התארגנות ראשונית במקום עבודה

התארגנות ראשונית במקום עבודה 1. במקרים של התארגנות ראשונית במקום עבודה בו אין ארגון עובדים יציג נקבע כי יש להקל ביישום אמות המידה המשמשות לקביעת יחידת המיקוח ולהבחין בין מקרה כזה לבין מקרה של פיצול יחידת מיקוח במקום עבודה מאורגן, וזאת על מנת שהעובדים יוכלו לממש את זכותם הבסיסית להתארגן. 2. בעניין מחסני חשמל דן בית הדין הארצי באמות המידה לקביעת יחידת המיקוח בהתארגנות ראשונית במקום העבודה וקבע כי יש להגמיש ולהקל בקביעת יחידת המיקוח בתקופה זו. ובלשונה של סגנית הנשיא השופטת וירט-ליבנה: "... הכלל המשפטי הרצוי בקביעת גבולות יחידת המיקוח.... מחייב גישה שמביאה לידי ביטוי יתר גמישות והקלה בקביעת יחידת המיקוח במקרה של התארגנות ראשונית במקום העבודה, כך שתתאפשר במקרים המתאימים חריגה מהכלל של יחידת המיקוח התעשייתית-מפעלית ותיקבע יחידת מיקוח קטנה יותר, על מנת שיתאפשר לממש את זכות ההתארגנות. במסגרת זו, כאשר מבקש ארגון עובדים להכיר ביחידת מיקוח מסוימת אשר נראית על פני הדברים כפיצול של יחידת המיקוח התעשייתית-מפעלית, ייבחן יישומם של הכללים ה'רגילים' שנקבעו לעניין זה (כפי שסוכמו בפסקה 16 לפסק דין אקרשטיין) באופן גמיש ומקל. גישה זו מבטאת את נקודת האיזון הרצויה במקרה של התארגנות ראשונית, אשר לפיה, בדרך כלל, תגבר זכות ההתארגנות של העובדים על פני זכות הקניין של המעסיק וזכותו לנהל את עסקו כראות עיניו, וכל זאת תוך בחינת כל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. ויודגש, כי אין הכוונה ליצור יחידות מיקוח בלתי הולמות ומלאכותיות אשר משקפות הבדלים דקים עד בלתי נראים בין קבוצות עובדים שונות אצל אותו מעסיק. בבחינת נסיבות כל מקרה, תידרש מידה מסוימת של אינטרסים משותפים של קבוצת עובדים ושוני מסוים של אותה קבוצת עובדים גם בהיבט הארגוני-ניהולי, אך תוך קביעת אמת מידה מקילה יותר, ושימת דגש על כך שבנסיבות של התארגנות ראשונית, ההיבט של האינטרסים המשותפים יהא חשוב ומכריע יותר מההיבט הארגוני-ניהולי. עם זאת, כל מקרה ייבחן על פי נסיבותיו, ההקשר המפעלי, מכלול מאפייני ההעסקה של קבוצת העובדים אשר מבקשת ליצור את יחידת המיקוח במפעל, וההשלכות הצפויות של קביעת יחידת המיקוח על העובדים והמעסיק". לסיכום, בהתאם לפסיקה יש להגמיש את הכללים בעת קביעת יחידת מיקוח בהתארגנות ראשונית ובמקרים מתאימים לחרוג מקביעת יחידת מיקוח תעשייתית-מפעלית, וזאת על מנת שלא לסכל את זכות ההתארגנות של העובדים.ארגון עובדים