טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא טעות ביתרת חוב בהוצל''פ: 1. אני דנה בבקשה זו כבערעור עצמו. 2. כב' הנשיא ו. זיילר הורה ליו"ר הוצל"פ ביום 2.9.97, בבר"ע 3191/97, להתייחס לסכום של 2,400 ש"ח עבור הוצאת מעוקלים שאושר על-ידי ראש הוצל"פ ב4.5.92-, ולסכום של 8,628 ש"ח שכ"ט שנפסק על-ידי ראש הוצל"פ ב25.5.92-, אשר לטענת הזוכה הושמטו מן החוב, ויש להוסיפם לו, וזאת על סמך בדיקה שתעשה בעניין זה. 3. ביום 5.2.98 התקיים דיון במעמד הצדדים בפני ראש הוצל"פ. ביום 20.7.98 נתן ראש הוצל"פ החלטה בה קבע כי לפי בקשתו נערכה בדיקה חשבונאית של יתרת החוב הפסוק, ועל פי הבדיקה שנערכה על סמך החומר הקיים בתיק - הגיע ראש הוצל"פ למסקנה כי כל החיובים באו לידי ביטוי בחישוב שנערך על ידיו כמפורט בהחלטתו מיום 12.1.97 - עליה הוגשה בקשת רשות הערעור בפני כב' הנשיא זיילר, ועל כן אין מקום להוסיף את הסכומים המבוקשים על-ידי הזוכה. 4. על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור שלפני. 5. בקשתי את תגובת המשיב והוא אכן הגיב לבקשה תוך תיאור כל ההליכים עד כה, וטען כי המבקש חוזר על טענותיו הקודמות. מאחר שהיו בפני הבקשה והתגובה - החלטתי לדון בבקשה כבערעור עצמו. 6. נראה לי כי ראש הוצל"פ היה יכול למנוע הגשת בקשה זו אילו היה מצרף להחלטתו את החישובים שנערכו בבדיקה החדשה, מהם ניתן היה להיווכח כי שני הסכומים שבמחלוקת - אכן הובאו בחשבון החוב. 7. כאשר ראש הוצל"פ מסתפק בהודעה כללית כי הנושא נבדק, והוא הגיע לכלל מסקנה שהסכומים שבמחלוקת נכללו בחישוב החוב - לא ייפלא שטענה סתמית זו אינה מקובלת על הזוכה. 8. אני מורה, איפוא, לראש הוצל"פ להמציא לצדדים בכתב את החישובים שנערכו, תוך הדגשת שני הסכומים שבמחלוקת, על מנת ששני הצדדים יוכלו להיווכח כי שני הסכומים שבמחלוקת, שכב' הנשיא זיילר הורה על בחינתם מחדש - אכן נכללו בחישוב החוב שנקבע על-ידי ראש הוצל"פ ביום 12.1.97. 9. מאחר שמדובר בחוב ישן, אני מורה לראש הוצל"פ למלא אחר פסק דין זה - בהקדם (ולא לאחר חודשים רבים כפי שעשה לגבי פסק הדין של כב' הנשיא זיילר). 10. שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ש"ח + מע"מ - לפי התוצאות שיתקבלו לאחר החלטה נוספת של ראש הוצל"פ לפי פסק דין זה. (אם יוכח כי הסכומים נכללו בחישוב החוב - ישלם המבקש את ההוצאות ושכ"ט עו"ד למשיב, והיפוכו של דבר אם יסתבר כי הסכומים לא נכללו בחישוב החוב). הוצאה לפועלחוב