ערעור סרק

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור סרק: פסק דין זהו ערעור סרק, שדינו להידחות, לנוכח ההלכה שנפסקה בפסק דינה של כב' השופטת ד. דורנר, בע"א 513/89, פד"י מ"ח (4) 193. כפי שצוטט שם (מע"א 1393/92), אף כאן ניתן לרשום כי: "תקנת הציבור סולדת ממניפולציה בהליכי משפט, בדרך של הסכמה שקרית או השגה שקרית, לפי העניין, שהרי שתי הגירסאות שהועלו על ידי המערערת אינן יכולות לדור בכפיפה אחת...". ועוד נאמר שם: "מחובת תום הלב, נובע איסור על שימוש לרעה בהליכי משפט. העלאת טענות סותרות היא פן אחד של איסור זה" (עמ' 199). לפי-כך, החלטנו לדחות את הערעור מבלי לבקש את תשובת המשיבים, ולחייב את המערערת לשלם למשיבים הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 10,000 ש"ח ומע"מ. ערעורתביעת סרק / הליך סרק