הספקת מים בתעריף ביתי למכלאה כאשר העדר במרעה

הספקת מים בתעריף ביתי למכלאה כאשר העדר במרעה בית המשפט העליון פסק כי: בהסתמך על תקנה 462 לתקנות סדר הדין האזרחי, קביעות בית הדין בדבר אמות המידה שעל המדינה להפעיל, בקשר להספקת מים בתעריף ביתי למכלאה כאשר העדר במרעה, מבוטלות בזאת.מיםענף הבקרמרעהבעלי חיים