הסכם רוטציה לראשות העיר

דוגמא לפסק דין בנושא הסכם רוטציה לראשות העיר:  השופטת א' פרוקצ'יה:   1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים (כב' השופט ישעיה) בו דחה את עתירתו של המערער שנועדה לאכוף הסכם רוטציה בינו לבין המשיב 3 לענין כהונה כסגן ראש עיר בראש העין.   2. בבחירות המקומיות בראש העין שהתקיימו ביום 10.11.98 זכתה סיעת "נצח ישראל" אשר בראשה עמד המערער למנדט אחד במועצת העיר. סיעת ש"ס בראשות המשיב 3 זכתה אף היא במנדט אחד. ראש העיר, המשיב 2, נבחר כראש עיר בסיבוב שני של הבחירות ביום 24.11.98.   לקראת הסיבוב השני של הבחירות הסכימו סיעות ש"ס ו"נצח ישראל" להתאחד ולפעול במשותף לבחירתו של המשיב 2 כראש עיר. המשיב 2 התחייב מצדו בהסכם קואליציוני שנחתם בין סיעתו ("ראש העין בתנופה") לבין סיעות ש"ס ו"נצח ישראל" למנות סגן ראש עיריה אחד בשכר מטעם שתי הסיעות המאוחדות הללו (מע/4).   בהסכמי רוטציה בין המערער לבין משיב 3 הוסכם על חילופי תפקידים בכהונת סגן ראש העיר בשכר שהוקצה לסיעותיהם המאוחדות ( מע/5 ו-מע/6). בהסכם מיום 16.12.98 הוסכם על רוטציה בכהונת סגן ראש עיר בשכר בין המערער למשיב 3 באופן שהמשיב 3 יכהן ב-28 החודשים הראשונים לכהונת המועצה ואילו המערער יכהן בתפקיד זה לאחר תום כהונתו של משיב 3 וכהונתו לא תפחת מ-28 חודשים. הסכם הרוטציה אושר פה אחד במליאת מועצת העיר בישיבתה הראשונה לאחר הבחירות ב-16.12.98 וזה נוסח החלטתה (מע/8): (פרוטוקול, עמ' 6):   "הוחלט לאשר פה אחד את מינוי נציג סיעת ש"ס מר חנניה צפר כסגן ראש העיר בשכר, לתקופה שלא תפחת מ-28 חודש. מינויו של נציג "נצח ישראל" מר עוזי אשוואל כסגן ראש עיר בשכר לתקופה שלא תפחת מ-28 חודשים, הכל בהתאם למפורט בהסכם הרוטציה המהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו. הזכות לשכר לסגנים הנ"ל תפקע מאליה עם נטילת הסמכויות שהואצלו על ידי ראש העיר".   3. על פי ההסכם והחלטת המועצה, אמור היה המשיב 3 לסיים את כהונתו כסגן ראש עיר בשכר ביום 22.5.01 וממועד זה אמור היה המערער להתחיל בכהונתו ולשמש בתפקיד זה עד תום הקדנציה של המועצה ב-28.10.03. בהגיע מועד חילופי התפקידים, סירב המשיב 3 לכבד את התחייבותו, לא העביר את התפקיד למערער, והמשיך לכהן בתפקידו בשכר עד היום. המערער פנה לראש העיר ולשר הפנים בענין זה אך ללא הועיל. כן הוגשה עתירה לבג"צ ביום 11.9.01 (בג"צ 7146/01) בנושא אכיפתו של הסכם הרוטציה, אולם עתירה זו נמחקה והצדדים הודרכו לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים בנושא עתירה זו.   4. המערער הגיש את עתירתו לבית המשפט לעניינים מנהליים ביום 19.5.02 ובה עתר לקבל סעד שעיקרו - כיבוד הסכם הרוטציה ומתן הצהרה כי ביום 22.5.01 פקעה כהונתו של משיב 3 כסגן ראש עיר בשכר וממועד זה הפך הוא סגן ראש עיר ללא צורך בפעולה נוספת של מועצת העירייה. כן ביקש הכרעה בעניין זכאותו לשכר רטרואקטיבי מתחילת כהונתו על פי ההסכם וסעד המורה למשיב 3 להחזיר את כל הכספים שקיבל כסגן ראש עיר החל מהמועד בו פקעה כהונתו ואילך.   5. בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את העתירה מטעמי שיהוי בהגשת עתירתו. על פי קביעתו, מיום 22.5.01 - מועד חילופי התפקידים על פי הסכם הרוטציה - קמה למערער עילת התביעה, ורק שנה לאחר מכן הגיש את עתירתו. בתנאים אלה סבר בית המשפט כי אין להיזקק לעתירה, מה גם שסבר כי הבחירות לרשויות המקומיות בפתח ובמסגרתן ייבחרו ממילא ממלאי התפקידים בעירייה, לרבות סגני ראש העיר החדשים.   6. המערער משיג על קביעות בית המשפט קמא, וטוען כי לא היה מקום לדחיית עתירתו מחמת שיהוי וכי על פי הילכת בית המשפט בעניין חורפיש (עע"ם 5042/01 זיד נ' חורפיש, פד"י נו(3) 865) דין עתירתו להתקבל.   7. במהלך הדיון, ובעקבות הצעותינו, הסכימו המשיבים 1 ו-2 וכן משיב 3 כי יתבצע בפועל ולאלתר הליך של חילופי תפקידים בין המערער למשיב 3, באופן שהמשיב 3 יפנה את מקומו והמערער יתחיל בתפקידו כסגן ראש עיר בשכר באופן מיידי. המערער מסכים לכך, אולם עומד על כך כי בד בבד עם תחילת מילוי תפקידו תינתן הצהרה שיפוטית לפיה מועד תחילת כהונתו על פי הסכם הרוטציה ועל פי החלטת מועצת העיר חל ביום 22.5.01. כן הוא מבקש לפסוק לו את הוצאות הערעור. אשר לענין השכר, הסכים המערער כי מאחר שטרם מוצו ההליכים המוקדמים אצל הרשויות בנושא זה, אין מקום למתן הכרעה שיפוטית בנושא זה בשלב זה אולם ביקש כי יופקד סכום כסף להבטחת תביעתו העתידית לשכר רטרואקטיבי מתחילת מועד כהונתו על פי ההסכם.   8. במרץ 2002 ניתן פסק הדין בבית משפט זה בפרשת חורפיש. בפרשה זו עמדה לדיון שאלת תוקפו המשפטי של הסכם רוטציה למינוי שני סגני ראש עיר בזה אחר זה, שעיקריו דומים להסכם העומד לפנינו במקרה זה. בית המשפט באותו ענין קבע כי הסכם רוטציה מסוג זה הינו הסכם פוליטי בעל נפקות משפטית ואכיף בבית המשפט; כן הודגש באותו ענין כי פיקוח שיפוטי על הסכם כזה חשוב לצורך שמירה על יציבות   השלטון המקומי בישוב, והוא חיוני לשם "חיזוק האימון במערכת השלטון המקומי והבטחת השמירה על יחסים הוגנים בהנהגה הציבורית" (שם, פסקה 14). עוד נקבע שם כי הסכם רוטציה כזה עולה בקנה אחד עם הוראות חוק הרשויות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975 ולכן יש לכבדו ולאכפו. גם במקרה שלפנינו אנו סוברות כי מדובר בהסכם רוטציה תקף מבחינה משפטית, שלא דבק בו פסול, הוא עומד במבחני החוק, באמות מידה חוקתיות, מתיישב עם מושגי תקנת הציבור, ויש לכבדו ולקיימו.   9. בדומה להילכת חורפיש, גם בענייננו היוותה החלטת מועצת העיר משום אישור להסכם הרוטציה באופן השקול להליך בחירה כדין של שני הסגנים מראש, אגב פיצול הכהונה ביניהם לשתי תקופות במהלך כהונתה של מועצת העיר. מכאן, שהליך אישור ההסכם והחלטת המועצה כאמור מייתרים צורך בהחלטה נוספת של מועצת העיר כדי להכשיר את תחילת כהונתו של המערער. על פי הסכם הרוטציה והחלטת המועצה נבחר המערער לתפקיד סגן ראש עיר בשכר כבר בהחלטת המועצה ביום 16.12.98 אלא שמועד כניסתו לתפקיד נועד לחול ביום 22.5.01, וזאת בלא צורך בפעולה נוספת כלשהי לשם מתן תוקף לתחילת כהונתו.   לאור האמור, ובהסכמת המשיבים, יתבצע חילופי התפקידים לאלתר, באופן שהמשיב 3 יפנה מקומו למערער באופן מיידי.   10. אשר לשכר ולתנאים כספיים שונים, אותם תבע המערער, מוסכם עליו כי ענין זה מחייב בירור ומיצוי מוקדם אצל הרשויות המוסמכות ואין הוא בשל בשלב זה להכרעה שיפוטית. לפיכך אנו לא נחליט בענין זה במסגרת הליך זה, ואיננו רואים אף מקום לבקשת המערער להורות על הפקדת ערבות להבטחת דרישתו לשכר רטרואקטיבי.   11. לאור האמור, אנו מחליטות לקבל את הערעור, לבטל את פסק דינו של בית המשפט המחוזי, ולהורות כי הסכם הרוטציה לגבי כהונת סגן ראש עיר בשכר בראש העין ייאכף באופן שחילופי התפקידים בין המשיב 3 למערער יתבצעו באופן מיידי.   המשיבים ישלמו למערער את הוצאותיו בבית המשפט המחוזי ובערכאת הערעור בסכום כולל של 30,000 ₪.  הסכם רוטציהחוזה