צד להסכם בוררות המבקש לתבוע צד ג' שאינו חתום על הסכם בוררות

צד להסכם בוררות המבקש לתבוע צד ג' שאינו חתום על הסכם בוררות לפי ההלכה שנקבעה ברע"א 985/93 אלרינה אינווסטמנט קורפוריישן נ' ברקי פטה המפריס (ישראל) בע"מ, פ"ד מח(1) 397 (1993) שם נדון סעיף 5 לחוק, כאשר צד להסכם הבוררות מבקש לתבוע צד נוסף שאינו חתום על הסכם הבוררות, יש לבחון אם קיימת נחיצות דיונית ונחיצות מהותית בקיום הליך אחד בבית המשפט. הנחיצות הדיונית משמעה כי מדובר ב"צירוף של אמת" להבדיל מצירוף צד להליך במטרה להתחמק מהבוררות (שם, בעמ' 402). הנחיצות המהותית עניינה החשש מפני קביעת ממצאים, מסקנות או תוצאות סותרים בשני ההליכים, באופן העלול לפגוע ביכולתו של התובע לזכות בסעד אפקטיבי (ראו גם: רע"א 3925/12 רונן נ' כהן (17.6.2013); אוטולנגי, בעמ' 310-309). בית משפט קמא התייחס לנקודה זו, בקבעו כי במקרה דנן קיימת נחיצות דיונית, שהרי אין חולק שצירופם של נתבעים נוספים אינו צירוף מלאכותי. הסכם בוררותבוררותיישוב סכסוכיםחוזה