האם התחייבות צרכן לתקופה ארוכה חוקית ?

האם התחייבות צרכן לתקופה ארוכה חוקית החשש מפני הסדרי התקשרות לתקופות ארוכות במיוחד נובע מכך שיכולת החיזוי של הלקוחות בדבר מערכת העדפות והצרכים העתידיים שלהם היא מוגבלת. לפיכך, כאשר מוצעת ללקוח עסקה המוזילה מוצר הרצוי להם בהווה, על חשבון שלילת יכולתם להפסיק לרכוש את המוצר בעתיד הרחוק, הם עלולים להתפתות לעסקה זו, למרות שאינה רצויה מבחינתם, בשל כשל קוגניטבי (הנחה שגויה כי מערכת ההעדפות שלהם בהווה תהיה דומה למערכת ההעדפות שלהם בעתיד) או מחסור באינפורמציה (חוסר יכולתם בהווה להעריך נכונה את ההנאה שיפיקו מהמוצר או השירות בעתיד). עוסקים, המודעים לקיומו של כשל זה, יעדיפו לעצב את ההתקשרות באופן המנצלת אותו, ובמצב דברים זה גם הטלת חובת גילוי מלאה, ואף מתן אפשרות בחירה, לא יועילו להגן על הלקוח מפני כניסה לעיסקה שאינה רצויה מבחינתו. הספרות המשפטית בעשרים השנים האחרונות הפנתה את הזרקור לכך שגם בשווקים תחרותיים עשויה להיות הצדקה להתערבות משפטית במודלים עסקיים המבוססים על ניצול ההטיות הקוגניטיביות של הצרכן (הספרות בעניין זה עצומה. אסתפק בהפניה ל- Eyal Zamir "The efficiency of Paternalism" 84 Va. L. Rev. 229 (1998); Oren Bar-Gill, Seduction by Contract: Law, Economics and Psychology in Consumer Markets (2012)). בית המשפט העליון הביע באחרונה עמדה אוהדת למגמה זו, בדבריו של השופט סלים ג'ובראן בע"א 3894/11 דלק - חברת הדלק הישראלית בע"מ נ' בן שלום (ניתן ב- 6.6.2013): "ישנם מקרים בהם דווקא כדי להגביר את האוטונומיה של הצדדים לחוזה, ואת חופש ההתקשרות שלהם, יש להגביל את המוסד החוזי, ובהתקשרויות המאופיינות בהטיות קוגניטיביות יש הצדקה לצמצם את ההטיה הקוגניטיבית על ידי עיצוב מוסד חוזי בחקיקה או בפסיקה" (שם, בעמ' 21). צרכנותשאלות משפטיות