מס שבח על העברת מניות בנכס

החיוב במס שבח בענייננו חל על הקנית חלקו של העורר בנכס הנ"ל למר הראל ועשיית פעולה בחברה המעבירה את חלקו במניות החברה כולל בנכס הנ"ל למר הראל, כפי שהוסכם בחוזה מה- 15.2.89. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מס שבח על העברת מניות בנכס: בפנינו ערר על החלטת המשיב בהשגה שהגיש על חיובו במס שבח. בהתדינות שהתקיימה בבית המשפט המחוזי בחיפה בת"א 212/93 ניתן ב- 18.2.96 פסק דין, שבו נקבעו עובדות הרלוונטיות לעניננו, ושהן בבחינת השתק פלוגתא לאחר שהוכרעה המחלוקת לגביהן בפסק הדין, שעליו לא הוגש ערעור. הכלל של השתק פלוגתא מונע התדינות נוספת בפלוגתא שכבר הוכרעה בהליך הקודם, ומחייבת את העורר שהיה צד לאותו הליך. בשנת 1987 יסדו העורר ואדם בשם הראל איתן את יתד - חברה ליזום פרויקטים לבניה בע"מ (להלן: "החברה הנ"ל"). כל אחד משני המיסדים רכש מניה רגילה אחת ומונה כמנהל בחברה הנ"ל. ב- 15.10.87 רכש העורר עבור עצמו וכנאמן עבור החברה הנ"ל נכס מקרקעין בשדרות הגעתון 36 בנהריה הרשום בפנקס המקרקעין כחלקות 14/1-6 בגוש 18170 (להלן: "הנכס,). רכישת הנכס היתה 82% מהחלקים עבור החברה 8% עבור העורר ומשפחתו והמותר לאחרים. לצורך מימון קנית הנכס הנ"ל ומימון פעולות החברה בנכס הנ"ל קבלה החברה הלוואה מבנק לאומי לישראל (להלן: "בל"ל"). העורר ומר הראל העמידו בטוחות להלואה זו, נרשמה משכנתא על דירה הרשומה בשם העורר שיחד עם מר הראל ערבו אישית כלפי בל"ל לפרעון ההלואה. חובה של החברה לבל"ל נכון ל- 1.1.89 הסתכם לסך 740,921 שקלים. ב- 15.2.89 נכרת הסכם בין העורר לבין מר הראל על אופן פרעון ההלואה לבל"ל ושחרור הנכסים ששועבדו לפרעונה. מר הראל התחייב בסעיף 1 להסכם בין החברה ובל"ל להסדר פרעון החוב. העורר התחיב לפרוע את יתרת החוב לא יאוחר מ- 3חודשים מיום חתימת הסכם חדש עם בל"ל מנוסח על ידי עו"ד של בל"ל ומאושר על ידי עו"ד ברנבלום. והיה והעורר לא יעמוד במילוי חיוביו ולא יפרע לבל"ל את חלקו בחוב, יפרע אותו הראל תוך 7 ימים מתום חלוף שלושת החודשים מיום חתימת ההסכם החדש (סעיף 8 להסכם). עוד הוסכם בסעיף 9 כי: "בצע הראל את האמור בסעיף 8 לעיל תעבורנה לרשותו - לשמו או לשם זולתו - כל זכויותיו של ביטון (הוא העורר) בחברת (יתד) - לרבות מניות, הלואות וכיוצ"ב וכן החלקים הרשומים בשמו ו/או שזכאי הוא להם בגוש 18170 בחלקה 14...". העורר התחיב לחתום על ייפוי כוח בלתי חוזר להעברת זכויותיו בנכס הנ"ל בו ימנה את עו"ד ברנבלום כבא כחו למטרה זו. בסעיף 14 להסכם נקבע כי ההסכם מותנה בהסכמת בל"ל ויכנס לתקפו בד בבד עם חתימה על הסכם חדש עם בל"ל כאמור לעיל. העורר לא פרע את חלקו בחוב לבל"ל בהתאם לאמור בסעיף 8 להסכם. ב- 11.6.89 נכרת הסכם בין בל"ל לבין מר הראל שנוסח על ידי עו"ד הבנק בו התחייב מר הראל כלפי בל"ל לפרע את החוב החברה שנותר בשעורין. נקבע בפסק הדין כי העורר הסכים במפורש כי ההסכם החדש עם בל"ל לא יחתם עם החברה אלא עם מר הראל בלבד. הסכם זה היטיב עם העורר ושחררו מהתחיבויותיו כלפי בל"ל. משלא עמד העורר בחיובים על פי ההסכם עם מר הראל שפרע גם את חלקו של העורר, פעל עו"ד ברנבלום בתוקף ייפוי הכח שנתן לו והקנה למר הראל את זכויותיו של העורר בחברה ובנכס הנ"ל. בשל הקניה זו נדרש העורר לשלם מס שבח. החיוב במס שבח בענייננו חל על הקנית חלקו של העורר בנכס הנ"ל למר הראל ועשיית פעולה בחברה המעבירה את חלקו במניות החברה כולל בנכס הנ"ל למר הראל, כפי שהוסכם בחוזה מה- 15.2.89. ההקניה בוצעה לאור אי בצועו של העורר את חלקו בהסכם מה- 15.2.89 באשר לפרעון חובותיה של החברה הנ"ל לבל"ל. חלקו של העורר בנכס הנ"ל הוא 49% המורכב מ- 8% שהוקנו לבעלותו ו- 41% המהווים מחצית זכויות החברה בנכס הנ"ל. הנכס נרכש בשלמות ב- 5.10.87 במחיר של 524,751 שקלים כך שחלקו של העורר בנכס הסתכם לסך 230,890.44 שקלים. הקינה זו של זכויות העורר בנכס הנ"ל למר הראל בתמורה לכסוי חלקו של העורר בחובות לבל"ל בגין רכישת הנכס הנ"ל, מהווה מכירה כהגדרתה בסעיף 1 לחוק מס שבח מקרקעין תשכ"ג- 1963. העורר אינו מתיחס בעררו לשומת המס עצמה. התוצאה היא שאנו דוחים את הערר ומחייבים את העורר לשלם למשיב את הוצאות הערר ושכ"ט עורך הדין בסך 1,000 שקלים. מס שבחמניותדיני חברותמיסים