נוכחות בעלי הדין בקדם משפט

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חובת נוכחות בעלי הדין בקדם משפט: המשיב הגיש תביעה נגד המערערים בבית משפט קמא ולאחר שהחליפו את מסמכי בית-דין וכתבי הטענות הגיע התיק לידי השופט לעיונו. בשלב זה, ושלא בנוכחות הצדדים החליט, בעניינים שונים החלטה מפורטת (שניתנה ביום 13.5.87). לצורך ענייננו אין לנו לדון אלא בנקודה אחת המופיעה בהחלטה הנ"ל (המנוסחת כולה כסטנסל ושהמערערים מכנים אותה רצף הנחיות). בסעיף 5להחלטה הנ"ל נאמר: "עו"ד המופיע בישיבה, יהיה מצויד בידיעות ובסמכויות מלאות בכל הנוגע לתיק, לרבות הוראות בדבר פשרה. על הצדדים עצמם להיות נוכחים בעת הדיון. אם אחד מבעלי הדין הוא תאגיד, יתייצב מנהלו או מנהל עסקיו". ההחלטה הנ"ל פותחת במילים הבאות: "בתיק זה יתקיים קדם משפט ביום 13.5.87בשעה 12.30בצהרים" וכוללת עשרה סעיפים. ביום 13.5.87לא הפיעו המערערים בעצמם אלא פרקליטם בלבד ועל סמך האמור בהחלטה הנ"ל החליט השופט הנכבד כי דין אי התיצבותם בהתאם להחלטה הנ"ל כדין אין התיצבות למשפט. אין צורך לומר שבעקבות השתלשלות הדברים אף ניתן, בשלב יותר מאוחר פסק-דין נגד המערערים ואף בקשתם לבטל פסק דין זה, לאחר מכן, נדחתה על ידי השופט הנכבד. נראה לנו שערעור זה בדין יסודו. כאמור לא התקיימה בפני השופט הנכבד כל ישיבה קודם למתן ההחלטה הנ"ל והוא עשה כן מבלי לשמוע את עמדתם וטענותיהם של שני הצדדים. לא היה לו אם כן כל חומר שיהיה דרוש לו לצורך הפעלת שיקול דעתו כיצד לנהוג בתיק זה ובאופן מיוחד בשאלת התייצבות הצדדים עצמם בבית המשפט. אכן, פרק י"ג לתקנות סדר הדין הדן באפשרות זו, שיוכל השופט לצוות על התייצבות הצדדים בעצמם, נועד לתת כלי נוסף לבית המשפט שאינו קיים בידו לא לפני הליכי קדם משפט ולא לאחר שאלה כבר הסתיימו. ואין צורך לאמר שתקנה 147הנותנת כוח נוסף ומיוחד זה בידי השופט היא תקנה בעלת אופי מיוחד, לעתים מכריע. ממילא מובן שלגבי שימוש בתקנה מעין זו נדרש השופט להשתמש בשיקול דעת, דרישה המופיעה במפורש בתקנה המזכירה כי יש לעשות כן "לפי ראות עיני השופט". התקנה משתמשת בלשון רשות וממילא מובן שוב שהכל תלוי בנסיבות ויש לתת לשני הצדדים הזדמנות לנקוט עמדה. כאמור בתקנה עצמה, אם יתברר לשופט שאין צורך בנוכחות זו "רשאי הוא להורות שבעל דין פלוני שנוכחותו אינה דרושה לברור, יהיה פטור1מהתייצב". בתיק שלפנינו לא הלך השופט הנכבד בדרך הנ"ל ולא נתן הזדמנות לשני הצדדים להביע עמדה לגבי הזמנת הצדדים עצמם ואין להימלט מן המסקנה שלא היה בידו לעשות שימוש בשיקול הדעת הדרוש כדי לפעול ולהחליט כפי שהחליט. די לנו בכך כדי לקבל את הערעור ולהורות על ביטול פסק-הדין והחזרת התיק לבית המשפט קמא על מנת שיאפשר לשני הצדדים להביא את ראיותיהם ולאחר שמיעת טענותיהם יתן פסק דין חדש. הוצאות בערכאתנו לפי התוצאות במשפט בסך של 3000ש"ח בצרוף מע"מ וסכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד תשלומו. קדם משפט