תביעה ייצוגית בנושא פגיעה ברגשות הדת בתכנית טלוויזיה

תביעה ייצוגית בנושא פגיעה ברגשות הדת בתכנית טלוויזיה בית המשפט המחוזי בירושלים (כבוד השופטת ג' כנפי-שטייניץ) הורה ביום 16.10.2012 על דחיית בקשת המערערים לאישור התובענה שהגישו כתובענה ייצוגית. עניינה של הבקשה מתמקד בקטעי שידור מתוך פרק של תוכנית הטלויזיה "האח הגדול" בו נצפו משתתפי התוכנית מתווכחים על כוונת אחת המשתתפות להכניס את ספר התנ"ך לחדר השירותים על מנת לקרוא בו. לטענת המערערים בתובענתם, יש בשידור הקטעים האמורים משום פגיעה חמורה וקשה ברגשות הדת שלהם ושל הקבוצה שאותה הם מבקשים לייצג, המקימה להם עילות נזיקיות של רשלנות ושל הפרת חובה חקוקה. המערערים עתרו כאמור לאשר התובענה כתובענה ייצוגית, להגדיר את הקבוצה המיוצגת ככוללת כל היהודים שספר התנ"ך מקודש להם ואשר צפו בתוכנית, לאסור על שידורים חוזרים של הקטעים הנ"ל ולפסוק לקבוצה המיוצגת פיצויים בגין עוגמת נפש בסך של 912 מיליון ש"ח. הצדדים הסכימו בהליך קמא כי הדיון יפוצל באופן שתחילה תידון טענת המשיבות כי הביטויים מושא התובענה חוסים תחת ההגנה של חופש הביטוי. עוד הוסכם כי ככל שבית המשפט קמא יקבל את טענת המשיבות, תידחה הבקשה לאישור. בית המשפט המחוזי קבע כי גם אם אכן יש בקטעי השידור האמורים משום פגיעה מסויימת ברגשות הציבור (או, למצער, ברגשות חלק ממנו), אין הפגיעה חוצה את גבול המותר באיזון שבין חופש הביטוי לבין פגיעה ברגשות הציבור. בית המשפט המחוזי פסק - תוך הסתמכות על ההלכה הפסוקה - כי קטעי השידור האמורים אינם נופלים בגדרם של אותם מקרים חריגים שבהם הפגיעה ברגשות הציבור היא כה קשה, עד כי אין להגן עליהם. נוכח כל האמור לעיל ובגדרי ההסכמה הדיונית האמורה, נקבע כי לא קיימת אפשרות סבירה שהשאלות העולות בתובענה תוכרענה לטובת הקבוצה ודין הבקשה לאישור להידחות. לאחר ששמענו את טיעוני באי כוח המערערים בדיון לפנינו, הגענו לכלל מסקנה כי אין מקום לדחות את הממצאים שנקבעו על ידי בית המשפט המחוזי - הגם שכמוהו אף אנו חשים כי רגשות המערערים נפגעו בשל קטעי השידור הנ"ל - וממצאים אלו אף תומכים במסקנה המשפטית אליה הגיע. בנוסף, לא מצאנו כי נפלה בפסק הדין טעות שבחוק. בנקודה זו ראוי להזכיר כי עסקינן בויכוח מילולי אודות הכנסת ספר התנ"ך לחדר השירותים, ולא בהכנסתו ממש. אשר על כן, אנו דוחים את הערעור מכוח סמכותנו על פי תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. המערערים ישאו בהוצאות המשיבים בערעור, על הצד הנמוך, בסך 10,000 ש"ח.טלויזיהתביעה ייצוגיתדת