נטען כי תיק מידע מהעירייה לא מכיל את כל הדרוש (מסמכים חסרים)

נטען כי תיק מידע מהעירייה לא מכיל את כל הדרוש (מסמכים חסרים) א. המחלוקת בין הצדדים עניינה תוכנו של תיק המידע הנמסר על-ידי העיריה על פי הדין, שלשיטת המערערים חסר נושאים שונים ולטענת המשיבים - בראש וראשונה העיריה - לא כן. ברקע העתירה המינהלית שהוגשה לבית המשפט קמא יחסי שכנות לא טובים שהם המשך היסטורי ליחסי שכנות מעין אלה, לרבות התדיינויות משפטיות, בין המערערים לקודמיהם של המשיבים 3-2. ב. בית המשפט קמא ניתח את הוראת סעיף 145 (א1) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 המורה כי הרוצה להגיש בקשת היתר, יגיש בקשה "לקבלת מידע שפרטיו דרושים לעניין ההיתר...". כן נדרש בית המשפט המידע הנמסר לפי סעיף 158טז לחוק תקנות התכנון והבניה (מידע נדרש להיתר), תשנ"ב-1992. בית המשפט אמנם לא שלל את זכות העמידה של המערערים, אך ציין כי זיקתם לתיק המידע משנית יחסית, שכן מבקשי ההיתר הם המשיבים 3-2, והנושא טרם נדון כדבעי במוסדות התכנון כך שהעתירה מוקדמת. מכל מקום, בית המשפט סבר כי תיק המידע שניתן במקרה דנא כלל את כל הפרטים הנדרשים, ומבקשיו עצמם (משיבים 3-2) אינם טוענים נגדו; וכאמור, העתירה מקדימה את זמנה, ותבוא שעתן של התנגדויות לבקשת היתר שתוגש, ויומם של המערערים יינתן להם. על כן נדחתה העתירה והושתו הוצאות בסך 70,000 ₪ לטובת משיבה 1 ו-10,000 ₪ לטובת משיבים 3-2. ג. בערעור נטען, כי אין תיק המידע מכיל את כל הדרוש, שכן החומר המצוי בו ניתן לצפיה באינטרנט, ומה שחסר הוא מידע רלבנטי ספציפי לגבי הנכס בו מדובר, לרבות עמדת המשיבה 1 לגבי תוספות בניה המבוקשות על-ידי המשיבים 3-2. נטען - בין השאר - גם לגבי ההוצאות. ד. המשיבים כולם תומכים בפסק דינו של בית המשפט קמא, תוך הדגשה מטעם המשיבים 3-2 כי מייד עם הזמנת תיק המידע על-ידיהם פנו המערערים בעתירה, בעוד שבקשה להיתר לא הוגשה כלל. המשיבה 1 טוענת, שאין החוק והתקנות דורשים מתן פרטים ספציפיים מעבר למה שניתן בתיק דנא; לא כל שכן שאין על המשיבה 1 לכלול בתיק את עמדתה לאשר עתיד להתבקש על-ידי המשיבים 3-2 בבקשת היתר. ה. איננו רואים מקום להיעתר לערעור, ורואים אנו זאת בגדרי תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984. יתכן, מבלי שניטע מסמרות, כי ניתן לרענן את תוכנו הסטטוטורי של תיק המידע, להתאמה להתפתחויות טכנולוגיות למשל, אך בודאי אין מקום לכלול בו בכל מקרה עמדות מצד הרשות כלפי ביצה שטרם נולדה ונמצאת בראשית ראשיתו של בישולה, קרי, בנידון דידן כלפי בקשה להיתר שלא הוגשה. לא כל שכן, כאשר כל שנעשה מטעם המשיבים 3-2 הוא בקשת תיק מידע, ותמהנו מאוד אם זהו השלב, שבו על המערערים המתעברים על ריבם העתידי, לפתוח במלחמת מנע. ו. איננו נעתרים איפוא לערעור. המערערים ישלמו למשיבה 1 שכר טרחה בסך 8,000 ₪ ולמשיבים 3-2 בסך 15,000 ₪. עירייהמסמכים