תיקון דלת - תביעות קטנות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תיקון דלת - תביעות קטנות: התובע מכר לנתבע 2 דלתות. הנתבע עודנו חייב 2,000 ש"ח שהתחייב לשלם בגמר התקנת הדלתות. לנתבע ולרעייתו טענות רבות מאד בכתב ההגנה. אינני רואה לפרט הטענות והטענות שכנגד לשלב של כתבי הטענות, משום שבישיבה מיום 20.7.98 בפני כבוד השופט ר' שמיע, ניתן תוקף להסכמה שבין הצדדים כדלקמן: "אנו מודיעים לביהמ"ש כי הגענו להסדר פשרה כדלקמן: התובע יבצע השלמת התיקון של הדלת. ביצוע השלמת התיקון יהיה ביום 27.7.98 בשעה - 09:00. התובע יהיה חייב לבוא ולהתייצב בביתו של הנתבע לפי הכתובת רח' מכסיקו 7 ולתקן את הדלת באופן שהחורים יסתמו באופן אסטתי ובאופן שהריתוכים במשקוף לא ייראו ולא תהיה חדירת רוחות דרך הדלת. אם יסתבר שיש בעיה של פלס לא ישר מתחת לדלת, באופן שהנושא אינו ניתן לפתרון ישובו הצדדים לביהמ"ש על מנת שביהמ"ש ימנה מישהו שיבדוק את הענין, אם ימצא צורך בכך. כמו כן על התובע לאטום בצורה אסטתית גם את לבני הזכוכית. העבודה תבוצע באופן שלא תיפגע בעבודה אחרת שבוצעה כבר בבית. לאחר ביצוע העבודה, כאמור לעיל, ישלם הנתבע לתובע סך של 1,250.- ש"ח כסכום סופי ומוחלט לחיסול התביעה. הסך הנ"ל ישולם תוך 7 ימים מיום סיום העבודה. אם יסתבר, שהתיקונים לטענת הנתבע אינם מספיקים יפקיד הנתבע את הסך הנ"ל בביהמ"ש וביהמ"ש יקבע אם התובע עמד בתיקוניו ויקבל את כספו או שהסך הנ"ל יעבור בחלקו לאיש מקצוע שיבצע את התיקונים מטעם ביהמ"ש והשאר יעבור אל התובע". בינתיים התקיים דיון נוסף (ביום 31.8.98) בפני כבוד השופט שמיע. מר שלמה כהן שביצע את התיקונים, הצהיר על ביצוע התיקונים בשלימות "בהתאם להוראות בית המשפט", והוסיף ואמר כי הנתבע אמר לו באותה הזדמנות כי "חבל לי על הזמן והוא לא ישלם". הנתבע לא התייצב לאותו דיון, ובית המשפט הורה למר כהן לבצע עוד השלמה אחת, השחזה של המשקוף, מלאכה שלא הושלמה עד אז כיון שהנתבע לא איפשר למר כהן להשלימה. חלפו חודשים ארוכים של חוסר-מעש על ידי שני הצדדים שנומק באי-הבנתם בניהול תביעה שכזו. אשת הנתבע במכתב מפורט לבית המשפט, והנתבע בעצמו בע"פ בדיון שלפני, טענו כי אותו מר כהן שביצע את התיקונים בביתם ציין באוזניהם כי העבודה שנעשתה איננה מקצועית. התובעים טוענים להיפך, וכן גם מר כהן בהודעה שמסר לבית המשפט. אינני רואה מקום לפקפק בהצהרה בכתב שמסר מר שלמה כהן לבית המשפט, כי בהיותו מתקין מומחה נתבקש על ידי התובע לבצע בקורת ותיקונים בבית הנתבע, לעשותם "בצורה מקצועית, כדי לרצות את הלקוחות". אין זכר בדבריו לטענות לגבי טיב העבודה שביצע התובע; הוא מפרט את רשימת התיקונים (7 במספר) שביצע עד שהגיע להשחזת החלק התחתון של המשקוף, שאז אמר לו הנתבע "תעזוב, חבל לך להתאמץ, היות ואני לא מתכוון לשלם". אינני מקל ראש בטענות הנתבע על אודות רוח פרצים שנושבת אל פנים הבית, ומן המצוקה שמצב שכזה גורם לבני המשפחה, כנטען. ואולם, התרשמתי כי התובע הכיר בחובתו ליתן שירות הולם ללקוחות ועשה לתיקון התקלות. גורם אובייקטיבי, מר שלמה כהן, מציין בפרטות את טיב התיקונים שבוצעו, בכלל זה איטומים למניעת אותה רוח פרצים. אני מבכר, איפוא, את גירסת התובע על פני זו של הנתבע. דומני כי גם אם היו תקלות, הרי שנעשה נסיון כן ואמיתי, נסיון שצלח, לתקנן, ודי ב"ניכוי" 750 ש"ח מסכום החוב, בקשר לכך. גם אינני רואה סיבה לסטות מהסדר דיוני שהצדדים הגיעו אליו בתיק זה. אני פוסק, איפוא, כי התובע זכאי לקבל 1,250 ש"ח שהפקיד הנתבע בקופת בית המשפט. רשמתי בפני את הצהרתו של התובע, כי בהתאם לנהוג ולמקובל עם כלל הלקוחות, רואה התובע את עצמו (כמו גם החברה שבה הוא עובד) מחוייב לתקן תקלות ופגמים בבתי הלקוחות. כך ראוי ככלל, וכך ראוי במקרה זה בפרט, אם תשוב רוח פרצים לחדור, או אם עודנה חודרת. ומכל מקום, כאמור, סכום הכסף 1,250.- ש"ח - שהופקד בקופת בית המשפט, יימסר לתובע. תביעות קטנותדלתות (תביעות)