גוש 10108

מידע על גוש 10108 פרדס חנה: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: וע (חי') 18232-05-11 ברמן ושות' מסחר והשקעות בע"מ נ' מנהל משרד מיסוי מקרקעין באיזור חדרה ביום 21/10/1977 (להלן "יום הרכישה"), רכשה העוררת מקרקעין שונים המצויים באזור חדרה וביניהם את שלושת החלקות נשוא הדיון. המדובר בחלקה 44 בגוש 10108 בשטח של 14,569 מ"ר, חלקה 64 בגוש 10108 בשטח של 6,963 מ"ר, וחלקה 58 בגוש 10108 בשטח של 11,446 מ"ר (להלן "החלקות"). על חלק מחלקה 44 (5 דונם) ועל כל חלקות 58 ו-64 היו נטועים אותה עת עצי הדר (להלן "הפרדס"). יתרת חלקה 44 שלא הייתה נטועה הייתה אדמת בור. בשנת 2010 מכרה העוררת את שלושת החלקות. חלקה 44 נמכרה ביום 20/7/10, חלקה 64 נמכרה ביום 12/12/10 וחלקה 58 נמכרה ביום 23/2/11. העוררת הגישה הצהרות ושומות עצמיות למנהל מיסוי מקרקעין בהם כללה את שווי הרכישה המלא של החלקות (השומות סומנו נספחים ג/1 - ג/3 לתצהירו של מר בריר). המשיב בדק את השומות העצמיות אך לא אישרן אלא הוציא שומות בהתאם לסעיף 78(ב) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן "השומות"). על שומות אלו הגישה העוררת השגות ומשאלו נדחו הוגשו על ידה העררים שבפנינו שהדיון בהם אוחד. הערר בתיק 18232-05-11 הוגש על החלטת המשיב בהשגה על השומה בחלקות 44 ו-64 ואילו הערר בתיק 46641-06-11 הוגש על החלטה בהשגה על השומה בחלקה 58. תא (חד') 4319-03 בית משפט השלום בחדרה נ' "ב" חברה להנדסה ובניה בע"מ עסקינן, בתביעת ליקויי בנייה, שסכומה ליום הגשתה, בתאריך 4.11.03, הינו סך של 181,385 ש"ח. הנתבעת, חברה בע"מ, עסקה בכל המועדים הרלוונטים לנו בעבודות בניה, ואף בנתה יחידות דיור בפרדס חנה בגוש 10108. בתאריך 19.2.97, רכשו התובעים, בני זוג, דירת מגורים בת 5 חדרים בפרדס חנה בגוש 10108, בהתאם לחוזה מכר שנחתם בין הצדדים שנחתם באותו יום, שצורף כנספח א' לכתב התביעה (להלן: "הדירה"). לטענת התובעים, הם מצאו בדירה ליקויי בניה שונים, שפורטו בחוות דעת מומחה מטעמם, האדריכלית איריס בן עזרא, מתאריך 15.10.01, שצורפה לכתב התביעה. הנתבעת הגישה כתב הגנה, במסגרתו טענה כי, לאחר מסירת החזקה בדירה ביצעה תיקוני ליקויים שנטענו ע"י התובעים, ובכל מקרה לגבי חלק אחר מהליקויים, חלפה תקופת האחריות. תא (חי') 16112/01 סוזן זאבי נ' דב גראו חברה לבנין ופיתוח בע"מ החברה הקבלנית הקימה שלושים ואחד בתים צמודי קרקע במקרקעין הידועים כחלקה 2 בגוש 10108 והמצוים בשכונת נווה הדרים בפרדס חנה. ביום 7.11.93 נכרת חוזה בינה לבין התובעים לפיו התחייבה למכור לאחרונים בית צמוד קרקע שעתידה היתה להקים בשכונה (להלן: הבית). בחודש יוני 1994 נמסרה לתובעים החזקה בבית. חודשים אחדים לאחר מכן הבחינו התובעים כי הפינה הצפון-מערבית החלה לשקוע ובקיר הדרומי הופיעו סדקים שמקורם בשקיעת היסוד. הגורם לשקיעת היסוד לא הוברר כדבעי. לגרסת התובעים במהלך הקמת שלד הבניין פגע כלי הנדסי כבד ביסוד הצפון-מערבי. פגיעה זו גרמה לזעזוע המבנה ולשקיעת היסוד בהמשך. אף כי לפי עדותו, בשלבי הבנייה שמע גראו על אירוע בו היה מעורב כלי מכני כבד, הכחיש כי הפגיעה גרמה לליקוי. מעדותו משתמע, שלדעתו הגורם לתופעה נעוץ בתזוזות בקרקע החולית עליה הוקם הבית. כפי שיוברר להלן, אין למחלוקת זו נפקות. עם גילוי השקיעה הזמינו התובעים את גראו, אשר ביקר בבית והציע להם להזמין מומחה לפי בחירתם, כאשר החברה הקבלנית תבצע את התיקון לפי תוכניתו של מומחה זה ובפיקוחו. עתמ (חי') 28321-04-12 א.א.ר. אנרגיה בע"מ נ' ועדת הערר של הועדה לשמירה על קרקע חקלאית העותרת הינה הבעלים של מקרקעין הידועים כחלק מגוש 10107 חלקה 9, וחלק מגוש 10108, חלקות 52, 53, והמצויים בסמוך לכביש 65, בתחומי הישוב פרדס-חנה (להלן "המקרקעין"). העותרת הגישה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה השומרון בקשה לאישורה של תכנית מפורטת ש/מק/1221/א', שמטרתה שינוי היעוד במקרקעין מיעוד חקלאי ליעוד של תחנת תדלוק ושטחי מסחר (להלן "התוכנית המפורטת"). בבקשה לאישור התכנית המפורטת צוין כי התכנית מצויה בסמכות ועדה מקומית, כאמור בסעיף 62א(א) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965. הבקשה נסמכה גם על תכנית המתאר הארצית לתחנות תדלוק תמא/18. בתכנית המוצעת צוין כי בחלקה מצויה דרך מאושרת, דרך מס' 7. הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שומרון (להלן "הוועדה המקומית") דנה בבקשה ביום 9/11/09 והחליטה לאשר את הפקדתה של התכנית המפורטת בתנאים, ובין היתר היתנתה את האישור בקבלת אישור הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (להלן "הולקחש"פ"). הולקחש"פ דנה בבקשת העותרת וביום 7/6/10 החליטה לסרב לבקשה (נספח "ג" לעתירה). בהחלטתה ציינה הוועדה מספר נימוקים לסירוב. התכנית המוצעת מצויה בלב שטח המוגדר בתכנית המתאר המחוזית המופקדת, תמ"מ/6 כשטח חקלאי/נוף כפרי פתוח המהווה חיץ בין פרדס-חנה לחדרה. הוועדה מצאה שיש לשמר את הייעוד החקלאי וכי קיומם של מבנים אחרים באזור אינו מצדיק שינוי הייעוד. הוועדה לא השתכנעה בנחיצותה של תחנת התדלוק המוצעת. הוועדה סברה שיש להעדיף הקמת תחנת תדלוק באזורי תעשייה ובשטחים המיועדים לפיתוח. פרק (י-ם) 6311-09 ביום 8.4.10 הוגשה בקשת בנק מזרחי טפחות (להלן: "הבנק") ליתן היתר לנקוט בהליכי הוצאה לפועל כנגד החייבות, חב' צמרות בוני הארץ בע"מ (בהקפאת הליכים) ואולימפיה בניה השקעות ופיתוח (1994) בע"מ (להלן: "החברות") ולממש שטר משכנתא שיצר חנוביץ (להלן: "הממשכן") על זכויותיו במקרקעין הידועים כגוש 10108 חלקות 22 ו- 23 בפרדס חנה (להלן: "המקרקעין") להבטחת חובות החייבות. ביום 21.6.10 הודיע הממשכן כי אינו מתנגד לבקשה ובלבד שתישמרנה זכויותיו כנגד החברות או הבנק. החייבות התנגדו לבקשה בטענה כי השעבוד לא נרשם. אולימפיה טענה גם כי פרעה את חובה לבנק. עא (חי') 2567/02 שקדי מיכה נ' מחמוד עסלי ב- 25.4.93 נכרת בין הצדדים הסכם על פיו מסר המערער, הוא התובע, לנתבעים, בצוע עבודות כריית עפר בחלקה 72 בגוש 10108. ב3.6.93- נחתם נספח להסכם (ת5/ ות8/). הנתבעים החלו לעבוד על פי ההסכם, אך ב11.10.93- נדרשו לפנות את החלקה, לתקן דרך וקו מים, זאת לאור טענות התובע להפרת ההסכם. ב - 13.10.93, הגיש התובע תביעה זו וקיבל צו מניעה האוסר על הנתבעים להכנס לחלקה. ב2.2.94- התקשר התובע עם קבלן אחר בשם פרטוש (ת20/) לבצוע החפירה. הנתבעים הגישו תביעה שכנגד. בין הצדדים שררה מחלוקת שעיקרה בשאלת הכמות שהספיקו הנתבעים לחפור, בשאלה האם מי מהם הפר את ההסכם ובשאלת זכותם לאיזה מהכספים שתבעו. בימ"ש השלום הגיע לכלל מסקנה כי הנתבעים לא הפרו את ההסכם, כי כמות החפירה שבוצעה בפועל היא כ11,000- קוב בתוספת 671 קוב שנחפרו בחריגה, כי הנתבעים חייבים לשלם עבור כמות זו על פי האמור בהסכם. לגישת ביהמ"ש, מי שהפר את ההסכם ומנע מהנתבעים להשלים אותו הוא התובע ע"י צו המניעה שקיבל. פשר (חי') 38166-01-11 צמרות בוני הארץ בע"מ נ' אולימפיה בניה השקעות ופיתוח (1994) בע"מ במסגרת הבקשה שהגישה המבקשת, עתרה המבקשת לקבלת אישור להמשך נקיטת הליכים בתביעה אשר הגישה כנגד החייב, שכן לטעמה, הסעד שהתבקש ביחס לחייב הינו סילוק יד מהמקרקעין, הידועים כגוש 10108, חלקה 21 (להלן: "המקרקעין"), וכן סעד הצהרתי, המורה כי החייב הפר את הסכם המכר שנחתם בין המבקשת לחייב. אכן, ככלל סילוק יד של חייב ממקרקעין אינו חוב בר תביעה, ואולם קביעה זו התייחסה ככלל לסילוק ידו של חייב ממושכר בשל אי תשלום דמי שכירות. ראה: ע"א 1516/99, מרים לוי ו-3 אח' נ' נזיה חוגאזי ואח', וכן לוין וגרוניס, "פשיטת רגל", מהדורה שלישית, התש"ע-2010, עמוד 119. במקרה דנן, תחת הסעד, שעניינו סילוק יד של החייב מהמקרקעין, ניצבת מחלוקת הקיימת בין הצדדים, באשר להשלמת המכר על פי הסכם, ולא זו בלבד שטרם הוכח כי לחייב אין זכות במקרקעין, אלא שבלב המחלוקת ניצב הסכם שהופר כאשר לשני הצדדים טענות באשר להפרה הנטענת. תפ (חד') 5465/00 ו.ל.בניה שומרון נ' סנדר תמר המאשימה, הועדה המקומית לתכנון ובניה - השומרון, הגישה כתב אישום נגד 6 נאשמים, וייחסה להם ביצוע עבודות בניה ושימוש במקרקעין הידועים כחלקה 107 בגוש 10108. ביצוע חפירה וכרייה, ובאי קיום צו הפסקה שיפוטי (בניגוד לסעיף 240 לחוק התכנון והבניה ואי קיום צו הפסקה מינהלי בניגוד לסעיף 237 לחוק). עמק (חד') 1889/05 מדינת ישראל הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שומרון נ' השמשוני רות ביום 30.4.06 הורשעה הנאשמת עפ"י הודאתה בביצוע עבודות בנייה של הצבת קרוואן למגורים בשטח של 60 מ"ר על המקרקעין שבחלקה 17 גוש 10108 שבפרדס חנה, וזאת ללא היתר בנייה; עבודות הבנייה בוצעו ללא היתר בנייה ובסטיה מתכנית המיתאר ש/1 לפיה ייעוד המקרקעין הוא למבני ציבור; בו ביום מתן גזר הדין ציווה ביהמ"ש על הנאשמת לפנות מבנה הקרוואן מהמקרקעין, במצבו ביום הפינוי וזאת תוך 12 חודשים מיום מתן גזה"ד. ביום 2.5.07 האריך ביהמ"ש את המועד לביצוע צו ההריסה למשך חצי שנה, וכעת מתבקש ביהמ"ש להאריך פעם נוספת את המועד לביצוע צו ההריסה בשנה נוספת. בש (חד') 2197/00 תמר סנדר נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה השומרון בתאריך 19.3.00 הוגשה ע"י הועדה המקומית לתכנון ובנייה - השומרון ויו"ר אותה ועדה מר איתמר בן עזר, בקשה למתן צו הפסקה שיפוטי כנגד מר נאור ליובין, וזאת לאחר שלטענת הועדה, מר ליובין ביצע עבודות של כריית אדמה בקרקע חקלאית ללא היתר כנדרש בדין. כב' השופטת סלע נתנה ביום 19.3.00 צו, שציווה על מר ליובין להימנע מכל עבודות עפר, שינוי פני הקרקע וכריית אדמה תוך העמסתה על משאיות בחלקה 107 בגוש 10108 (להלן: "החלקה"). ביום 2.4.00 הגישו בעלי הקרקע (מבקשים 1-4) וחוכר הקרקע (מבקש מס' 5) בקשה לביטול הצו השיפוטי שניתן ע"י כב' השופטת סלע. גוש חלקהקרקעות