קבלת מידע/ייעוץ מוטעה מעורך דין לגבי מס בעסקת מכר

קבלת מידע/ייעוץ מוטעה מעורך דין לגבי מס בעסקת מכר נפנה בהקשר זה לע"א 153/04 (6.2.2006) שם התברר מקרה בו מסר עורך הדין הנתבע ללקוחתו התובעת, מידע רשלני לגבי סכום המס שהיא עתידה לשלם בעיסקת מכר מקרקעין, והתובעת עתרה לחיובו של הנתבע בתשלום המס. כב' השופט רובינשטיין, בדעת מיעוט, קבע לגבי התובעת דשם, כי: "אילו היתה מודעת לסכום המס האמיתי היתה שוקלת מחדש את האפשרויות החלופיות ומחליטה לפי הנסיבות, או אף מוותרת על העיסקה לעת ההיא. ההערכה השגויה שנמסרה למערערת מנעה ממנה את אפשרות הבחירה בחלופה כראות עיניה, וזאת אם לגבי 'שב ואל תעשה', ואם לגבי אפשרויות שניתן היה לשקול מחדש. גם נזק שכזה נובע מפגיעה באוטונומיה של הרצון, שכן הנפגע נאלץ לכלכל את צעדיו על סמך מידע מטעה, ונמנעת ממנו האפשרות לשקול חלופות עיסקיות אחרות, גם אם לא ניתן להוכיח אלו תוצאות הן היו מניבות." בהמשך, קיימת התייחסות לבחינת גובה הנזק ולקושי שקיים לגבי הוכחות, לאמור: "על התובעת להראות שאילו ידעה את גובה מס השבח סביר להניח כי היתה בוחרת בחלופה אחרת, ושחלופה זו היתה בסופו של יום רווחית יותר מאשר המצב אליו נקלעה, שבו נשלל ממנה במידה רבה הרצון החופשי. נטל הראיה המוטל על המערערת קל מהרגיל, מהטעם שטעותו של המשיב, ההתרשלות, היא העומדת ביסוד הקושי להוכיח באיזו חלופה היתה המערערת בוחרת אלמלא זאת. המצג הרשלני עלול ליצור קושי נוסף, כיון שלעיתים משהוצג מצג כזה מפסיק הניזוק לתור אחר חלופות נוספות, וממילא קשה יותר לזהות בראיה לאחור חלופות ריאליות אחרות בהם עשוי היה לבחור. אין ספק שאין להטיל השלכות אלה של מעשי המזיק על כתפי הניזוק. " ממשיך עוד ומנתח כב' שופט המיעוט את כל ההלכות לעניין פיצוי על דרך האומדנה, ומסקנתו היא כי יש ליתן לתובעת פיצוי בשיעור של כ-240,000 ₪ (וראו כי בהמ"ש אחר הגיע לתוצאה דומה, על יסוד אימוץ דעת המיעוט כאמור, והורה על מתן פיצוי בנסיבות דומות בת"א (מחוזי ת"א) 1161/01 פלוז'ניק נ' דור אנרגיה 1998 בע"מ (10.02.2006)).עסקת מכרעורך דיןמיסים