חניון מתחת לשצ"פ

חניון מתחת לשצ"פ העוררים הפנו את תשומת הלב לכך, כי חלק מהחניון ייבנה מתחת לשטח ציבורי פתוח. איננו רואים כל מניעה תכנונית כי החניון ייבנה מתחת לשצ"פ. ההפך הוא הנכון. מדובר בניצול נכון יותר של משאב הקרקע, ובפרט המרחב תת קרקעי, אשר למעשה לא מנוצל כיום, לצורך מטרה תכנונית נאותה של הכשרת מקומות חניה. כמובן, כי יש להבטיח כי החניון התת קרקעי לא ייפגע בפיתוח השצ"פ שמעליו, ולעניין זה יש לצרף תכנית פיתוח מתאימה. 5. נציין, כי איננו עוסקים בסוגיה הקניינית הנובעת משימוש במרחב התת קרקעי. חניון