נכות בעין - קצין התגמולים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נכות בעין - קצין התגמולים: המערער, יליד 1948, נפגע ביום 18.3.74בעת שרותו הצבאי כתוצאה מפגיעת מכונית בעת התהלך רגלי. הוא נחבל בגבו ואושפז בבית החולים תל-השומר. בבדיקות אובחנו, בין השאר: המטומה וחתכים בקרקפת, שבר בעצם הבריח מימין ושבר פתוח בעצמות השוק משמאל, קרע בטחול, קרע בכבד, כלי דם קרועים בכליה השמאלית, פגיעות בבטן וכן: "קרע קטן בזוית הלטרלית של עין ימין". המערער הוכר כנכה צה"ל בגין שורה ארוכה של תחלואים. הערעור שבפנינו נסב רק בשאלת הנכות בעינו הימנית של המערער. הפגיעה בעינו של המערער לא הוכרה יחד עם הפגימות האחרות ולכן הגיש המערער עוד 30.5.75תביעה נוספת להכרת זכות לפי חוק הנכים. ביום 14.1.77דחה קצין התגמולים את תביעתו הנוספת בקובעו: "בהסתמך על תוצאות הבדיקות וחוות הדעת הרפואית מיום 2.12.76(מעת ד"ר רומנו ממשרד הבטחון) הגעתי למסקנה כי לא אירעה לך נכות עקב השרות כמשמעותו בסע' 1לחוק. אין קשר בין ההפרעות בעין ימין לבין הנכות המוכרת או השרות הצבאי". מכאן ואילך החלה פרשה ארוכה של בירורים, בדיקות רפואיות, הופעות בפני וועדות רפואיות וועדות ערעורים ועוד. כל אלה לא האירו פנים למערער. לאחר דילוג של כ- 15שנה, אנו מוצאים את החלטתו של קצין התגמולים מיום 20.8.90בבקשת המערער לעיון נוסף בתביעתו, שהתיחסה, בין השאר גם לנושא העיניים, ההחלטה קובעת: "באשר לעיניים, לאחר עיון נוסף בתביעתך נידחית התביעה בהסתמך על חוות הדעת הרפואית 5.9.89, לפיה הבריקה לא גילתה כל נכות אופטמולוגית או נוירואופטלמולוגית". על כך ערער המערער בפני וועדת הערעורים שליד בית המשפט המחוזי בתל-אביב. ביום 25.3.91בפני וועדת הערעורים, הוחלט להתיר למערער להגיש חוות דעת רפואית בנושא הנכות בעיניו וניתנה לו לשם כך ארכה בת 90יום. חוות דעת מטעם המערער לא הוגשה ובישיבה נדחית מיום 16.10.91הודיע המערער לוועדת הערעורים כי הוא מסכים כי הוועדה תשתמש בסמכותה בהתאם לסעיף 28לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) ותקבל חוות דעתה של הוועדה הרפואית העליונה בשאלה אם יש לו נכות בעיניים אם לאו. באותו מעמד הצהיר גם המערער כי הוא מסכים כי חוות דעת זו תהיה מכרעת בנושא שבמחלוקת. בהחלטה שניתנה ע"י וועדת הערעורים ביום 20.10.91נאמר: "בהתאם להסכמת הצדדים... אנו מחליטים להעביר לוועדה הרפואית שהוקמה ע"פ חוק הנכים... את השאלה הבאה: האם יש למערער נכות בעיניו, אם לאו?". כן נקבע באותה החלטה כי: "הצדדים יהיו רשאים להראות לוועדה הרפואית כל חומר רפואי רלוונטי לשאלה הנ"ל. תחליט הוועדה הרפואית שאין למערער נכות יידחה הערעור. תחליט הוועדה שיש למערער נכות יימשך הדיון בשאלת הקשר הסיבתי, אלא אם כן יובהר שלמעשה אין מחלוקת בשאלת הקשר הסיבתי". ביום 17.12.91החליטה הוועדה הרפואית כי אין למערער נכות בעיניו וזאת בהתבסס על חוות דעת של ד"ר י. גוטמן מיום .17.5.90על סמך החלטה זו החליטה וועדת הערעורים ביום 19.1.92לדחות את ערעורו של המערער. כנגד החלטה זו מופנה הערעור שבפנינו. בערעור זה משליך המערער את יהבו על תעודה רפואית של ד"ר יואנה שיפר, מנהלת המחלקה הנוירוכירורגית בבית חולים אסף-הרופא, שניתנה ביום 20.3.92היינו לאחר החלטת וועדת הערעורים. בתעודה זו קובעת המומחית ד"ר שיפר כי: "יש לקבל קשר של גרימה בין שרותו הצבאי והפציעה לבין ההפרעות בראיה, שלפי סעיפי קובץ תקנות הנכים של משרד הבטחון, מהווה נכות". על סמך האמור מבקש המערער לקבל את ערעורו ולקבוע כי קיימת נכות בעיניו כתוצאה מהאירוע החבלתי שאירע לו ב- .18.3.74קצין התגמולים מבקש לדחות את ערעורו של המערער מכמה טעמים: א. קביעת וועדת הערעורים היא קביעה עובדתית שאינה מאפשרת למערער לערער עליה. ב. המערער כבול בהסכמתו הדיונית לקבל על עצמו את ממצאיה הרפואיים של הוועדה הרפואית. ג. המערער לא הביא בפני וועדת הערעורים כל ראיה נגד החלטת הוועדה הרפואית. המערער אכן אחר להמציא חוות דעת רפואית מטעמו. כזכור הקציבה לו וועדת הערעורים 25.3.91, 90יום להמצאת תעודה רפואית. הוא לא עשה כן ונימק זאת בשל קשיים כספיים. בלית ברירה הסכים שענינו יוחזר לוועדה הרפואית מתוך שהאמין שהוועדה הרפואית תבדוק את מצבו הרפואי, ככל הקשור לעיניים מחדש ובאופן יסודי. אנו לא נבוא עימו חשבון על כי רק באיחור של כשנה הצטייד בתעודה רפואית הראוייה להתייחסות הגורמים הרפואיים במשרד הבטחון. חובתו לאזן בין מחדלו של המערער מחד והאינטרס בדבר מיצוי נאות של ענינו - ענינו של הנכה - מאידך וכל זאת בשל היות חוק הנכים, חוק סוציאלי ברוחו ובמהותו. בתור שכזה התוותה הפסיקה את דרכי מיצוי ההליכים הנאותים בפני הגופים המוקמים מכוח החוק. כך נפסק בע.ש. (נצ') 8/80פרדקין נ' קצין התגמולים פסמ"ח תשמ"א (א) 290, בעמ' 297: "...אל לנו לשכוח שמדובר בחוק סוציאלי ואין לנעול דלתות בית המשפט, אם נראה לבית המשפט שניתן להביא לתוצאה צודקת יותר של ענינו של הנכה בפני הוועדה העליונה, הן לגוף הענין והן לתחושתו שאכן נעשה ונראה שנעשה צדק עם הנכה אשר יחוש שאין שערי בית המשפט נעולים בפניו". ובע.א. 192/85קצין תגמולים נ' הכט, פס"ד מד(3) 646בעמ' 655 נאמר: "... הרי נקבע ע"י בית משפט זה, כי בדונו בחוקי נכים על בית המשפט לגלות יחס של רוחב לב לתביעה, שאם לא יעשה כן תסוכל מטרת החיקוק הבא להיטיב עם מי שנושא בסיכון מיוחד למען המדינה". נקודת מוצא זו הביאה לא אחת את בית המשפט לידי התווית אמות - מידה ראויות לניהול ההליך בפני הוועדות המוקמות מכח החוק דנן, אמות - מידה ההולכות לקראת העותר בפניהן, ולא אחת תוך חריגה מסדרי הדין הנהוגים בבתי משפט "רגילים". כך נאמר בע.א. 446/77בירנצוויג נ' קצין התגמולים, פס"ד לב (1) 290בעמ' 292: "....ואילו בבית משפט זה, היושב לערעור על וועדת הערעורים, פשיטא שאין להעלות טענה חדשה אשר וועדת הערעורים לא נתבקשה לדון בה....ברם, הדברים אמורים בטענות חדשות מטעם הרשות המוסמכת בלבד. לענין טענות חדשות המועלות לראשונה בבית משפט זה מטעם הנכה, רגילים אנו לנהוג לפנים משורת הדין ולהיזקק להן אם יש בהן ממש". בית המשפט העליון אף דחה את ערעורו של קצין התגמולים באשר זה מחק תביעה של נכה שהוגשה בפניו כעבור למעלה מ- 8שנים מיום הפציעה, תוך מתן פירוש מרחיב לסעיף 32א' לחוק בנכים (תגמולים ושיקום) ותוך דחיית טענות קצין התגמולים בדבר סכנת "פריצת הסכר" והצפת קצין התגמולים בתביעות השכם והערב. (ע.א. 455/85קצין תגמולים נ' כספי, פס"ד מב (1) 177בעמ' 188). המחוקק עצמו, בחקוקו חוק סוציאלי זה קבע הסדרים מפורשים הסוטים במסדרי הדין הנוהגים בבתי משפט "רגילים". עפ"י סע' 35לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) רשאי נכה להביא ראיות חדשות בפני קצין התגמולים כדי שזה יתן החלטה חדשה בענינו מבלי שעקרון מעשה בית דין יחסום את דרכו מפני אפשרות זו. בע.א. 530/68מרידור נ' קצין התגמולים פס"ד כב (2) 794בעמ' 797, בהתייחסו לסע' 35לחוק הנכים אומר בית המשפט כי: "בסע' 35טמונה סטייה מן העיקרון של מעשה בית דין האופייני לדיון שיפוטי. בחוק הנידון הקל המחוקק עם המבקש ויש להניח שהוא כן נוכח מטרותיו הסוציאליות הכלליות של חוק זה". ובהמשך לאותו ענין נאמר: "יוצא איפוא שהסעיף אכן נותן למבקש כמעט חופש בלתי מוגבל לחידוש הדיון" (שם בעמ' 798). ברוח זו קובע סע' 28לחוק הנכים: "קציני תגמולים וועדת ערעור לא יהיו קשורים בדקדוקי דיון ובדיני ראיה, אלא יפעלו בדרך שתיראה להם כמועילה ביותר לבירור השאלות העומדות לדיון, לרבות הסתמכות, בשאלה רפואית, על חוות דעת של וועדה רפואית או וועדה רפואית עליונה, שתינתן לפי דרישת קצין תגמולים או וועדת ערעור". הנה כי כן, הלכה מושרשת היא כי יש להעדיף את האינטרס של מיצוי מקיף וראוי של ענינו של הנכה וזאת בהיות החוק המסמיך חוק סוציאלי. בפני הוועדה הרפואית אליה הוחזר הדיון ע"י וועדת הערעורים עפ"י הסכמת הצדדים לערעור זה, נמצאה אותה שעה חוות דעתו הרפואית של ד"ר גוטמן מחודש מאי 1990(ראה הודעת הערעור בעמ' 5, בראש העמוד). חוות דעת זו ניתנה עוד לפני שקצין התגמולים החליט ביום 20.8.90לדחות את תביעת המערער "לאחר עיון נוסף". במסגרת הערעור שבפנינו מציג בפנינו המערער חומר רפואי חדש שלא היה בפני הוועדה הרפואית שנזקקה לענינו מכח החלטת הערעורים. חומר זה כולל, בנוסף לחוות דעתה של ד"ר שיפר, הקובעת כזכור כי קיים קשר של גרימה בין הפרעות בראיה לבין הפציעה משנת 1974, גם אישורים של שדה ראיה ממוחשב של מכון מור (מיום 27.2.92) ושל פרופ' ל. רגנבורגן (מיום 5.3.92) לפיה ישנה היצרות טובולרית של שדה הראיה של 20מעלות. לסיכום סבורים אנו כי מחדלו של המערער להגיש בזמן את המסמכים הרפואיים הרלוונטים לא צריך להיות לו לרועץ, בהתחשב באינטרס של מיצוי נאות של ענינו כנכה, מה עוד שהמערער מתמודד כל השנים עם בעיותיו ללא ייצוג משפטי. בנסיבות המקרה אף נמנע מפסיקת הוצאות לחובת המערער. אנו מחליטים איפוא על החזרת הדיון לוועדה הרפואית לפי סעיף 28לחוק הנכים (תגמולים ושיקום). הוועדה תחזור ותדון בענינו של המערער עפ"י החומר הנוסף נזכר לעיל ו/או כל מסמך או עדות נוספים שיוגשו לוועדה מטעם המערער וזו תפרט ותנמק את ממצאיה כדבעי.קצין התגמוליםנכותצבא