גוש 29945 מטה יהודה

מידע על גוש 29945 מטה יהודה: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: 1116/09 תא (בי"ש) 1116-09 בינה ו-21 אחרים נ' סעדיה לוי ו- 113 אחרים בהתאם לס' 130 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, ניתן בזה צו המופנה לרשם המקרקעין והמורה לו לרשום בפנקסי המקרקעין הערה ביחס למקרקעין הידועים כחלקה 26 בגוש 29945 ("המקרקעין") המצויים בתחום שיפוט המועצה המקומית מטה יהודה, לפיה: "בבית משפט השלום בבית שמש מתנהלת תביעה (ת"א 1116/09) שעניינה פירוק שיתוף במקרקעין. במסגרת התביעה ניתן פסק דין כנגד חלק מהנתבעים, ביום 3.8.09, ומכוחו נעשו פעולות שונות בקשר עם המקרקעין". ב"כ התובעים ידאג להמציא העתק החלטה זו לידי רשם המקרקעין בתוך 14 ימים, וידאג להגיש לבית המשפט הודעה מעדכנת סמוך לאחר רישומה של ההערה כאמור. ב"כ התובעים יפעל להמציא את כתב התביעה בהליך לכל יתר הנתבעים שטרם ניתן נגדם פסק דין. ב"כ התובעים יפעל להביא לידיעת כל בעלי המקרקעין, לרבות המדינה שאף היא לדבריו בעלת זכויות במקרקעין, את דבר רישומה של ההערה כאמור ואת דבר קיומם של ההליכים בבית משפט זה. גוש חלקהקרקעות