האם חייבים לגלות גם מסמכים "לא רלוונטיים" במסגרת תביעה ?

האם חייבים לגלות גם מסמכים "לא רלוונטיים" במסגרת תביעה ? 1. התובע, שהיה אב בית במעון ראש הממשלה, הגיש תביעה לתשלום פיצוי בין היתר בגין העסקה פוגענית, ובשל הפרת הבטחה מינהלית כי יקבל מעמד של עובד מדינה . ביום 9.7.14 התקיים דיון מוקדם ולאחריו ניתנה החלטה על הגשת תצהירים. התובע הגיש תצהיר מטעמו ביום 30.10.14 והתיק נקבע להוכחות ליום 8.1.15. שני הצדדים הגישו בקשות לגילוי מסמכים ספיציפיים, והתובע הגיש גם בקשה לזימון עדים ולקבלת הוראות דיוניות. בקשות אלה הינן מושא החלטה זו. 2. תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) קובעת כך: " (א) בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות" (ההדגשה הוספה- ד.פ.). תקנה זו מטילה חובה על שני הצדדים להליך המשפטי לגלות את המסמכים המצויים בידיהם, כדי "להגשים את התכליות של גילוי האמת, עשיית צדק בהליך השיפוטי וייעול הדיון מעצם ניהולו 'בקלפים גלויים'" (עע (ארצי) 22749/09/10 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נגד טלי אורן בלזר, ניתן ביום 27/01/2011; להלן - פרשת טבע). עם זאת, החובה הינה לגלות רק מסמכים הרלבנטיים להליך. לצורך מתן מענה לשאלה אלו מסמכים רלבנטיים להליך נקבע מבחן כפול: "המבחן שנקבע לצורך כך הוא מבחן כפול - ראשית האם קיימת 'זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי' (ההיבט הצר), ושנית מהי מידת תרומתו של הגילוי לקיומו של 'דיון יעיל' בהתחשב בכלל נסיבות ההליך (ההיבט הרחב) - לרבות מהות הסעד המבוקש בהליך ומידת הפגיעה במבקש ככל שהמידע לא יימסר לו (פסק דינה של השופטת (כתוארה אז) נילי ארד בע"ע 494/06 מדינת ישראל, נציבות המים - קלרה אבנצ'יק, מיום 28.3.07; להלן - עניין אבנצ'יק; ע"ע 129/06 טמבור בע"מ - אברהם אלון, מיום 7.5.2006)". אף אם יתברר כי המסמכים המבוקשים רלבנטיים להליך אין די בכך. יש לבחון את הרלבנטיות של המסמכים אל מול קיומם של אינטרסים אחרים, ובמיוחד כאלה של צדדים שלישיים, שאינם צד להליך, והמצדיקים את מניעת הגילוי או צמצומו, ונקבעו אמות המידה לפיהן יש לאזן בין זכותו של תובע לקבל מסמכים שיסייעו לו בהוכחת תביעתו לבין הפגיעה בפרטיותם של צדדים שלישיים שאינם צד להליך (עע (ארצי) 28222/05/10 מכתשים מפעלים כימיים בע"מ נגד יהודה פלצ'י, ניתן ביום 21.09.2010). לאורן של הלכות אלה ייבחנו הבקשות שלפני. 3. הבקשה לגילוי מסמכים ולמסירת פרטים המדינה מבקשת לקבל לידיה פרטים ביחס למסמכים שהוגשו וכן את המסמכים המפורטים להלן: השלמת פרטים בנוגע לתמלול ההקלטה שצורף כנספח ב' לכתב התביעה, וכן את ההקלטה במלואה; כל הקלטה, הסרטה או צילום שיש בידי התובע; רשימת של 29 עובדים שעזבו את מעון ראש הממשלה (להלן - המעון), כפי שטוען התובע (סעיף 37 לתצהירו, סעיף 39 לכתב התביעה); העתק מחוזי שכירת דירה במודיעין ובעפולה, קבלה על ביצוע הובלה מעפולה למודיעין ובחזרה, העתק תלושי השכר של אשת התובע וכן העתקי תלוש השכר של התובע מהמועד בו סיים את העבודה במעון ועד עתה וכן תלושי שכרו בתקופה הרלבנטית לתביעה.המדינה ציינה כי כל המסמכים רלבנטיים לתביעה ולהוכחת טענותיה. 4. במענה לבקשה זו הודיע התובע כי כל המסמכים שהתבקשו ומצויים בידיו הועברו למדינה למעט שניים: האחד- רשימת העובדים שעזבו את המעון. בעניין זה ממתין התובע להחלטת בית הדין כיצד יש להגיש את הרשימה הנ"ל מבלי לפגוע בפרטיותם של העובדים. השני - תלושי שכר של רעייתו שאינם רלבנטיים לתביעה, שכן לא התבקש כל סעד בשל הפגיעה בהכנסותיה. 5. משהגיש התובע לנתבעים את רוב המסמכים מתייתר הצורך לדון בבקשה לגילוי מסמכים אלה. מקובלת עלי במלואה טענת התובע כי אין מקום לחייבו להגיש את תלושי השכר של רעייתו. המדינה לא הבהירה מדוע מדובר במסמכים רלבנטיים לתביעה. רעייתו של התובע אינה צד לתביעה זו. ככלל חשיפת תלושי שכר כרוכה בפגיעה בפרטיות, ולא הוצגה לפנינו סיבה כלשהי המצדיקה פגיעה בפרטיותה של רעיית התובע בענייננו. לפיכך בקשה זו נדחית. 6. בקשה לזימון עדים התובע מבקש להורות למדינה להודיע האם בכוונתה להעיד את העדים המפורטים בבקשה. אם תודיע המדינה כי אין בכוונתה להעיד עדים אלה, יזמנם התובע להעיד מטעמו, לאחר שהמדינה תודיע את פרטיהם, כך שזימונם יתאפשר. ואלו העדים שזימונם מתבקש וטעמי התובע לכך: הגב' שרה נתניהו, אשת ראש הממשלה: טוען התובע כי בין הצדדים שנויה מחלוקת ביחס להתנהלות בתוך המעון. מרבית טענותיו נוגעות לאופן העסקתו ולהוראות העבודה שניתנו לו על ידי גב' נתניהו. על כן עדותה נחוצה לבירור המחלוקת. גב' אתי חיים ומר נהוראי טוויזר- שניהם עבדו במעון אך אינם עובדי מדינה. המדינה טענה כי בידיה מכתבים של עובדים אלה, אך מסמכים אלה הינם חסויים. התובע טוען כי מאחר שעובדים אלה סיימו את עבודתם בנסיבות שאינן חיוביות, סביר להניח כי המכתבים נכתבו שלא מרצונם החופשי. מר אפי אזולאי- עובד מדינה שעבד עם התובע במעון. הנתבעת הגישה סרטון ובו נראים התובע ועובד נוסף. הסרטון צולם על ידי מר אזולאי. לפיכך, מבקש התובע לזמן את מר אזולאי על מנת לתת פרטים על אופן הצילום וכן את העובד הנוסף על מנת לברר את הטענות העולות בעקבות צפייה בסרטון. התובע עותר גם למתן הוראות לגבי האופן בו תועבר לעיון המדינה רשימת 29 העובדים שסיימו את עבודתם במעון ראש הממשלה כך שלא תיפגע בפרטיותם. 7. המדינה מבקשת לדחות את הבקשה על הסף מאחר שלא נתמכה בתצהיר אף כי היא מבוססת על טענות עובדתיות ואף חדשות, ומוסיפה כי היה על התובע להבהיר מדוע לא ניסה להגיש תצהירים מטעם העדים הנ"ל. לגופם של דברים טוענת המדינה כי גב' אתי חיים ומר נהוראי טוויזר אינם עובדיה ואינם מועסקים עוד בחצריה. משכך, היה על התובע לנסות לפנות אליהם ישירות ולהודיע מדוע לא ניתן להגיש תצהיר מטעמם. כך גם באשר ל"עובד הנוסף". לא יתכן כי התובע אינו יודע מיהו אותו עובד עמו הוא נראה בסרטון. המדינה הזכירה כי התובע היה האחראי על אותו עובד. משכך, גם בהתייחס לעובד זה היה על התובע לפנות תחילה אליו ורק לאחר מכן לבית הדין. המדינה מוסיפה כי אף שמר אזולאי הוא עובד מדינה היה על התובע לנסות לזמנו לעדות מטעמו. המדינה ציינה עוד כי הזמנתם של גב' חיים ומר טוויזר נועדה לעקוף את הליך גילוי המסמכים שכן הוגשה בקשה מטעם התובע לחשיפת המכתבים מטעמם. באשר לזימונה של הגב' נתניהו טענה המדינה כי עדותה אינה רלבנטית לתביעה ואולם אם יאשר בית הדין את הבקשה, מבקשת המדינה להעיד אותה מטעמה. 8. אומר כבר בראשית דברי כי דין הבקשה להתקבל בחלקה כפי שאפרט. זאת ועוד. אף כי לא צורף תצהיר לבקשת התובע, יש לדון בה לגופה, ולא לדחותה על הסף. אין זה ממנהגו של בית הדין זה לדחות בקשות ממין זה על הסף ומטעמים פרוצדורליים, במיוחד כאשר חלק מהטענות שהועלו רלבנטיות למחלוקות השנויות בין הצדדים. 9. הזמנת גב' נתניהו לעדות כפי שכבר צויין לעיל טוען התובע להעסקה פוגענית במעון ראש הממשלה. חלק נכבד מטענותיו בעניין זה ייחד התובע להתנהלותה של גב' נתניהו (ראו למשל בע' 6 לכתב התביעה). משמע שמדובר בנושא הרלבנטי בהחלט למחלוקת השנויה בין הצדדים. כבר נפסק לא אחת כי יש הצדקה לגילויים של מסמכים אשר אם לא יגולו תימנע מבעל דין האפשרות להוכיח את תביעתו (בר"ע 6649/07 המועצה המקומית שלומי נ' שכטמן, ניתן ביום 25.12.2007). דברים אלה יפים בשינויים המחויבים גם לזימונם של עדים. עדותה של גב' נתניהו נחוצה לבירור טענות התובע וכדי לסייע בידי בית הדין להגיע לחקר האמת בתביעתו. לנוכח האמור בתגובת המדינה, תגיש המדינה תצהיר עדות ראשית של גב' נתניהו עד ליום 5.1.2015. 10. הזמנתם של גב' חיים, מר טוויזר ואדם נוסף לעדות אין מחלוקת בין הצדדים כי גב' חיים ומר טוויזר אינם מועסקים עוד במעון ראש הממשלה בפרט ובשירות המדינה בכלל. לפיכך היה על התובע לפנות אליהם תחילה בבקשה להעדתם. כך גם באשר ל"עובד הנוסף" אשר יש להניח כי זהותו ידועה לתובע שהרי שהה או עבד עמו בבית ראש הממשלה. מתגובותיה של המדינה עולה כי היא אינה מתכוונת לזמנם לעדות. על כן אם מבקש התובע לזמן עדים אלה לעדות בבית הדין עליו לפנות אליהם ולבקשם להגיש תצהירי עדות ראשית. מאחר שהתובע הגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו זה מכבר, תצהיריהם של עדים עד ליום 29.12.2014. אם ייתקל התובע בקושי כלשהו או אם תהיה בפיו בקשה אחרת יפנה לבית הדין עד ליום 29.12.2014. אוסיף עוד כי אין מקום להורות על גילויים של המסמכים הנוגעים לגב' חיים ולמר טוויזר, שכן חשיפתם של אלה עלולה לפגוע בפרטיות עובדים לשעבר אלה. 11. עדותו של מר אזולאי המדינה העבירה לידי התובע סרטון שבו הוא נראה עם עובד נוסף. סרטון זה אף נזכר בתצהיר גילוי המסמכים מטעם המדינה. בעקבות זאת ביקש התובע לגלות סרטונים נוספים שצולמו בבית ראש הממשלה והתובע מופיע בהם. בתגובתה ציינה המדינה כי אין בידיה צילומים כאלה, וכי הסרטון צולם בידי מר אפי אזולאי. לפיכך על המדינה להמציא לתובע עד ליום 28.12.2014 פרטים באשר לנסיבות צילום הסרטון. אוסיף כי ספק אם ניתן יהיה להגיש סרטון זה כראיה אם לא תובא עדות לגבי אופן צילומו. 12. הגשת רשימת שמות העובדים שעזבו את מעון ראש הממשלה התובע טוען כי במהלך תקופת עבודתו עזבו 29 עובדים את מעון ראש הממשלה. בקשת המדינה להעביר לידיה רשימה של עובדים אלה תמוהה, שהרי יש להניח שבידי המדינה יש רישום של כל העובדים שעבדו בבית ראש הממשלה, אף אם אלה הועסקו באמצעות חברת כוח אדם או חברה למתן שירותים, והמדינה מודעת לפרטים הנוגעים לסיום העסקתם. משכך אין בגילוי שמותיהם משום פגיעה בצנעת הפרט. לפיכך, התובע יעביר לעיונה של הנתבעת את רשימת השמות המלאה בתוך 7 ימים. עם זאת, אם תתבקש הגשת רשימה זו לבית הדין יינקטו הצעדים המתאימים להגנה על פרטיותם של עובדים אלה. 13. בקשה למתן צווים לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים התובע הגיש בקשה נוספת ובה עתר לגלות את מסמכים הבאים: כל סרט או צילום שצולם במעון ובו נראה התובע. לטענתו במעון מצויות מצלמות אבטחה, ומטעמי אבטחה הצילומים נשמרים בהם לפרק זמן ארוך. משכך, בוודאי מצויים אצל הנתבעת צילומים מהם ניתן ללמוד על ההתנהלות במעון המוזכרת בכתבי הטענות. חשבוניות עבור מוצרים שנרכשו במרכולים וחשבוניות עבור השף שלום קדוש לצורך אירוח במעון בתקופה הרלבנטית. בעניין זה טוען התובע כי הנהלים מגדירים מהו הסכום שניתן להוציא עבור הוצאות אישיות. עם זאת, הגב' נתניהו נתנה לו הוראות לחרוג מסכום זה. בשל כך מצא התובע את עצמו נתון בין הפטיש לסדן כאשר הממונים עליו מחד גיסא, וגב' נתניהו מאידך גיסא, מטיחים בו האשמות. מכתביהם של גב' חיים ומר טוויזר- בתצהיר גילוי המסמכים מטעם המדינה נכתב כי יש בידה מכתב מהגב' חיים מיום 27.4.14 ומכתב ממר טוויזר מיום 30.6.14 אשר לגבי שניהם נכתב כי הם חסויים כחלק מהחומר שהוכן לצורך התביעה. 14. המדינה הודיעה בתגובה כי אין בידיה סרטים או הקלטות של התובע. הצילום היחיד שבו נראה התובע צולם על ידי עובד, ולא על ידי המצלמות האבטחה במעון. באשר לחשבוניות השונות שהתבקשו, טענה המדינה כי מדובר במסמכים שאינם רלבנטיים לתביעה ועל כן אין מקום לגלותם. המדינה הוסיפה כי שאלת ההוצאות במעון אינה עומדת לדיון, לפיכך מדובר בהרחבת חזית אסורה ויש לדחות את הבקשה. בנוסף חשיפת החשבוניות מהווה פגיעה בפרטיותם של בני משפחת ראש הממשלה. באשר למכתביהם של גב' חיים ומר טוויזר הודיעה המדינה כי מדובר במסמכים שהוכנו לצורך הגשת התביעה ועל כן הם חסויים. 11. הקלטות והצילומים המדינה הודיעה כי אין בידיה קלטות וצילומים של התובע. הודעה זו נתמכה בתצהירו של מר אלי מזרחי המשמש קב"ט מחוז ירושלים במשרד ראש הממשלה. משכך, לא ניתן להורות על העברת הצילומים לידי התובע. 12. החשבוניות מקובלת עלי טענת המדינה במלואה. המחלוקת בין הצדדים נוגעת לאופן העסקתו של התובע לנוכח טענתו כי מדובר בהעסקה פוגענית. ניתן להוכיח את טענותיו אלה של התובע גם באמצעים אחרים, ולאו דווקא באמצעות חשיפת החשבוניות של מוצרים שנרכשו לצורך אירוח. זאת ועוד. הבקשה הינה גורפת ביותר, ויש בה משום הכבדה בלתי סבירה על המדינה, שהרי האירועים מושא תובענה זו אירעו מחודש 2/11 ועד 11/12, היינו לפני למעלה משנתיים, ומדובר במספר רב של מסמכים. על כן כאשר נשקלת התועלת שבחשיפתם ובצידה ההכבדה הכרוכה בדבר, נוטה הכף אל עבר דחיית הבקשה. סוף דבר- הבקשה לגילוי תלושי השכר של רעיית התובע נדחית. תצהיריהם של גב' חיים ומר טוויזר יוגשו, אם ימצא התובע לנכון לעשות כן, עד ליום 29.12.2014 ובהתאם לאמור בסעיף 10 לעיל. תצהירי הנתבעים, ובכלל זה תצהירה של גב' נתניהו, יוגשו עד ליום 5.1.2015. המדינה תמציא לתובע עד ליום 28.12.2014 פרטים באשר לנסיבות צילום הסרטון. התובע יעביר לידי המדינה את רשימת שמות העובדים המוזכרת בסעיף 39 לכתב התביעה עד ליום 29.12.2015. הבקשה לגילוי החשבוניות עבור המצרכים שנרכשו לצורך אירוח נדחית. אין צו להוצאות. גילוי מסמכיםמסמכיםשאלות משפטיות