ערעור על החלטה שלא נקבע במסגרתה "מועד" להגשתו

ערעור על החלטה שלא נקבע במסגרתה "מועד" להגשתו תקנה 399 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 קובעת: "נקבעה בחיקוק הוראה בדבר בקשת רשות לערער על החלטה ולא נקבע במפורש המועד להגשת הבקשה, תוגש הבקשה בתוך 30 ימים מיום שניתנה ההחלטה".ערעור