התערבות בהחלטות טריבונל פנימי לאפשר לסיים לימודים לתואר

1. בקשה למחיקת תביעה על הסף. 2. התביעה היא למתן סעדים הצהרתיים: א. "להורות לנתבעת (המבקשת בהליך שבפני – לאפשר לתובע (המשיב בהליך הביניים) – לסיים את לימודי התואר לאנגלית" ב. "להורות למכללה (המבקשת) להכיר בכל הקורסים אותם סיים התובע במסגרת קורס הסמכה להוראת אנגלית ואשר בדרך כלל נוהגת להכיר בהם כקורסים אקדמאיים. (ראו: סעיף 57 לכתב התביעה)" 3. עיקרה של התביעה הוא הרצון של התובע להעביר החלטות אקדמאיות של המבקשת, תחת ביקורת שיפוטית, כך שבית המשפט יתערב בהן ויכיר בקורסים מסוימים, שהמשיב למד במסגרת קורס הסמכה להוראת אנגלית – כחלק בלתי נפרד מלימודיו לתואר באנגלית. 4. בקשת המחיקה שהמשיבה הגישה, נסמכת על שני אדנים: האחד – הסעד שהתובע/המשיב עתר לו מצוי מחוץ לגבולות השפיטות. השני – גם אם תמצי לאמר שהיחסים בין הצדדים הינם יחסים חוזיים – שבית המשפט מוסמך להדרש להם – הרי שבית משפט זה נעדר סמכות עניינית. על פי הנטען, כאשר הסעד ההצהרתי המבוקש מוסב על זכות שניתן להעריך את שוויה הכספי, תקבע הסמכות על פי סכום התובענה. כאשר לא ניתן להעריך את שוויה, על התובענה להידון בבית המשפט המחוזי מכח סמכותו השיורית. בענין זה, המבקשת הסתמכה על פסק דין בענין רע"א 7551/00 פוקס נ' קצנלבוגן פד"י נו (1) 253. ראו גם: גורן: סוגיות בסדר דין אזרחי מה' עשירית, עמוד 512. 5. סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג - 1973 קובע כי: "חוזה שלפיו ינתן ציון, תואר, פרס וכיוצא באלה, על פי הכרעה או הערכה של אחד הצדדים, או של אדם שלישי, אין ההכרעה או או ההערכה לפי החוזה -נושא לדיון בבית המשפט" בדברי ההסבר להצעת החוק, נאמר כי סעיף זה מגבש את ההלכה שנקבעה בפסק הדין ע"א 338/65 מדינת ישראל נ' קרסיאנסקי פד"י כ (2), 281. (להלן:"פרשת קרסיאנסקי"). ההנמקה המרכזית להוצאתה של ההכרעה, או ההערכה אל מחוץ לתחום השפיטות, נעוצה בעובדה, שמלאכת ההכרעה וההערכה מסורה לגוף אחר. בלשונו של השופט ברק: "סעיף 33... אינו אלא ביטוי לרעיון המקובל במשפט המינהלי, כי בית המשפט אינו מתערב בשיקול דעת מקצועי ואינו מחליף את שיקול הדעת המקצועי של הרשויות המוסמכות בשיקול דעת שלו" ראו: ע"א 838/87 שני נ' אוניברסיטת תל אביב פד"י מב (2) 380,382. ראו גם: ד. פרידמן ונילי כהן: "חוזים" כרך א' עמ' 332-343. (להלן: חוזים"). 6. המשיב צירף לכתבי טענותיו פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב בתיק ה"פ 23174-09-12. גם שם נושא הדיון היו טענות שהעלתה מי שהיתה המבקשת שם, נגד מוסד אקדמי. כב' השופט יונה אטדגי שדן באותה תובענה, פסע בתלם שנחרש עוד בפרשת קרסינאנסקי וקבע, כי יש לאבחן בין החלק הבלתי שפיט – הוא החלק של ההכרעה או ההערכה לבין החלק העובדתי שהוא שפיט לחלוטין. ראו:"חוזים", עמ' 333 הערת שוליים 52. בענין שנדון בפני כב' השופט אטדגי, הוא נדרש להכרעה עובדתית (פיסקה 8 לפסק הדין). על פי פסק הדין, ההכרעות אליהן נדרש, "אינן כלל בתחום ההכרעה או ההערכה "האקדמית" של המשיבה, אלא בתחום הפרוצדורלי והראייתי...". מכאן, שהגדרת נושא המחלוקת שם, הכניסה אותה אל תוך גדרי השפיטות. 7. הענין דנא שונה בתכלית. חוששני שבא כח המשיב נתפש לכלל טעות. הוא ריכז "חיציו" וטענותיו לענין היקף הקורסים, שעל פי הנטען, המבקשת לא הכירה בהם. אבל, "קריאה נכונה של המפה" מובילה למסקנה, שהבעיה הקשה שבפניה המשיב ניצב, היא הרחקתו מלימודים לתואר באנגלית – בשל צבר של כשלונות העולה, על פי התקנון של המבקשת, על המותר. רוצה לומר, שבצידה של מחלוקת בין הצדדים בדבר היקף החובות האקדמיות שעל המשיב לעמוד בהן – ושזו אולי מחלוקת עובדתית שפיטה – קיימת מחלוקת אחרת רבתי והיא – עד כמה, אם בכלל, על רקע כשלונותיו במספר גדול של קורסים, יש בידי המשיב להמשיך בלימודיו האקדמאיים לקראת תואר באנגלית. 8. א. המשיב העדיף לראות את "מחצית הכוס המלאה" ושם ומפנה שוב ושוב לציונים הטובים שקיבל בקורסים אחרים. אבל לימודים במוסד אקדמאי דומים מבחינה זו לליגה בכדורגל. הקבוצה יכולה לזכות במספר נצחונות, אבל בסופו של דבר, אחוז מסוים של הפסדים וכשלונות, עלולים לגרום להורדתה לליגה נמוכה יותר. במקרה כזה, אז אין בהצלחות אפילו נחמה פורתא. ב. המשיב אינו כופר בכך, שקיבל מכתב התראה מיום 15.06.09 שכותרתו: "הישגיך הלימודיים בהתמחות אנגלית". מכתב זה הוא סיכום של פגישה שנערכה בין מספר משתתפים ובהם המשיב עצמו. במכתב הזה, נאמר בין השאר ש: "הובהר לך שהישגיך, בחוג נמוכים ביותר... לאור הדברים הנ"ל, עליך להיות מודע לכך, שיתכן ולא תוכל לסיים את ההתמחות באנגלית". ג. בתאריך 06.09.10 (כלומר, בחלוף כ- 16 חודשים מאז המכתב הראשון) הודיעה המבקשת למשיב ש "מבדיקת ציוניך נמצא כי נכשלת במקצועות רבים בהתמחות בה אתה לומד. על פי תקנות הסטודנטים, סטודנט אשר נכשל בארבעה קורסים וצבר ארבעה "נכשלים", יופסקו לימודיו לאלתר". ד. המשיב ערער על החלטה זו ולבקשתו, התכנסה ביום 14.10.10 ועדת ערעורים. גם המשיב עצמו השתתף בדיון וניתנה לו זכות הטיעון. 9. מהאמור לעיל, ברור לחלוטין, כי הנושא שהובא להכרעה כאן, שונה לחלוטין מהנושא שהובא להכרעתו של כב' השופט אטדגי. כאן, בענין דנא, בית המשפט נדרש להעביר בביקורת שיפוטית החלטות מקצועיות של המוסד האקדמי. למצב זה בדיוק כוונה הוראת סעיף 33 לחוק ופשוט הוא בעיני , שהחלטות מסוג זה, הוצאו ממתחם השפיטות. 10. ב"כ המשיב טען בתגובה לבקשת המחיקה על הסף, שבית המשפט מוסמך להתערב בהחלטות של טריבונלים פנימיים. לצורך ביסוס הטענה, הוא נזקק לפסק הדין בענין ע"א 2211/96 כהן נ' כהן פד"י נ' (1) 629. גם בא כח התובע מסכים, שהתערבות של בית המשפט בהחלטות של טריבונלים פנימיים, מצומצמת רק לשני מקרים: ראשית, במקום שבו חרג טריבונל פנימי מסמכותו, ושנית, במקום שבו פגע טריבונל בעיקרי הצדק הטבעי. (שם בעמ' 634). מוזר בעיני, כיצד זה בא כח המשיב התעלם מדברים אחרים, שנאמרו באותו פסק דין כמעט באותה נשימה עם הדברים הקודמים. הכוונה להלכה ולפיה: בית המשפט לא יתערב בהחלטתו של טריבונל פנימי מקום שבו טעה אותו טריבונל בפירוש העובדות או בפירוש הדין ובלבד שאותה טעות אינה חמורה וכבדה במיוחד, כדי היותה שקולה לחריגה מסמכות..." (שם,שם) עוד יותר מוזרה בעיני טענתו של בא כח המשיב ולפיה: "המבקשת התנהלה באופן חריג וקיצוני תוך פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי..." (סעיף 49 לתגובה). הטענה בפירוט היא שהעברת המשיב שהינו מורה לאנגלית למחלקה ללימוד הוראת ערבית, הינה "עונש בלתי מידתי שניתן תוך פגיעה בכללי הצדק". אין לך טענה הרחוקה מהאמת מטענה זו. על טיעון זה נאמר: "אל תעש עצמך כעורכי הדיינין... (אבות א,ח). פירש רבי עובדיה מברטנורא: "כאותם אנשים שעורכים ומסדרים טענות בעלי הדין". כאמור לעיל, למשיב , נמסרה אזהרה על הסיכון שבהרחקתו מלימודים, יותר משנה קודם להרחקה בפועל. ניתן לו לערער על ההרחקה עצמה. זכות הערעור היתה אפקטיבית במובן זה, שקולו נשמע. (ראו: בג"צ 598/77 אליהו דרעי נ' ועדת השחרורים פד"י לב (3), 161. יתר על כן, כאלטרנטיבה להרחקתו מהלימודים, ניתנה לו האפשרות לעבור למסלול של לימודים של השפה הערבית. הנה כי כן, מחווה של רצון טוב כלפי המשיב, שנעשתה רק כדי למנוע הרחקתו מהלימודים – פורשה על ידו "כפגיעה בעיקרי הצדק הטבעי" והיו עינינו רואות ואוזנינו שומעות – והיינו כלא מאמינים. הדברים שלעיל, מוסבים על השאלה מתי יתערב בית המשפט – (והשאלה היא כמובן מהו בית המשפט המוסמך) – בהחלטות פנימיות של טריבונלים. דברים אלה שנאמרו, הם כמובן מעבר לצורך. התערבות בית המשפט מניחה שפיטות, והרי אמרנו כבר, שהתחום שבו מתבקשת ההתערבות, איננו שפיט. אבל, אפילו היה שפיט, ואפילו בית משפט זה היה מוסמך לדון בהתערבות כזו, ואפילו ההחלטה היתה של טריבונל פנימי ( והיא אינה כזו) -עדיין לא היה מקום להתערב בהחלטות המבקשת. נמצא לנו, שדין הבקשה להתקבל ודין התביעה להמחק על הסף. נוכח תוצאה זו, איני נדרש לשאלת הסמכות העניינית (השונה כמובן משאלת השפיטות). המשיב נזקק לפסיקה רבה כדי לבסס את טענתו שמחיקה על הסף, מחייבת זהירות יתירה. אכן, מחיקת תובענה על הסף, יוצרת מציאות קשה עבור התובע שלכאורה אינו "זוכה ליומו בבית המשפט". אבל, השתכנעתי שבנסיבות הענין – זו ההחלטה הנכונה שלא ניתן להמנע ממנה. הוצאות: אכן זכותו של בעל דין להלחם על עקרונותיו "עד הסוף". אבל "במלחמה" כזו, עליו לדעת ולהבין, שבצד הסיכוי, קיים גם סיכון, והסיכון אינו רק שעמדתו לא תתקבל, אלא, שיהא עליו לשלם מחיר כלכלי הנלווה לדחיית עמדתו. התנהלותו של המשיב ראויה לביקורת. במקרה דנא, המשיב ניהל את עניינו נגד המבקשת באמצעות עורך דין מסוים, ואחר כך באמצעות עורך דין אחר. הוא לא קיבל את עמדת המבקשת וחזר ותקף אותה פעם ועוד פעם, שוב ושוב, באותם נימוקים שכבר נדחו. גם בהליך זה, ניתנה לו האפשרות לשקול עמדתו והובהרו לו הסיכונים הכרוכים בבירור הבקשה למחיקה על הסף. אף שלכאורה היה מקום לפסוק הוצאות ממשיות וריאליות – הרי שמטעמים של חסד בלבד, אני קובע שהמשיב ישא בהוצאות המבקשת בסכום של 8,000 ₪ בלבד. טריבונל פנימיהשכלה גבוהה