גוש 9133 נתניה

מידע על גוש 9133 נתניה: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: ועדת ערר מחוזית (מרכז) ‏2011008  מרחב תכנון מקומי נתניה: 7/ א/ 545/ נת: ' תכנית מס מטרות התכנית: המרת בניה צמודת קרקע בבניה רוויה תוך תוספת 51 יח"ד מטרת התכנית הינה תכנון מחדש של שכונת מגורים ע"י שינוי יעוד מאזור מגורים א לאזור ' ' מגורים ג בשטח הממוקם ברחוב שלמה דרור בצפון מזרח נתניה . התכנית מציעה בינוי חדש הכולל ארבעה מבנים בני 6-7 קומות מעל לכניסה הקובעת לבניין ועד , 2 קומות מתחת לכניסה הקובעת + ין לבני קומת מרתף חניה ד " יח65כ "סה, לכלל המבנים המוצעים בתכנית התכנית. " מ8,559כ " מציעה סה ר שטח עיקרי ו " מ956 - ר שטח עיקרי עבור מרפסות מקורות ו " מ7828כ " סה- ר שטחי שרות . צפיפות הבניה הממוצעת בתכנית הינה .ד לדונם נטו" יח13.2, בתאריך 15.3.10 דנה ועדת המשנה הנקודתית בתכנית והחליטה על הפקדתה בתנאים . התכנית הופקדה בתאריך .4.11.10 לתכנית הוגשו . התנגדויות4 התכנית נבדקה על פי סעיף 109 " לחוק התוה ב ולא נקבעה כטעונה "אישור שר הפנים אך " התקבלו הערות ממינהל התכנון המתנגדים הציגו את התנגדותם, להלן עקרי ההתנגדויות שהוצגו בדיון : .1 יש למנוע ניקוז של מי הנגר למגרש הפקולטה לחקלאות. .2 הבניין אינו תואם את אופי השכונה לעניין הגובה, מספר יחידות הדיור ונפח הבנייה. .3 מרתף חניה המשמש/ עלול לשמש לשימושים עיקריים בניגוד להוראות התכנית. .4 טענה לפגיעה בעצים קיימים הנדרשים לשימור. .5 קיימת נצפות מהבניין המוצע למגרשי השכנים הפוגעת בפרטיותם. .6 הכבדה לעניין התנועה והחניה ברחוב חנקין. .7 טענות כנגד קידום תכנית בשיטת ה- "ע" מקפצה" י השגת שיפורים בתכנית בסמכות מקומית ועל בסיס התכנית המקומית בקשה לתכנית מתקנת בסמכות מחוזית. .8 בקשה להשלמת טיעונים לנוכח קבלת התייחסות הוועדה המקומית להתנגדויות באיחור.גוש חלקהקרקעות