הפרת פטנט ישראלי

מומלץ לקרוא את ההחלטה להלן על מנת לקבל ידע בנושא הפרת פטנט ישראלי: זו היא בקשה למתן צו מניעה זמני שיאסור על המשיבה להפר פטנט ישראלי מס' 80756(להלן: "הפטנט") ובלי לפגוע בכלליות האמור, לאסור עליה לשווק ו/או להפיץ ו/או למכור כרטיסים המפירים את הפטנט בתחומה. ואלה העובדות: המבקש הגיש את הבקשה לפטנט ביום .25.11.86פרסום קיבול הבקשה היה ביום .9.2.90חיתום הפטנט היה ביום .10.5.90הפטנט מתיחס לכרטיס חניה משופר. המבקש הוא בעל חלק נכבד ממניות חברת תלפרק בע"מ (להלן: "תלפרק"). בפברואר 1992פירסמה החברה למשק ולכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה למשק") מכרז פומבי שענינו אספקת כרטיסי חניה (להלן: "המכרז"). אחד מתנאי המכרז היה, כי על המשתתף בו להיות בעלים של כרטיס חניה מוגן בפטנט או שברשותו רשיון לניצול פטנט המגן על הכרטיס. למכרז זה הגישו הצעה גם חברת תלפרק וש.ה.ר. מפעלי הדפסה מבית חירות (להלן: "ש.ה.ר"). ביום 9.3.92התקיימה פגישת הבהרות בנושא המכרז במשרדי החברה למשק. בפגישה זו השתתפו בין היתר נציגי תלפרק וש.ה.ר. סיכום פגישה זו הועלה במסמך (נספח א' לתצהיר התשובה) (להלן: "מסמך הסיכום") מיום 11.3.92אשר נשלח לכל המשתתפים במכרז. במסמך זה המנוסח בצורת שאלות ותשובות, מופיעה בין היתר השאלה "האם ניתן להגיש הצעה המבוססת על בקשה לרישום פטנט אשר טרם אושר עדיין"? והתשובה היתה, "כן". בסוף מסמך הסיכום נאמר, כי "השינויים והתיקונים כאמור לעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז". ביום 19.3.92נשלח מכתב ע"י ש.ה.ר באמצעות משרד הפרקליטים המיצג את המבקש בבקשה הנוכחית ובו הם מוחים על האמור במסמך הסיכום וטוענים שבאמור בו בנוגע לזכות מגישי בקשה לפטנט להשתתף במכרז, יש שינוי מהותי לעומת המכרז המקורי והם דורשים לחזור לתנאים שבהצעת המכרז המקורי שאיפשר רק לבעלי פטנט רשום (או בעלי רשיון מכוח פטנט רשום) להשתתף במכרז. ביום 25.3.92ענה ב"כ החברה למשק על המכתב הנזכר (ראה נספח ב' לתצהיר התשובה) וציין, כי מרשתו היתה רשאית וזכאית להכניס את השינוי האמור אשר הובא לידיעת כל רוכשי המכרז. ביום 26.3.92שיגר פרקליט המבקש מכתב לחברה למשק. מכתב זה לא צורף ואינני יודע תוכנו. אינני יודע אפילו בשם איזו ממרשותיו של משרד הפרקליטים הנזכר נכתב המכתב, אך מהאמור בבקשה נראה שהמדובר בש.ה.ר. על כל פנים, עוד באותו יום שלח ב"כ החברה למשק תשובה למכתב זה (נספח ג' לבקשה) ובו יש תגובה לאיום בנקיטת הליכים משפטיים וכן צוין, כי בינתיים תם המועד להגשת הצעות במכרז וכי יש להצטער שאותה מרשה של הפרקליט, לא מצאה לנכון להשתתף במכרז. על כל פנים, אין חולק, כי הן ש.ה.ר והן תלפרק לא לקחו חלק במכרז. מאידך, השתתפה במכרז חברה בשם רמ"צ חברה לשיווק בע"מ (להלן: "רמ"צ"). אותה רמ"צ היא זו שלטענת המבקשת הפעילה לחץ על החברה למשק וגרמה לה לשנות מתנאי המכרז. לרמ"צ אין פטנט לגבי כרטיסי חניה. בעלה ומנהלה מאיר מקמל, הגיש בקשה לפטנט מס. 77500ועל סמך בקשה זו היא השתתפה במכרז וזכתה בו לגבי שתי דוגמאות של כרטיסי חניה (להלן: "כרטיסי רמ"צ") (נספחים ד' ה' לבקשה). נגד מר מקמל הוצא צו מניעה זמני לבקשת מר רפאל מלינוביץ (להלן: "מלינוביץ וש.ה.ר") ביום 28.5.92בהמר' 3830/92של ביהמ"ש המחוזי בת"א (כב' השופט לויטן), האוסר עליו לייצר ולספק כרטיסי חניה דוגמת נ/ 1ו-נ/ 2באותו הליך. יצוין, כי התביעה באותו הליך התבססה על פטנט מס. 58371שבבעלות מלינוביץ. לטענת המבקש, כדי שלא להפר את הצו הנ"ל, ומאידך לא להפסיד את זכיית רמ"צ במכרז, הפיק מקמל כרטיס חניה שהוא שונה מהכרטיסים שזכו במכרז ושלטענת המבקש נופלים בגדר האיסור של צו המניעה הזמני והציע אותו לחברת משק ככרטיס חילופי (להלן: "הכרטיס החילופי"). חברת משק קיבלה את הכרטיס החילופי הגם שהוא לא היה כלל חלק מהצעה של רמ"צ שזכתה במכרז. עירית חיפה עומדת לרכוש כמות גדולה של כרטיסים העשויים כדוגמת הכרטיס החילופי ומכאן הבקשה. לעומת זאת טוענת המשיבה, כי צו המניעה הזמני לא חל כלל על הכרטיס שהוזמן על ידי המשיבה אצל חברת משק. המשיבה מודה אמנם שנעשה שינוי בכרטיס רמ"צ לאחר הזכיה במכרז, אך שינוי זה נעשה בהתאם לתנאי המכרז כפי שהם מוצאים את ביטויים במסמך הסיכום. באותו מסמך מופיעה שאלה 12, כדלקמן: שאלה: "החברה מתבקשת להגביל את הזכות לבצע שינויים בכרטיס עפ"י דרישתה או דרישת הרשויות, לאותם שינויים שלא ישנו את עלות הכרטיס לספק, כגון שינויים גרפיים או הפחתת מספר נקודות הגירוד". תשובה: "השינויים העשויים להדרש על ידנו היום (צ"ל כנראה הינם ד.ב.) שינויים גרפיים, שינוי מספר נקודות הגירוד, או החשיפה, או שינויים צורניים אחרים שאינם שינויים טכנולוגיים או שינויים מהותיים בכרטיס המשפיעים על העלות השוטפת של ייצורו". המבקש טוען, כי הכרטיס החילופי נופל בגדר הפטנט ומפר אותו. ואלה פרטי הטענה: הפטנט כאמור בתביעה מס' 1מורכב ממרכיבים אלה: .1 כרטיס עם פרמטרים המגדירים את זמני החניה המותרת. .2 ציון הפרמטרים האמורים נעשה על ידי קריעה, שפשוף, הכחדה, או מחיקה, או עיוות בכל דרך אחרת של שטחי משנה על הכרטיס. .3 על הכרטיס קבוע טור מוארך הנושא סידרה של ציוני זמן (חצאי שעות, שעות וכפולותיהן). .4 כאשר המשתמש מתחיל בחניה הוא קורע, משפשף, או מכחיד ציון זמן נתון הקרוב ביותר לאחר הזמן שהגיע למקום. .5 על גבי הכרטיס קבועות סדרות נוספות לקריעה, הכחדה, או שפשוף, המצינות את היום בשבוע והיום בחודש. בתביעה 3נאמר, כי משטח הכרטיס המוגן מצויד באמצעים הניתנים לשינוי (או עיוות) בקלות ע"י הפעלת כוח מכאני. בתביעה מס' 4מדובר על כך שהשכבה העליונה של הכרטיס היא כזאת שהפעלת הכוח המכאני על אזור מסוים של הכרטיס מביא לשינוי בצבעו. בתביעה מס' 7נאמר, כי השעות יכולות להיות מודפסות בטור או בעיגול דוגמת שעות עם אותם אמצעים של סימון בלתי הפיך של השעה. הכרטיס החילופי מפר את הפטנט בכך שכל מרכיביו ואופן פעולתו נופלים בגדרן של תביעות הפטנט. הוא נושא פרמטרים של זמני החניה והתאריך המודפסים עליו בטור מוארך. הסימון נעשה על ידי הפעלת כוח מכאני בדרך של גירוד או שפשוף ע"י כלי קשיח, כתוצאה מכך מופיעים הפרמטרים האמורים ע"ג כתמי צבע השונים מצבע הכרטיס. הן בכרטיס החילופי והן בפטנט, הפרמטרים מופיעים בטורים מלבניים מוארכים שחלקם סמוכים יותר לקצות הכרטיס מאחרים. המשיבה טוענת, כי אין כל חידוש בפטנט ככל שהדבר נוגע לפרמטרים ולאמצעים, שכן אלה מקובלים בכרטיסי חניה בדרך כלל והחדשנות הקיימת בו אם בכלל, טמונה במבנה הכרטיס ומבנה הכרטיס החילופי הוא שונה. ביתר פירוט: בכרטיס החילופי אין המאפינים המופיעים בכרטיס נשוא הפטנט, כמפורט להלן: אין בו טור מלבני מוארך המחולק לשני חלקים; אין בו קו מתפתל המפריד לשני סדרות של ציוני זמן; אין בו שתי סדרות של ציוני זמן הסמוכות זו לזו; אין בו סדרה של ציוני זמן הממוקמת סמוך לקצה הכרטיס. אין פרמטר המתיחס לסיום זמן החניה. בכרטיס החילופי מאפינים אלה: .1 יש בו יותר מטור אחד המחולק לשני חלקים. יש בו ארבעה טורים של משבצות. טור אחד של עיגולים וטור נוסף של משולשים. .2 קיימים בו ציוני זמן של שעות בטור אחד (טור רביעי משמאל) ובנוסף ציוני זמן של רבעי שעה בטור אחר; ציון הזמן קיים בשני טורים נפרדים ולא על שני חלקים של אותו טור. על כל פנים, הטור המציין את שעת החניה, נמצא במרכז הכרטיס ולא בקצהו. דיון ומסקנות. בסיכומיו, בניגוד לבקשתו, אין המבקש מתיחס יותר לנושא המכרז ובדין נטש עילה זו, באשר לענין המכרז היה עליו לצרף את החברה למשק והן את הזוכה במכרז - דבר שלא נעשה. אתרכז איפוא בעילה האחת והיחידה של הפרת הפטנט. אני סבור שבשלב זה של צו מניעה זמני, אין מקום לבחון את תקפות הפטנט, אלא להתרכז בשאלה, האם יש בכרטיס של המשיבה משום הפרה של עיקר ההמצאה שבפטנט (השוה דברי הנשיא שמגר בע.א. 345/87פד"י מ"ד - (4), 45, 69). לענין זה נראית לי יותר עמדת המשיבה מזו של המבקש. אנמק את דברי: א. במבוא לתיאור הפטנט בפרק על הרקע להמצאה, נאמר שידועים סוגים שונים של כרטיסי חניה המצביעים על זמן החניה המותר וכן יש כרטיסים מסוגים שונים בהם חלק או חלקים ניתנים לקריעה או לעיוות. מוזכר גם פטנט אמריקני המציין פרמטרים של תאריך, יום בשבוע, זמן ההגעה וזמן העזיבה הניתנים לסימון ע"י קריעה או עיוות. ב. עצם העובדה שמדובר באמצעי מוכר וידוע מזמן רב כמו כרטיס חניה, מכתיב זהירות מרובה כאשר באים לבדוק במה מתיחד כרטיס החניה המוגן בפטנט האמור מכרטיסי חניה אחרים הכוללים את המרכיבים המאוזכרים בפרק על הרקע להמצאה ואין מנוס מירידה לפרטים. ג. בפרק המציין את תמצית ההמצאה, מדובר בכרטיס חניה משופר. בין החידושים החשובים מצוין שזמן ההגעה וזמן העזיבה מופיעים באותו טור. ענין זה מופיע גם בדוגמא הגרפית של כרטיס חניה מוארך. מצד שמאל בו מופיע מ"שעה עד - - ". הנושא של סיום זמן החניה זוכה לאיזכור בהמשך התמצית עוד מספר פעמים. ד. בתביעה הראשונה יש התיחסות מפורשת לא רק לעקרונות, אלא גם לצורה, כגון צורת הטורים והקו המתפתל המפריד ביניהם. בתביעות 5ו-6, יש הפניה מפורשת לדוגמאות הגרפיות שבסוף הפטנט. הפניה כזאת קיימת גם בתמצית ושוב גם בהקשר לסיום זמן החניה. סיכומו של דבר, בדיקת "מהות" הפטנט מראה שההמצאה אינה אלא וריציה של עקרונות ידועים. אין לפנינו גם פטנט "קומבינציה" שבו עצמו הצירוף של מרכיבים ידועים יכול ויהא בו משום חידוש. ובדיקת מהותה של המצאה כזאת, אינו דומה לבדיקת מהותה של המצאה שיש בה חידוש בולט לעומת המצב שהיה קיים קודם לכן. ככל שהחידוש בהמצאה צנוע יותר (בהתחשב גם בכך שיש פטנטים רבים באותו תחום), כן תהיה ההגנה על ההמצאה צרה יותר (ראה ע.א. 345/87הנ"ל בע' 73והאסמכתאות המאוזכרות שם בין ה' ל-ז'; השוה גם ע.א. 314/77פד"י ל"ב (1), 205, 212מול ז'). לשון אחרת, ככל ש"החידוש" בהמצאה מתבטא בפרטים, יחסית שוליים, כן תבדק גם שאלת ההפרה תוך התיחסות לפרטים מסוג זה. בעניננו, נמצא ש"מהות" ההמצאה כוללת הן את סיום זמן החניה והן מרכיבים צורניים שצוינו לעיל. כידוע, אין לנתק את התביעות במנותק מהאמור בתיאור ומן המתואר בשרטוטים (ע.א. 345/87הנ"ל בע' 65). מרכיב סיום שעת החניה נעדר מכרטיס החניה שקראנו לו הכרטיס החילופי ובפרטים צורניים בולטים הוא שונה מהכרטיס של המבקש כפי שפורט לעיל. מכאן שאין מנוס מדחיית הבקשה. המבקשת תשלם למשיבים הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 000, 3ש"ח + מע"מ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל. הפרת פטנטפטנטים