שלילה על סוג מסוים של רכב (מלגזה, משאית וכו')

שלילה על סוג מסוים של רכב (מלגזה, משאית וכו') הסיוג בעניינה של המערערת התייחס לעונש הפסילה ונתבקש מבלי לציין כל רכב, הן מבחינת סוג הרכב והן מבחינת מספר רישוי הרכב - ראו בש"פ 8514/05, אבו צעלוק נ' מדינת ישראל, (ניתן ביום 18.9.05). אומנם שם דובר בפסילה עד תום ההליכים, אך יחד עם זאת הפסילה סויגה ביחס לנהיגת מלגזה. לעניין סיוג הפסילה לכלי רכב שמשמש מקומות עבודה ( כמו מלגזה וכו' ) - ראו ע"פ 783/07 חאלד עתאבה נגד מדינת ישראל (ניתן ביום 23.09.07) וגם עפ"א (חי') 124/08 פדידה נגד מדינת ישראל (ניתן ביום 8.9.08). בעפ"ת (חי') 3471-09-12 מדינת ישראל נגד זורין ויקטור, (ניתן ביום 12.3.13), (להלן - "פס"ד בעניין זורין" צוין כי: " בבוא בית המשפט לסייג את עונש הפסילה נדרש הוא לפרש בגזר דינו את הנסיבות המיוחדות שהביאו אותו לעשות כן כדרישת סעיף 36א לפקודה. בענייננו לא מצאתי נימוקים שכאלה. לטעמי, גם אם בימ"ש קמא סבור כי עונש המינימום שקבע המחוקק הוא עונש חמור ואף אם אני מסכים אתו שעונש שכזה אינו קל, הרי נימוק זה לא הוכר בפסיקה כעילה לסיוג עונש הפסילה. זאת ועוד הנחת הצעת חוק על שולחנו של המחוקק, ביחס לשינוי ודירוג הענישה בהתאם לרמת ריכוז אלכוהול שימצא בגוף הנהג, אינה לטעמי, עונה על הדרישה לקיומן של נסיבות מיוחדות כדרישת הדין. כאמור בסוגיה זו, על בית המשפט לשקול בראש ובראשונה מידת המסוכנות הנובעת מאותו נהג, ובענייננו המשיב, כי הרי אם נשקפת ממנו מסוכנות מסוימת, בימ"ש לא יטה לסייג את עונש הפסילה. המשיב הורשע בעבירה של נהיגה בשכרות, שכשלעצמה היא מהווה הוכחה למסוכנות הנהג - לעניין זה ראו פסק דין ברע"פ 1286/11, יעקב אמברם נ' מדינת ישראל (ניתן ביום 16/10/12), (להלן "פס"ד אמברם") וכן רע"פ 8135/07, אהוד גורן נ' מדינת ישראל, (ניתנה ביום 11/02/09) (להלן: "פס"ד גורן").".מלגזהמשאיתשלילת רישיון נהיגהמשפט תעבורהציוד מכני הנדסי (צמ"ה)רכב