טעות שבחוק בפסק דין

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא טעות שבחוק בפסק דין: 1. החלטנו לדחות את הערעור לפי תקנה 460 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד1984-. זאת, לאחר שנחה דעתנו כי אין מקום לדחות את הממצאים העובדתיים שנקבעו בפסק דינו של בית משפט קמא (כב' השופט מוסק), כי הממצאים שנקבעו בפסק הדין תומכים במסקנות המשפטיות שאליהן הגיע, וכי אין לגלות בפסק דינו טעות שבחוק. 2. בישיבתו של בית משפט זה מיום 3/11/98 התרנו למר מאיר חיים מתתיהו (בהסכמת ב"כ הצדדים) להניח לפנינו טיעון מטעמו, על אף שלא היה צד לתביעה ולדיונים שהתנהלו בפני בית משפט קמא, וזאת לנוכח טענתו שהוא צד לפרשה ויש לו לכן זכות לכך. לאחר מכן, הגיש מר מתתיהו (ביום 9/11/98) בקשה לצרף סיכומים. לאחר שעיינו בטיעון הראשון מטעמו (מיום 3/11/98) ובבקשתו האמורה לצרף סיכומים, הגענו למסקנה כי אין בטיעונים של מר מתתיהו כדי לשנות את התוצאה שאליה הגיע בית משפט קמא, ככל שמדובר ביחסים שבין המערערת מזה והמשיבים מזה. הנימוקים לכך בקצרה הם אלה: ראשית, בטיעונו הראשון טען מר מתתיהו "אני צד נפגע של הפרשה וזכותי להביע עמ דתי אינה מוטלת בספק". דא עקא, שמתוך טיעונו זה כלל לא ברור כיצד נפגע הוא מהפרשה, להבדיל מהמערערת. עיון בטיעונו זה גם מעלה כי הוא ממוקד כל כולו כנגד "העוול" שנגרם למערערת על ידי פסק דינו של בית המשפט קמא, כמו גם כנגד "העושק" שיגרם למערערת אם יידחה ערעורה על ידי בית משפט זה. המערערת מיוצגת כדבעי על ידי עו"ד יודע משפט ודין, ואיננו רואים כל מקום להיזקק לטענותיו של מר מתתיהו בעניינה של המערערת. שנית, בנימוקי בקשתו האמורה "לצרף סיכומים על ידי מתתיהו", הוא מציין כי מתוכן עיקרי הטיעון של המשיבים "עולות טענות כבדות נגדי בשני עניינים... אלה מחייבים את תגובתי. מכאן שאין להימלט מקבלת סיכומי". טיעון זה אינו מקובל עלינו. בית משפט זה אינו יושב לדין בערכאה הראשונה, כי אם כערכאת ערעור על פסק דינו של בית משפט קמא, שמר מתתיהו לא היה צד לו. בפסק דינו של בית משפט קמא אין מילה וחצי מילה על מר מתתיהו. בנסיבות אלו לא ראינו כל מקום להיזקק לטענותיו של מר מתתיהו, כפי שבאו לידי ביטוי בבקשתו האמורה לצרף סיכומים על ידו. בשולי הדיון בעניינו של מר מתתיהו, לא נוכל שלא להביע את מורת רוחנו מהלשון הבוטה והמעליבה הנקוטה על ידו. 3. סוף דבר: אנו דוחים את הערעור ומחייבים את המערערת לשאת בהוצאות הערעור ולשלם למשיבים שכר טרחת עו"ד בסך 6,500 ש"ח (כולל מע"מ בתוכו), בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ואילך. טעות בחוקתיקון פסק דין