האם משלמים מע"מ על מים ?

האם משלמים מע"מ על מים ? "כשם שפעולת המבקשת בגביית תשלומים עבור שירותי מים וביוב נעשית - כפי שנקבע גם בהחלטה- "במסגרת תפקיד ציבורי על פי דין", היות ובה היא פועלת מכוח חוק תאגידי מים וביוב שהעניק לה את הסמכויות הקשורות למשק המים והביוב שהיו עד אז בידי הרשויות המקומיות, כך גם פעולתה בגביית מע"מ על תשלומים אלו נעשית במסגרת מילוי תפקיד ציבורי על פי דין. סכום המע"מ מהווה חלק בלתי נפרד מהתשלום הנגבה בגין אספקת שירותי המים והביוב והוא מגולם בתשלום עבור אותו שירות חיוני והוא מהווה נגזרת באחוזים של התעריף הקבוע בחוק וכללי תאגידי מים וביוב הנקבע על ידי הרשות. העובדה שבגביית המע"מ פועלת המבקשת על פי חובה המוטלת עליה גם מכוח דיני המס אינה גורעת מאופיה הציבורי על פי דין של פעולה זו. " גם משיקולי מדיניות שיפוטית ראויה, יש מקום להגדיר את רכיב המע"מ, הכלול והמגולם בתוך חיובו של הצרכן, בתור "תשלום חובה אחר", שתביעה להשבתו, המוגשת נגד רשות, נעשית בפני בית המשפט לעניינים מנהליים, לפי הוראת סעיף 5 (ב)(2) של חוק תובענות ייצוגיות, כפי שצוטט לעיל. פיצול מלאכותי של רכיב המע"מ, ששיעורו קבוע וידוע, והוא ממילא מתווסף, מכוח החוק, לכל תשלום עבור צריכת השירות ואספקת המים, והפרדתו של רכיב זה מהחיוב העיקרי, לצורך קביעת הסמכות, יביא למצב של כפל התדיינות באותם נושאים ושל אי בהירות באשר לפורום המוסמך, ובהכרח יגרום לעמימות דיונית בלתי רצויה ומכבידה על הצדדים. מיםמע"מ (מס ערך מוסף)שאלות משפטיותמיסים