סמכות ועדה מקומית לתפוס רכוש

לוועדה מקומית יש סמכות לתפוס מיטלטלין אשר מפריעים לביצוע צו הריסה. הדבר מתחייב לא רק מהוראות החוק, כפי שיפורט להלן, אלא גם מהשכל הישר. שהרי, לא ייתכן שנשוא הצו יסכל את ביצוע הצו, על ידי הנחת מיטלטליו במקום שנועד לביצוע הצו. במקרה כזה הוועדה המקומית המקומית מוסמכת, רשאית, ולטעמי - אף חייבת, לפנות את מיטלטליו ולבצע את הצו. גם החוק תומך בגישה זו. כך, סעיף 238א(יא) לחוק התכנון והבניה קובע כי: "בביצוע צו הריסה מינהלי רשאים הוועדה המקומית, עובדיה ושליחיה שהסמיכה לכך, לפעול, אף ללא צו של בית-משפט, על-פי הסמכויות כאמור בסעיף 211 ובתחום המחוז יהיו לוועדה המחוזית כל הסמכויות האמורות, בשינויים המחוייבים." ואילו סעיף 211 לחוק התכנון והבניה קובע כי: "(א) ציווה בית המשפט על מוסד תכנון לבצע פעולה פלונית, רשאים מוסד התכנון או שליחיו להיכנס למקום שהצו נוגע לו לשם ביצוע הפעולה, להרחיק ממנו כל אדם וחפץ ולנקוט את כל האמצעים, לרבות שימוש בכוח סביר, כדי להבטיח את קיום הצו, ואם חייב בית המשפט בהוצאות הביצוע של הפעולה, רשאי מוסד התכנון לגבותן בדרך שגובים חוב אזרחי. (ב) נמצאו במקרקעין בשעת ביצוע הפעולה כאמור בסעיף קטן (א) מיטלטלין שהנשפט לא הוציאם, ישמרו אותם מוסד התכנון או שליחיו ורשאים הם למכרם לאחר תקופה סבירה ובלבד שקודם לכן ניתנה הודעה על המכירה לנשפט אם ניתן לאתרו; היו המיטלטלין פסידים — ימכרום מיד; הוצאות השמירה והמכירה יחולו על הנשפט ואם נמכרו המיטלטלין זכאי הוא לדמי המכר בניכוי ההוצאות האמורות." הנה כי כן, החוק מתיר לוועדה המקומית באופן מפורש להרחיק מיטלטלין כדי להבטיח את ביצוע הצו. ואולם - הרחקת מיטלטלין לחוד וזכות עיכבון עליהם לחוד. ועדה מקומית לתכנון ובניהבניה