מחלוקת לגבי תשלום אגרת פתיחת תיק ושכ"ט עורך דין בהוצאה לפועל

בפני התנגדות לביצוע תובענה. ההתנגדות מבוססת על הטענה כי המבקש פרע את החוב למשיבה. אין מחלוקת בין הצדדים כי קרן החוב שולמה על ידי המבקש ולמעשה המחלוקת בין הצדדים הינה בדבר תשלום אגרת פתיחת תיק הוצאה לפועל ושכר טרחת עורך דין שנפסק מיד עם פתיחת התיק. המבקש נחקר על תצהירו ואישר כי דבר קיומו של החוב הודע לו וכי קיבל את ההתראה טרם פתיחת תיק ההוצאה לפועל. על מנת שהתנגדות תתקבל על המבקש לגלות הגנה אפשרית כנגד התביעה כאשר בית המשפט אינו בוחן את טיב ראיותיו של המבקש או כיצד יוכיח את טענותיו, אלא יוצא מנקודת הנחה כי טענותיו נכונות ובוחן האם יש בהן כדי לגלות הגנה כנגד התביעה. לאור העובדה כי בית המשפט אינו בוחן את טיב הראיות של המבקש, על המבקש להיכבד ולהיכנס לפרטי ההגנה ואין הוא יכול להסתפק בהעלאת טענות סתמיות וכלליות. במקרה שבפני כאמור אין מחלוקת בין הצדדים כי קרן החוב נפרעה אולם המבקש טוען בתצהירו באופן כללי כי פרע את מלוא החוב מבלי להתייחס לעצם המחלוקת שהיא תשלום הוצאות פתיחת התיק ושכר טרחת עורך הדין. המבקש אינו מפרט בתצהירו מתי שילם את קרן החוב ומדוע הוא סבור כי די בתשלום קרן החוב כדי לפרוע את מלוא החוב בתיק ההוצאה לפועל. המבקש אף אינו טוען כי שילם את החוב טרם פתיחת תיק הוצאה לפועל על אף שהדבר אינו שנוי במחלוקת, אולם יש לכך חשיבות לעניין החבות בהוצאות ובשכר טרחת עורך הדין. עמדת המשיבה כפי שהובעה בסיכומי בא כוחה בהסתמך על המסמכים שהוצגו ועל הנתונים שאינם שנויים במחלוקת היא כי יש לדחות את ההתנגדות ועל המבקש לשלם את מלוא החוב הנותר בתיק ההוצאה לפועל לאחר פירעון הקרן וזאת מאחר ושילם את החוב לאחר שחלף מועד ההתראה והודיע על התשלום במועד שלא היה בו כדי למנוע את פתיחת תיק ההוצאה לפועל. בהעדר הפירוט הדרוש בתצהיר, מקובלת עלי עמדת ב"כ המשיבה כי יש לדחות את ההתנגדות שכן כאמור ככל שהמבקש סבר כי אינו חב בתשלום ההוצאות ושכר הטרחה היה עליו להסביר מדוע ולהראות כיצד היה בתשלום כדי לייתר את פתיחת התיק נגדו, אולם המבקש לא עשה כן. משכך, ומשנוכחתי כי פרק הזמנים בין הודעת התשלום לבין פתיחת תיק ההוצאה לפועל לא היה בו כדי להביא לידיעת המשיבה אודות הפירעון ומניעה לפתוח את התיק, למעשה נסתרה גרסתו של המבקש כי פרע את מלוא החוב ולמעשה התברר כי נפרעה רק הקרן ולא התגלתה הגנה לגבי היתרה מעבר לקרן. סיכומו של דבר, אני דוחה את ההתנגדות ומחייבת את המבקש בהוצאות הבקשה בסך 1,000 ₪. ככל שעוכבו הליכים בתיק הוצאה לפועל מורה על החייאת הליכים. עורך דיןהוצאה לפועלאגרהשכר טרחת עורך דין