התפטרות עובדת מתנ''ס

עב (נצ') 2013/00 התפטרות עובדת מתנ''ס 1. בפנינו תביעה בה נטענות הטענות העיקריות שדלקמן ונתבעים הסעדים הבאים - א) ביום 21/12/98 , החלה התובעת לעבוד בהיקף של חצי משרה כרכזת של המרכז הקהילתי והמתנ"ס במועצה המקומית כנרת , ושימשה כחלק מצוות הקמה של מתנ"ס המושבות , בתפקיד של רכזת תרבות. ב) ביום 01/04/99 נחתם זכרון דברים בין התובעת לבין מנהל מתנ"ס המושבות באותה עת , מר צינגהר (להלן: "זכרון הדברים") , ובו הוגדרו תפקידיה של התובעת , ובין היתר נקבע בו כי שכרה החודשי של התובעת יעמוד על סך של 5,200 ₪ , וכי עד להקמת עמותת מתנ"ס המושבות תשולם מחצית שכרה של התובעת ע"י המועצה המקומית כנרת , ולכשתושלם הקמת המתנ"ס , ישלם הוא את מחצית שכרה , וכן ישלים את מחצית השכר שהוא חייב לה בדין התקופה שבה עבדה עד לאותו מועד , וכן יחתם בינה לבינו הסכם עבודה. ג) התובעת מילאה את חלקה במוסכם , ועבדה בהיקף של משרה מלאה עד לחודש 10/99 , כאשר רק מחצית שכרה שולמה ע"י המועצה המקומית כנרת. במהלך אותה תקופה , עזב מר צינגהר ונכנס לתפקיד מנהל מתנ"ס המושבות מר פנחסי , אשר יצר יחסי עבודה קשים ובלתי נעימים , וגם לא פעל לחתימת הסכם עבודה בין התובעת למתנ"ס. ד) משהבינה התובעת שלא תקוימנה ההתחיבויות על פי זכרון הדברים , ולאור יחסי העבודה הבלתי תקינים - נאלצה להתפטר מעבודתה במתנ"ס המושבות. לפיכך יש לראות את התובעת כמתפטרת בדין מפוטרת , ועל המתנ"ס לשלם לה פיצויי פיטורים בגין 17 חודשי עבודה , לפי שכר קובע של 5,200 ₪. ה) בנוסף , ובהתאם למוסכם בזכרון הדברים , על המתנ"ס לשלם לתובעת מחצית שכרה בסך של 2,600 ₪ בגין החודשים 12/98 עד 10/99 , וכן לשלם שכרה בגין 9 ימים בהם עבדה בחודש 02/99. 2. להלן תמצית טענותיה של הנתבעת בכתב ההגנה שהוגש על ידיה - א) המתנ"ס החל לפעול רק בחודש 09/99. ב) החל מחודש 12/98 ועד להקמת המתנ"ס , לא עבדה התובעת בשירות המתנ"ס , וממילא לא זכאית הייתה לשכר עבודה בגין תקופה זו. רק לאחר סיום עבודתה דרשה התובעת , לראשונה שכר עבודה בגין התקופה האמורה. ג) אין זה נכון שהוסכם שהתובעת תעבוד במשרה מלאה ומחצית שכרה תושלם לאחר הקמת המתנ"ס. ד) התובעת לא התפטרה בשל הנסיבות שנטענו על ידיה , אלא מאחר והחלה ללמוד , ומסגרת הזמן שעמדה לרשותה לא התאימה לעבודה במתנ"ס. על כן התובעת אינה זכאית לפיצויי פיטורים , וממילא גם לא עבדה תקופה בת שנה בשירות המתנ"ס. 3. יש לומר כי התביעה שבפנינו הופנתה , בתחילה , גם כנגד המועצה המקומית כנרת , אולם בין הנתבעת האמורה לבין התובעת נחתם הסכם פשרה בו סולקו תביעות התובעת כנגד נתבעת זו. עוד יש לומר , כי הצדדים הגיעו לידי הסכם דיוני לפיו הסמיכו את בית הדין להכריע בתביעה על דרך פסיקה לפשרה בהתאם להוראות ס' 79א' לחוק בתי המשפט , לאור תצהירי עדות ראשית שהגישו בלווית מסמכים , וסיכומים בכתב שהוגשו ע"י באי כוחם. להלן , אם כן , תמצית השיקולים העיקריים שלקחנו בחשבון , לצורך הפסיקה לפשרה - א) אין חולק כי הנתבעת , כאישיות משפטית , הוקמה ונולדה רק בחודש 09/99. בנסיבות שכאלה , קשה למצוא בסיס לטענת התובעת , לפיה זכאית היא לתשלום שכרה בגין תקופה שקדמה למועד זה. זאת ועוד , את עיקר יהבה בעניין זה , משליכה התובעת על זכרון הדברים , בעוד שלא ניתן למצוא בו כל אזכור או עיגון להתחייבות מצד המתנ"ס - להשלים מחצית שכרה של התובעת בגין התקופה שעד הקמתו. הקושי לקבוע דבר קיומה של התחייבות מעין זו מתחזק , לנוכח העובדה שגם בתצהירו של מר צינגהר נאמרים דברים מעורפלים בעניין זה , לפיהם הכוונה הייתה "כי עם הקמת מתנ"ס המושבות "תמצא הדרך לפצות את אתי על אי תשלום מחצית השכר". זאת ועוד - מאחר והתובעת עבדה , עד לחודש 10/99 , בשירות שני מעבידים , שניהם עסקו בפעילות מאותו הסוג - קשה לקבוע בודאות איזה חלק מעבודתה נעשה לטובתו של איזה ציבור בדיוק , ומה היקף העבודה שבוצעה על ידיה , לטובת פעילות של המתנ"ס דווקא. יחד עם זאת , מפירוט הפעולות שביצעה התובעת , גם עובר לחודש 09/00 , ניתן לראות בהחלט פעולות אשר נראות נטולות כל זיקה למושבה כנרת , או ליתר דיוק מיועדות עבור ציבור רחב בהרבה , שהוא למעשה הציבור שאמור היה לקבל שרותים ממתנ"ס המושבות כפי שהוגדר גם ע"י הנתבעת. סבורים אנו , אם כן , כי במגרת הסמכתנו לפסוק לפשרה , מן הראוי לזכות את התובעת בתשלום כלשהו בגין התקופה שעד לחודש 09/99 , הגם שלא בהיקף של מחצית המשרה , ורק החל מחודש 04/99 ומספר הימים בחודשים 12/98 ו - 02/99 , כעולה מסעיף 2 לזכרון הדברים. ב) אשר לתביעה לפיצויי פיטורים - ראשית , גם בהקשר זה עולה הבעייה הנובעת מהעובדה שהמתנ"ס , כאישיות משפטית , הוקם רק בחודש 09/99 , כך שהתובעת לא השלימה שנת עבודה בשירותו. בנוסף , וגם אם נראה את התובעת כמי שעבדה בשירות המתנ"ס עוד ממועד החתימה על זכרון הדברים , ואפילו מהמועד בו החלה לעבוד בשירות המועצה הצקומיצ כנרת (לטענתה - במקביל) , עדייןמוטל על התובעת הנטל להוכיח כי יש מקום לראותה כמתפטרת בדין מפוטרת. בעניין זה , טוענת התובעת כי התפטרה הן בשל אי תשלום שכרה ואי חתימה על חוזה עבודה בינה לבין המתנ"ס , והן בשל יחסי העבודה הלקויים עם מחליפו של מר צינגהר - מר פנחס. אשר לאי תשלום שכרה , אין חולק ששולם לה שכר בגין מחצית משרה , ועל התובעת מוטל הנטל להוכיח שבסופו של דבר הוחלט שתמלא שני תפקידים ותעבוד במשרה מלאה. אשר לאי החתימה על חוזה העבודה - אין חולק כי לא נחתם חוזה כזה. אשר ליחסי העבודה הלקויים - גם בעניין זה מוטל נטל ההוכחה על התובעת , והיא , מצידה , הסתפקה בהפנייה למספר היבטים באופי תפקודו של מר פנחס כמנהל , שספק אם די בהם כדי להספיק לצורך הוכחת התשתית העובדתית הנדרשת לצורך קביעה כי התקיימו התנאים שבסע' 11 לחוק פיצויי פיטורים. מכל מקום - התובעת אף לא התיימרה לטעון וודאי שלא הציגה אסמכתאות לכך שהתרתה בנתבעת כי אם לא יתוקנו על ידיה הליקויים לפי ראייתה - תתפטר מעבודתה. בהקשר זה נאמר עוד זאת כי לא יכולנו שלא לקחת בחשבון את העובדה שעוד בכתב ההגנה של הנתבעת נטען כי התובעת התפטרה בגין לימודיה וללא כל קשר לתנאי עבודתה , ואילו התובעת לא טרחה להתייחס בתצהירה לטענה כי החלה ללמוד ולא נותר לה זמן לעבודה בהיקף בו נדרשה. נציין כי בכל מקרה , לקחנו בחשבון גם זאת שגם קבלת המסגרת העובדתית הנטענת ע"י התובעת - אינה מצדיקה לקיחתה בחשבון של מלוא התקופה שמחודש 12/98 עד להתפטרותה - במניין הימים לעניין זכאותה לפיצויי פיטורים , וכן כי ספק אם עלה בידיה להוכיח כי השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי הפיטורים אמור להיות 5,200 ₪ , שכן בזכרון הדברים ננקב סך זה בקשר לעבודה בשני תפקידים , בעוד שלטענת הנתבעת , כפי שנטענה מלכתחילה - התובעת איישה לבסוף תפקיד אחד בלבד. 4. לאחר ששקלנו את מכלול השיקולים , לרבות את הזמן שחלף ממועד סיום יחסי העבודה בין הצדדים ועד הלום , החלטנו לחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 9,000 ₪ , אשר אם לא ישולם בתוך 30 יום מהיום ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום עד לתשלום המלא בפועל. לאחר ששקלנו בדבר , החלטנו שלא לחייב מי מהצדדים לשלם לצד השי הוצאות משפט. התובעת פטורה מאגרה דחויה. 5. התנצלותו של ביה"ד שלוחה לצדדים אשר לעיכוב במתן פסק דין זה, שנבע מעומס העבודה הכבד המוטל על שכמו. 6. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיננו זה , עליו להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין. התפטרות