השפעת איחוד וחלוקה על שעבוד מקרקעין

השפעת איחוד וחלוקה על שעבוד מקרקעין סעיף 126 לחוק התכנון והבנייה ולפיו: השפעת חלוקה חדשה על שעבודים 126. (א) שעבוד, שהיה ערב תחילת תקפה של חלוקה חדשה על אחת החלקות שבחלוקה, הולך אחרי בעלה הקודם, ויהיה על החלקה או על החלקות שהוקצו לו בחלוקה החדשה. (ב) היה השעבוד זכות מעבר, זכות שאיבת מים או זכות אחרת כיוצא באלה שאינן נתונות להעברה לחלקה שבמקום האחר, תישאר הקרקע כפופה לשעבוד גם אחרי החלוקה; אולם מותר לקבוע בתכנית הוראות בדבר הפקעת זכויות אלה או שינויין, והוראות חוק זה בדבר הפקעת בעלות או פגיעה אחרת בה יחולו על הפקעה או שינוי כאמור, בשינויים המחוייבים לפי הענין. (ג) בסעיף זה, "שעבוד" - משכנתה וכל זכות חפצית שיש בה כדי להגביל את הבעלות בקרקעות, וכן שכירות, איסור העברה, עיקול או הערה בפנקסי המקרקעין. לפי סעיף זה, זכויות השעבוד נודדות ועוברות אל המקרקעין שבהם זכה בעל המקרקעין המשועבדים. בפני בית המשפט המחוזי בחיפה נדון מקרה מעט שונה אך רלוונטי לעניין סעיף זה. שם נקבע כי ניתן לראות בהערות אזהרה כסוג של שיעבוד על המקרקעין. לאחר קביעה זו קבע בית המשפט כי: "במסגרת האיזון והחלוקה, יש להתחשב בזכויות הבעלים הרשומים. את הערת האזהרה יש לראות כסוג של שעבוד אשר הולך אחר הבעלים [...] הועדה המקומית רשאית הייתה אפוא שלא להתחשב בזכויות התובעים, כבעלי הערות אזהרה, במסגרת האיחוד והחלוקה" (ת.א(חי') 248/95 כהן אברהם ואח' נ' נגאר אמסלם ואח' ( 16.4.2006)). איחוד וחלוקה מחדשמקרקעיןשעבודקרקעות