבו הרפואי וקביעת אחוזי נכות בשיעור 100% עפ"י החלטת הועדה הרפואית לעררים מיום 10.7.01.   6. הדו"ח מיום 14.8.01 הוגש לבית הדין. הצדדים חזרו על טענותיהם ונקבע, כי החלטה תישלח לצדדים בדואר רשום.   7. לאחר עיון בטענות הצדדים להלן החלטתנו: בסעיף 112 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 (להלן - "החוק"), שכותרתו "גמלאות מיוחדות", נקבעה הזכאות לקיצבה מיוחדת להחזקתו האישית או לשיקומו המקצועי עקב נכותו של נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות יציבה בשיעור של 75% לפחות, ובסכומים עפ"י הכללים והתנאים שנקבעו בתקנות.   בתקנה 10 ל"תקנות" נקבעו התנאים לקבלת "קצבה מיוחדת להחזקה אישית", וכדלקמן: "10. קיצבה מיוחדת להחזקה אישית (א) נכה, שעקב נכותו זקוק לעזרה בביצוע פעולות יום יום, זכאי לקיצבה מיוחדת בסכום השווה ל-20% מהקיצבה המיוחדת המקסימלית. (ב) נכה, שעקב נכותו תלוי בעזרה רבה מהזולת בביצוע רוב פעולות היום יום, או זקוק להשגחה או להסעות שלא בתחבורה ציבורית במידה רבה, זכאי לקיצבה מיוחדת בסכום השווה ל-40% מהקיצבה המיוחדת המקסימלית. (ג) נכה, שעקב נכותו תלוי בעזרה רבה מהזולת בביצוע כל פעולות היום יום או הזקוק להשגחה מתמדת או הזקוק בקביעות להסעות שלא בתחבורה ציבורית, זכאי לקיצבה מיוחדת בסכום השווה ל-50% מהקיצבה המיוחדת המקסימלית. (ד) נכה שעקב נכותו תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע כל פעולות היום יום זכאי לקיצבה מיוחדת בסכום השווה לקיצבה המיוחדת המקסימלית. (ה) היזקקות להסעה מיוחדת לא תובא בחשבון לגבי נכה המקבל קיצבה להחזקת רכב. (ו) לענין תקנה זו ותקנות 10א, 10ב', 10ג', 10ד' ו-10ה' - (1) "נכה" - נכה עבודה שהוראות סעיף 69(א) לחוק חלות עליו; (2) "פעולות יום יום" - לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית והקשור בהן; (3) "השגחה" השגחה ופיקוח על הנכה למניעת נזק או סכנה לעצמו או לאחרים; (4) "קיצבה מיוחדת מקסימלית" - כמשמעותה בסעיף 69(א) לחוק". (סעיף 69 לחוק הינו סעיף 112 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 (להלן - "החוק").     מעיון בתקנות שפורטו לעיל, שיעור הקיצבה המיוחדת הינו פועל יוצא של ביצוע פעולות היום יום על ידי "הנכה", התובע במקרה שלפנינו. לא הובאה בפנינו כל ראיה ממנה ניתן להסיק, כי התובע זכא לקיצבה מיוחדת בשיעור העולה על הקיצבה שנקבעה על ידי הרופא המוסמך ביום 14.8.01 ולאחר שנקבעה נכותו הצמיתה של המערער בשיעור 100%.   על רקע עובדה זו, ניתן להסיק, כי עמדת פקידת השיקום, עליה העיד התובע, כי מבחינה אורטופדית - תפקודית, לא זכאי התובע לגימלה העולה על 20%, כמוגבל, ושהוענקה לתובע בגין עזרה בביצוע פעולות יום יום.   אין כל ראיה מפי התובע, כי תלוי ב"עזרה רבה" מהזולת בביצוע רוב פעולות היום יום, או שמתקיימים בו התנאים האחרים שפורטו בתקנה 10 לעיל והמזכים אותו בגימלה ששיעורה גדול מהגימלה שהוענקה לו. לא הוכח, כי החלטת פקיד התביעות שניתנה בהסתמך על החלטת הרופא המוסמך מיום 14.8.01 בטעות יסודה.    8. בנסיבות אלה, כאשר לא ניתן להסיק מהמסמכים שהוצגו בפנינו, לרבות החלטות הועדות הרפואיות, כי מצבו התפקודי של התובע הוחמר בגין החמרת מצבו הרפואי, אין מקום להעתר לתביעה ומן הדין לדחותה.   אין צו להוצאות.   9. זכות ערעור תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים. קצבה מיוחדתנכות