משפט חוזר עקב "ראיות חדשות"

משפט חוזר עקב "ראיות חדשות" באשר לעילת הראיות החדשות (סעיף 31(א)(2)), הובהר בפסיקה כי בקשה למשפט חוזר איננה זירה ערעורית. בשל כך אין מקום, בדרך כלל, להעלות במסגרת בקשה כזו טענות ערעוריות מובהקות, למשל טענות כנגד ממצאים עובדתיים שנקבעו בערכאה הדיונית ואומצו בערכאות הערעור (מ"ח 5765/13 ברקאי נ' מדינת ישראל, פסקה 10 (12.1.2014)). כמו כן הודגש כי על הראיות החדשות להיות בעלות "אמינות לכאורית המצדיקה שקילתן מחדש לצד מערכת הראיות שעמדה לעיניי בתי המשפט שדנו בעניין ושעל בסיסה נפסק" (מ"ח 6/84 מאמא נ' מדינת ישראל, פ"ד לח(3) 498, 501-500 (1984)). במילים אחרות: אין די בהעלאת טענה עובדתית, או בהצגת הראיות החדשות. יש להוכיח כי הראיות החדשות הן בעלות משקל מספיק שיצדיק ביטולו של ההליך שנסתיים. שיקול נוסף שנקבע בפסיקה עניינו חלוף הזמן: הצגת ראיות שניתן היה להציג במשפט, זמן רב לאחר סיומו, ובלא טעם סביר לאי-הצגתן עד כה - עשויה לעורר חשש ביחס לאמינות הראיות, ומגבירה את המשקל שיש להעניק לאינטרס סופיות הדיון (מ"ח 7724/05 מאייר נ' מדינת ישראל, פיסקה 11 (11.2.2006); מ"ח 434/13 פלוני נ' מדינת ישראל, פיסקה 18 (28.7.2013)). כמו כן, אף ריבוי הליכים קודמים עשוי להוות שיקול של ממש לחובת המבקש (מ"ח 7230/03 הלפרין נ' מדינת ישראל, פסקה 9 (7.10.2003); מ"ח 5431/10 קורדובה נ' מדינת ישראל, פסקה 11 (1.09.2011)). ראיותראיות חדשותמשפט חוזר