תאונת דרכים עם ג'יפ מסחרי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים עם ג'יפ מסחרי: 1. תביעה לפיצוי בגין נזקים אשר נגרמו לתובע, עת נפגע רכבו (ג'יפ מסחרי המשמש אותו לעבודתו) בתאונה אשר אירעה ב11/10/98- בהיותו בחניית מלון הילטון, ע"י משאית שפגעה בו. 2. הנתבעות הן מבטחות המשאית הפוגעת. הנתבעות לא עמדו על צירוף נהג המשאית הפוגעת כנתבע נוסף ולא חלקו על אחריותן לפיצוי התובע. המחלוקת, נסבה כולה, סביב שיעור הנזק. 3. הפגיעה היתה בעיקרה בחלקו האחורי שמאלי של רכב התובע, במהלכה נפגעו בצורה ניכרת (ר' תצלומי הנזק) מגן אחורי (פנימי וחיצוני), פנס וכנף אחורית שמאלית. הערכת עלות התיקון עפ"י דו"ח שמאי אשר צורף ע"י התובע עמדה על 4,867.- ש"ח ואין חולקים על שהתובע נשא בהוצאה זו (כמאושר בקבלה). התובע צירף אף "דו"ח ירידת ערך" לפיו גרמה הפגיעה ל"ירידת ערך" רכבו בשיעור 0.5% - היינו, לפי חישוביו 550.- ש"ח. עוד תובע הוא 500.- ש"ח בגין ביטול זמן והפסד הכנסה בהיות הרכב בתיקון. לדבריו מנהל הוא מכבסה והרכב משמש אותו להסעת הכביסה אל ומלקוחותיו (במסגרת זו אף חנה, בעת התאונה, בחניית המלון שהוא אחד מלקוחותיו). 4. הנתבעות אינן מכחישות, כאמור, אחריותן לנזקי התובע, תוצאת התאונה ואף הציעו לו (קודם הגשת התביעה) לפצותו בסך 2,245.- ש"ח. וכל כך למה ? שמצאו כי בצידו הימני של המגן שהוחלף נמצא עוד קודם לתאונה סדק צר ומשהוחלף המגן כולו בחדש שופר מצב התובע לעומת מצבו קודם התאונה ואין הן חייבות, לדעתן, בהוצאת שיפור זה, שהרי חובת המזיק אך "להחזיר המצב לקדמותו". 5. הנתבעות כופרות גם בגרימת "ירידת ערך" כתוצאה מן הפגיעה כמו גם בהפסד הכנסה שנגרם לתובע בעת תיקון הרכב. כתב הגנתן - המנוסח בניסוח סטנדרטי כולל שורה של טענות שאינן כלל ממין העניין ואינן שייכות למחלוקת. 6. התובע לא כיחד כי אכן קיים היה, עוד קודם לתאונה, סדק צר בימין המגן האחורי. לדבריו היה זה סדק בלתי נראה כמעט (אין הוא יודע כיצד נגרם - שכן הרכב בידיו מאז שנרכש והוא כמעט חדש). אלא, לדבריו - הנתמכים היטב בתצלומי הנזק - כתוצאה מהמכה אותה ספג המגן בתאונה התרחב סדק זה במאוד. 7. הנתבעות לא הביאו כל ראיה ולא תמכו טענותיהן בחוות דעת מומחה או בכל ראיה אחרת. הניכוי אותו ניכו בגין הסדק קודם, עפ"י הצעת הפיצוי כנ"ל נראה שרירותי ולא הוסבר כלל. הנתבעות לא טענו (ובודאי לא הוכיחו) כי ניתן היה למצוא מגן אחורי משומש (עם סדק כפי שהיה בו קודם התאונה) להחלפה תחת המגן הפגוע. 8. עקרון היסוד בפיצוי הנזיקין הוא, אכן, חובת "החזרת המצב לקדמותו", אך הלכה (שיושמה בעיקר בתביעות מסוג זה) היא אף כי אם לא ניתן להחזיר את המצב לקדמותו בלא לשפר מצב הנפגע אין לחייבו בשל השיפור. הנתבעות לא הביאו כל ראיה בכמה הפחית הסדק הקודם ערכו של המגן ואין לי כל סיבה לפקפק בדברי התובע שעם אותו סדק (כאמור כמעט בלתי נראה) יכול היה להמשיך ולהשתמש ברכב עת רבה בלא כל צורך להחליפו. עם כל זאת מוכן אני לקבל כי בשל קיומו של אותו סדק יש להפחית משהו מן הפיצוי המוענק. אני אומד הפחתה זו, בשים לב לנזק הקשה תוצאת התאונה, כפי שנראה בעליל מן התצלומים, ב300.- ש"ח. הפיצוי הנפסק בעבור הוצאות התיקון יעמוד, איפוא, על 4,567.- ש"ח. 9. משלא הובאה ראיה לסתור קביעת השמאי שחוות דעתו הוגשה ע"י התובע, איני רואה כל סיבה שלא לפסוק את הפיצוי בגין ירידת הערך, כנתבע, עפ"י חוות דעת שמאי התובע - 550.- ש"ח. 10. כאמור העיד התובע כי הרכב משמש אותו לעבודתו. לצורך התיקון שהה הרכב במוסך במשך יום אחד. אין להניח כי התובע עצמו שבת ממלאכתו באותו יום אך אין ספק כי עבודתו הוגבלה. באותו יום. אני פוסק את הפיצוי בגין כך, לפי שיקול דעתי בסך 200.- ש"ח. 11. השורה התחתונה: אני מחייב את הנתבעות לשלם לתובע 5,317.- ש"ח (4,567 + 550 + 200). סכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה כדין מ02/12/98-. בנוסף על כך אני מחייבן בתשלום אגרת התביעה בסך 81.- ש"ח וכן בעבור ביטול זמנו של התובע בהליך זה 500.- ש"ח. תאונת דרכיםג'יפ