מיסוי הכנסת דיבידנד בידי חברה

מיסוי הכנסת דיבידנד בידי חברה קיים הבדל יסודי בין הכנסת דיבידנד בידי חברה זרה ובין הכנסה אחרת, כדוגמת תמלוגים. ההכנסה מהסוג האחרון טרם מוסתה, ובידי החברה הזרה היא ממוסה לראשונה. חלוקת הדיבידנד לבעל מניות ישראלי אמנם תניב חבות נוספת במס, אך מיסוי זה הינו השלב השני, ובכך אין הוא שונה מבעל מניות אחר המקבל דיבידנד מחברה ישראלית. לעומת זאת, הכנסה מהסוג הראשון כבר מוסתה בידי החברה הישראלית שחילקה את הדיבידנד והיא ממוסה פעם נוספת, בדרך ניכוי מס במקור או בדרך אחרת, בידי החברה הזרה וזאת כשלב השני במיסוי הדו-שלבי, שראוי כי יהיה גם השלב האחרון. הקלת המס בנוגע לדיבידנד המשולם על ידי חברה ישראלית לחברה זרה, ומחולק לאחר מכן לבעל מניות ישראלי, נועדה, אפוא, להשוות את מצבו של אותו בעל מניות לחברו המקבל דיבידנד במישרין מחברה ישראלית. ויובהר כי השוואה זו נדרשת בין אם החברה הזרה מוסתה בשיעור מס מלא בהתאם לסעיף 126 לפקודה (או בדרך ניכוי מס במקור לפי סעיף 170 לפקודה), ובין אם מוסתה בשיעור נמוך יותר בשל הוראותיה של אמנת המס הרלוונטית. כך למשל, אם נוכה מהדיבידנד מס במקור בשיעור של 12.5%, וזאת כשיעור המס הקבוע בסעיף 12 לאמנת המס שבין ישראל וארצות הברית, ישולם (בשנת 2005) מס של 42% (12.5%+ 64X 34%X100) ובחלוקת הדיבידנד לבעל המניות הישראלי מס נוסף של 14.5 (25%X58). סך המס הישראלי (להבדיל מהמס הזר, אם וככל שחל) עומד אפוא על 56.5%, הגבוה ב-6% מהמס הכולל המשולם בחלוקת דיבידנד באותה שנה מחברה ישראלית לבעל מניות ישראלי. אלא שבהתאם להקלת המס הקבועה בסעיף 163 לפקודה, יקבל בעל המניות זיכוי בגובה המס ששילמה החברה הזרה, כשלצורך ההקלה יראו אותו כמי שקיבל הן את סכום הדיבידנד (58) והן סכום ההקלה (8). בעל המניות ישלם לפיכך מס של 8.5 (8-25%]X58+8([ המתווסף למס ששולם על ידי החברה הישראלית והחברה הזרה (42%), כך שהמס הכולל שישולם יהיה 50.5%, הוא שיעור המס שהוטל באותה שנה על רווחיה המחולקים של חברה ישראלית. דיבידנדדיני חברותמיסים