שיטת סכומי הביטוח

מהי שיטת סכומי הביטוח? בספרו ד"ר שחר ולר עומד על שיטת 'סכומי הביטוח'; "סעיף 59 (ד) מעניק זכות השתתפות למבטחת שנשאה ראשונה בתשלום תגמולי הביטוח כלפי מבטחות אחרות, ומחלק את האחריות ביניהן בהתאם לסכומי הביטוח. לכאורה, חלוקת הנטל בין המבטחות לפי יחס סכומי הביטוח היא רצויה, שכן מניחים שקיים יחס ישר בין סכום הביטוח לבין מי הביטוח שקיבלה כל אחת מהן;כפי שנראה, אין הדבר כך". ובהמשך ... "...חלקה של מבטחת נקבע בהתאם ליחס שבין סכום הביטוח שנקבע בפוליסה שלה לבין הסכום הכולל של סכומי הביטוח הקבועים בפוליסות הנוגעות בדבר." (ד"ר שחר ולר,חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, כרך שני ע"מ 209 סעיף 494) מלומדים בתחום הביטוח הכירו בבעייתיות שבשיטת סכומי הביטוח המעוגנת בסעיף 59 ד לחוק . "נמצא אפוא, ששיטת יחס סכומי הביטוח אינה צודקת, שכן היא מפלה לרעה וללא כל הצדקה את המבטח שביטח על הסכום הגבוה יותר. הפליה זו בולטת עוד יותר כאשר הנזק מכוסה על ידי כל אחת משתי הפוליסות" (דוד חשין עו"ד [כתוארו דאז], ביטוח כפל יתר, סעיף 59 לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א- 1981 , משפטים יב ע"מ 377, התשמ"ב ) וכן, "...דרך חלוקת הנטל שנקבעה בסעיף 59 (ד) בהתאם ליחס שבין סכומי הביטוח אינה רצויה;היא מבוססת על הנחה שלא תמיד מתקיימת בדבר יחס ישר בין דמי הביטוח לבין סכום הביטוח; היא אינה מתחשבת בשיעור החבות של כל מבטחת במקרה הקונקרטי והיא מתעלמת מהעובדה שסכום הביטוח הגבוה יותר נועד לכסות נזק גדול יותר ולא נועד ליטול חלק גדול יותר בנזק קטן. מוטב היה לחלק את הנטל שווה בשווה עד לסכום הביטוח החופף, ולחייב את המבטחת שביטחה בסכום הגבוה יותר בתשלום היתרה כולה". (ד"ר שחר ולר,חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 , כרך שני סעיף 494 ע"מ 211 ) עם זאת, בעוד שהמלומדים מבקרים את השיטה המעוגנת בסעיף 59 ד לחוק, אף בפסיקה מביעים חוסר נוחות עם השיטה אך עם זאת מודעים למגבלות החוק. אצטט מפי כבוד השופטת נאור בפסק דינה- בע"א 5464/00 פרץ ג.ג. מהנדסים בע"מ נ' קנין ע"מ 508-509 סעיף 42 "האם במקרה זה לא יהיה זה צודק יותר, גם לגבי פוליסת נכסים, להורות על שיטת חלוקה שווה? אכן, שיטת חלוקה כזו- אם תיושם - עשויה לרוקן מתוכן במידה לא מעטה את הסדרו של המחוקק בסעיף 59 (ד)". מדבריו של כבוד השופט חשין ; "צר לי , אך רואה אני עצמי כבול להוראת - החוק. הוראת סעיף 59 (ד) לחוק, הוראה בלתי ראויה היא, לדעתי, אך משהורנו החוק את שמורה הוא אותנו, מצווה היא שנכוף ראשנו לפניו והוא שלטון החוק ברשות השופטת" (בע"א 5464/00 פרץ ג.ג. מהנדסים בע"מ נ' קנין ע"מ 512) בניגוד לשיטה הרווחת , השיטה המשולבת סומנה כשיטה הרצויה- "בספרות המשפטית נטען כי השיטה ביותר לחלוקת הנטל בביטוח כפל של אחריות היא 'השיטה המשולבת'. לפי שיטה זו, החבות בין המבטחים מתחלקת שווה בשווה עד לתקרת האחריות המשותפת (סכום הביטוח הנמוך יותר), ואם הנזק עולה על תקרת האחריות המשותפת , על המבטח בסכום הביטוח הגבוה יותר לשאת לבדו בנזק העודף עד לגבול האחריות הקבוע בפוליסה. לכאורה, שיטה זו היא אכן ההוגנת ביותר, שכן היא מקיימת שוויון מלא בתחום החבות המשותפת, ואילו בתחום החורג מחבות זו נושא עול רק המבטח שקיבל בגינו תמורה". (ירון אליאס, דיני ביטוח , כרך ב' מהדורה שנייה , ע"מ 1293 -1294 ) לסיכום: הן בספרות המקצועית בתחום הביטוח והן בפסיקה כולם בדעה אחת ככל הנוגע לשיטת 'סכומי הביטוח'- כי המדובר בשיטה לא רצויה אשר לעיתים אף מובילה לתוצאות לא הוגנת, זאת ככל שהנטל מתחלק באופן מפלה ולא שוויוני. ביטוח כפלביטוח יתרפוליסה